Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan dla celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku.

zamawiający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE-VIII-341-24/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 6 grudnia 2010  08:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan dla celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku.
Numer ogłoszenia: 384742 - 2010;
data zamieszczenia: 26.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie , ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3822810, faks 52 3822810.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl I.

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan dla celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego propan przez okres 36 miesięcy w maksymalnej ilości do 100.000 litrów. Przewidywana ilość dostaw gazu w ciągu jednego okresu grzewczego wynosi ok. 33.000 litrów. W zakres zamówienia wchodzi również: - dostawa i montaż zbiorników (o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym: 1,56 MPa, dopuszczalnej temperaturze roboczej: -20 °C 40 °C i maksymalnym dopuszczalnym napełnieniu: 85%) wraz z podłączeniem do istniejącego przyłącza gazowego, - wynajem dwóch zbiorników naziemnych na gaz, każdy o pojemności 4850 litrów z aktualnymi dopuszczeniami wydanymi przez UDT. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli stanu zbiorników i instalacji zbiornikowej po dokonaniu tankowania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, PN i wymagań UDT oraz dokonania stosownego wpisu w książce ruchu zbiornika (lub w książce napełnień). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, które wystąpiły podczas tankowania z jego winy. Dostawy będą realizowane środkami transportu wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił koszów związanych z transportem i rozładunkiem gazu oraz nie będzie udzielał zaliczek na realizację dostawy. Określone przez Zamawiającego ilości propanu nie mogą być podstawą, w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. Gaz dostarczany będzie specjalnymi cysternami zaopatrzonymi w licznik gazu z aktualną legalizacją UMiJ. W razie stwierdzonych wad dotyczących ilości lub jakości dostarczonego gazu, Zamawiający niezwłocznie zgłosi Wykonawcy pisemną reklamację. Wszelkie koszty wynikłe ze złej jakości gazu ponosi Wykonawca. Gaz propan będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymogi obowiązujących wymogów jakościowych, Polskich Norm a w szczególności normy PN-C-96008:1998 Przetwory Naftowe - Gazy Węglowodorowe - Gazy skroplone C3-C4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09.12.21.00-1, 44.61.20.00 Dostawy sukcesywne po 4000 - 8000 litrów wykonawca zrealizuje na własny koszt i ryzyko do siedziby Zespołu Szkół w Mąkowarsku w ciągu 48 godzin od złożenia pisemnej dyspozycji. Wykonawca raz w roku przeprowadzi: - badanie rezystancji uziemienia; - badanie szczelności instalacji zbiornikowej przyłącza gazowego wraz z kurkiem głównym KG Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły z badań wymienionych w pkt. 4.8. Wykonawca po dokonaniu montażu wraz z przyłączeniem do instalacji zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności związanych z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.21.00-1, 44.61.20.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną koncesję

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga wykonania minimum 2 dostaw o wartości brutto minimum 150.000 zł każda, odpowiadających przedmiotowi zamówienia wg załącznika nr 2 do SIWZ. Warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania nimi. Wykonawca powinien dysponować cysterną do przewozu gazu o pojemności minimalnej 4000l.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje wymagań.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a suma ubezpieczenia opiewa na kwotę nie niższą niż 100.000 PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wydruk lub kserokopia średniej wartości notowań gazu płynnego propan firm: BP Polska, Shell Gas, Gaspol z publikacji Rzeczypospolitej z dnia 26.11.2010r. dla m. Bydgoszcz.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
- zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; - zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; - wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie ul. Pomianowskiego 1 86 - 010 Koronowo pok. 7A.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2010 godzina 08:00, miejsce: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie ul. Pomianowskiego 1 86 - 010 Koronowo pok. 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (868kB) pdf  
 

 
 

Koronowo, dnia 09.12.2010
 
                      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
               
 
                Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie z siedzibą przy ul. Pomianowskiego 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan dla celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku”  Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez:
 
                                        ORLEN GAZ Sp. z o.o.
                                                       ul. Zglenickiego 46a
                                                             09 – 411 Płock
 
                Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełniła wszystkie stawiane przez Zamawiającego warunki oraz zawierała najniższą cenę.
                Poniżej przedstawiono streszczenie wyboru ofert:

Oferta nr 1.
ORLEN GAZ sp. z o.o.
ul. Zglenickiego 46a
09 – 411 Płock
100 pkt.

Oferta nr 2
GASPOL  S.A.
Al. Jana Paweł II 80
00 – 175 Warszawa
81 pkt.

Oferta nr 3.
BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 5
84 – 230 Rumia
69 pkt.

 
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem.
 


Opublikował: Marcin Kłodzinski (26 listopada 2010, 10:53:36)

Ostatnia zmiana: Marcin Kłodzinski (9 grudnia 2010, 08:59:46)
Zmieniono: dodano inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1149

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij