zamówienie na:

budowę sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego przy ulicy Pomianowskiego 1.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR.271.11.2012
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2012  09:00
wynik postępowania: zamieszczono w zakładce Rozstrzygnięcia przetargów. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na
budowę sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego przy ulicy Pomianowskiego 1

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 166403 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego przy ulicy Pomianowskiego 1.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego przy ulicy Pomianowskiego 1.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej
niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co objęte zamówieniem podstawowym.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.11.00-1, 45.31.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie            w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną podobną do przedmiotu zamówienia. Za robotę budowlaną podobną Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę sieci komputerowej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych, słownie: sto tysięcy złotych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.3) Potencjał techniczny
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 210r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji telekomunikacyjnych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
-  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
-  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
-  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,            że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie        w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
-  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada :
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony           nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie         do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) ofertę cenową,
2) odpowiednie pełnomocnictwa,
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
III.7) Nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT     IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadku :
1) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
2) wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania umowy;
3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy w dotychczasowym kształcie,
4) zmiany osoby sprawującej samodzielne funkcje kierownika robót. Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną, jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanej osoby będą takie same, bądź lepsze niż osoby wymienionej w ofercie.
5) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia         o zamówieniu o okres niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski
w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10 /parter/.
IV.4.4) Termin składania ofert: 21.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 13 /sekretariat/- I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
 
                                                                               BURMISTRZ KORONOWA


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1751kB) pdf
Dokumentacja projektowa

                                                                                             Koronowo, dnia 13.08.2012
IPR-ZP.271.11.2012
 
                                                                                          
  Wyjaśnienie treści SIWZ
        
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1”.
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Ne 113, poz. 759
ze zm.) w związku z nadesłanymi zapytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne udzielam wyjaśnień:
 
Pytanie nr 1:
W dokumentacji przetargowej dotyczącej instalacji okablowania strukturalnego w punkcie 3       str. 4/17 jest tekst: Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie           z wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wymagań minimalnych opisanych w dokumencie projektowej. System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN - EN 50173 - 1:2011             i ISO/IEC11801:2002/Am2:2010.
W związku z tym w sprzeczności pozostają zapisy z dalszej części dokumentacji jak:
•Wymóg zastosowania kabla cat. 5/klasa D o szerokości pasma 200MHz, dlaczego? Skoro podana norma wyraźnie precyzuje klasę D do 100MHz?
•Dla systemu CCTV wymaga się gniazda FTP cat. 6 (klasa E) oraz kabla F/FTP cat. 6 250MHz,  a jednocześnie jest napisane, że gniazdo to ma być konstrukcji wymiennej wkładki
z możliwością zastosowania gniazd FCATV 862 MHz, dlaczego, skoro kabel zastosowany ma szerokość pasma 250MHz.
W związku z tymi uwagami czy zamawiający dopuszcza zaofertowania:
–kabla cat. 5 klasy D zgodnie z przywołaną normą dla tej klasy z podanymi parametrami        do 100MHz?
–Czy zamawiający dopuszcza gniazdo RJ45 cat. 6 (klasa E) standardowe?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kabel kat. 5 (klasa D) z pasmem transmisyjnym do 100Mhz.
- Zamawiający dopuszcza ekranowane gniazdo RJ45 kat. 6 (klasa E) typu Keystone.
 
Pytanie nr 2:
Proszę o podanie w sposób jednoznaczny jakie wymiary ma mieć szafa dystrybucyjna,            w dokumentacji podano wymiary 600x800 42U, zaś na rysunkach widnieje opis 600x1000?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy szafy o wymiarach 600x1000 42U.
 
Pytanie nr 3:
Proszę o podanie norm i zasad wykonania pomiarów dla granic CCTV opisanych jako 2GHz?
Żadna z podanych w projekcie norm nie opisuje tego typu rozwiązania.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wykonania pomiarów gniazd dedykowanych dla CCTV jak dla klasy E zgodnie z ISO/IEC11801 lub PN-EN 50173. 
 
         Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.                                                                                                                                                                                                          BURMISTRZ KORONOWA
 

IPR-ZP.271.11.2012                                                             Koronowo 2012-08-14       
     Wyjaśnienie treści SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Ne 113, poz. 759 ze zm.) w związku z nadesłanymi zapytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne udzielam wyjaśnień:
 
Pytanie 1
Niniejsza informacja do zamawiającego dotyczy zapisów przedstawionych w projekcie wykonawczym instalacji sieci strukturalnej budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie.
Chciałbym zwrócić uwagę na zawartość dokumentacji technicznej dotyczącej okablowania strukturalnego, która w swoich zapisach posiada błędy merytoryczne oraz narusza zapisy obowiązujące w Ustawie o Zamówieniach Publicznych.
W trakcie analizy projektu i zapisów opisujących zasady wykonania instalacji okablowania strukturalnego zgodnie z obowiązującymi normami o czym również jest mowa w Art. 30 punkt 1 i 2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych jest precyzyjnie określone, że Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i aprobaty techniczne.
Stwierdzono:
–punkt „Aby zagwarantować powtarzalne parametry minimum kategorii 5 / Klasa D oraz potwierdzić zgodność parametrów elektrycznych proponowanych modułów gniazd
z obowiązującymi normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria uwzględniające metodę kwalifikacji komponentów sieciowych „de-embedded” nie jest zupełnie zgodny z wymienionymi wyjściowo normami gdyż metoda badawcza „de-embeded” stosuje się wyłącznie do systemów cat. 6 (klasa E) i wyższych a nie do rozwiązań cat. 5 (klasa D).
–punkt „Okablowanie poziome do punktów logicznych ma być prowadzone nieekranowym kablem typu U/UTP kat. 5 o paśmie przenoszenia 200 MHZ w osłonie trudnopalnej LSZH; wymóg ten nie jest zgodny z opisem i wymaganiami norm, które zamawiający wymienia w projekcie, wspomniane normy opisują kabel o paśmie 100 MHz i taki też zakres jest mierzony zgodnie z tymi normami przez certyfikowane urządzenia pomiarowe.
–Punkt „Budowa systemu dedykowanego dla monitoringu CCTV ma gwarantować możliwość zmiany interfejsu - poprzez zastosowanie dowolnego interfejsu (np. RJ45, RS-485, złącze typu F CATV 862 MHz i inne), który może być wymieniony w dowolnym czasie użytkowania, celem udostępnienia nowych/innych możliwości transmisyjnych, zgodnie z życzeniem Użytkownika i jego potrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie może powodować zmiany stałego zakończenia kabla i jego „rozszycia”, a ma być realizowana np. przez zmianę wkładki wymiennej po obydwu stronach łącza” Zamawiający pozostaje w sprzeczności z normami, na które powołuje się przy opisie wymagań systemu okablowania strukturalnego dla cat. 6 PN-EN 50173-1:2011 oraz międzynarodową ISP/IEC 11801:2002/Am2:2010. W rozumieniu każdej z tych norm gniazdo typu 2 GHz, gdzie terminacja kabla odbywa się na złączu pośrednim, a nie na zintegrowanym elemencie zakończonym RJ45, jest gniazdem nienormatywnym, co oznacza, że nie spełnia podstawowych założeń  wymienionych norm. W przypadku wymiany gniazda typu RJ 45 w cat. 6 na inne, które są również opisane w wymaganiach na przykład F (dla CATV 862 MHz) każda zmiana wkładu na innych niż RJ 45 spowoduje, że system nie będzie spełniać podstawowych norm przywołanych w projekcie. Aby system był zgodny z wymogami norm tę funkcjonalność powinno się zrealizować w oparciu  o baluny lub adaptery zewnętrzne. Poza tym zapis taki jest nielogiczny ponieważ zaproponowany     w projekcie kabel  do CCTV ma pasmo przeznaczenia 250MHz.
Zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień Publicznych” rozdział 2 art. 29 punkt 3 „Przedmiotu zamówienia nie można opisać przez wskazanie znaków towarowych”, jedyne odstępstwo występuje wtedy, gdy zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia używając dostatecznie dokładnych określeń, co w przypadku systemu okablowania strukturalnego oferowanego na rynku od ponad 20 lat jest możliwe. Natomiast zamawiający w opisie technicznym używa znaków, nazw własnych jednego konkretnego producenta, co wg nas stoi
w wyraźnej sprzeczności z podstawową zasadą prawa zamówień publicznych, jaką jest uczciwa konkurencja i równe traktowanie w postępowaniu.
Podstawą takiego twierdzenia są zapisy w punkcie nr 5.1 na temat gniazd kamerowych CCTV 2 GHZ i wypadek wymiennych charakterystycznych tylko dla produktów jednego producenta tj. firmy AMP.
Przedstawiając niniejszą informację do zamawiającego mamy pytanie: czy po przeanalizowaniu powyższych uwag zamawiający dokona zmian w dokumentacji projektowej opisującej wymogi dla systemu okablowania strukturalnego, i dopuści do przedstawienia ofert na zasadach uczciwej i równej konkurencji?
 
Odpowiedź :
           Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , w rozdziale XIV pkt 6 zamieścił zapis dotyczący równoważności zastosowanych materiałów , urządzeń i technologii przywołanych w dokumentacji projektowej:
Podane w dokumentacji projektowej nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały, urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywołanych w projekcie. Rozwiązania równoważne zgodnie z definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze  niż wskazane przykładowo w dokumentacji projektowej. Wykonawca może zaproponować wyłącznie taki produkt, który będzie spełniał wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkt określony w dokumentacji projektowej, podając producenta i nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry, w formie odrębnego oświadczenia które należy dołączyć
do oferty.
          Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający dopuszcza użycie elementów wchodzących
w skład systemu okablowania strukturalnego (gniazda, przewody, patchpanele), posiadających certyfikat wydany przez niezależne laboratorium badawcze np. Centralne Laboratorium Badawcze - Instytut Łączności w Warszawie potwierdzający spełnienie wymagań zawarte
w normach PN-EN-50173 oraz ISO/IEC 11801.

                                                                                             
                                                                                          BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (1 sierpnia 2012, 11:49:29)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (3 września 2012, 12:00:18)
Zmieniono: ddodano inf. o wyborze najkorzystniej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3583