zamówienie na:

Sprzedaż: samochodu asenizacyjnego Star 28, tokarki uniwersalnej TUE 35

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majatku ruchomego
nr sprawy: NZ/08/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 8 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

1.Samochodu asenizacyjnego Star 28 – 1 szt
2.Tokarka uniwersalna TUE 35

I. Nazwa i siedziba jednostki :
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
tel. 0.52 38 22 295, fax 0.52 38 22 562

II. Przedmiot sprzedaży :
Pozycja 1
1. Marka, typ, model – samochód ciężarowy asenizacyjny marki STAR 28
nr rejestracyjny – CBY 53VG
rok produkcji - 1989  
przebieg 89352 km
liczba osi - 2
pojemność silnika – 5650 cm3
paliwo – ON
ogumienia - 8.25R20 szt.6 zużyte
pojemność beczki – 4,5m3
skrzynia biegów ręczna 5+1
2. Cena wywoławcza pojazdu – 4 500,00 PLN Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.
Pozycja 2
1.Tokarka uniwersalna TUE 35
Średnica toczenia nad łożem 350mm
Średnica toczenia nad suportem 180mm
Prześwit wrzeciona 45mm
Długość toczenia 600mm
Wymiary 1700x1000
Waga 1100kg
Zakres posuwów - od 0,036 do 0,5 mm/Obr
2. Cena wywoławcza – 1 500,00 PLN Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.
III. Warunki przystąpienia do przetargu.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. :
- pozycja nr 1 – 450,00 PLN,
- pozycja nr 2 -   1500,00 PLN,
2. Wadium należy wpłacać gotówką w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, do dnia 07.12.2010 r. do godz. 14:00.
3. Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu,
4. Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w żądanej wysokości.
5. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone zostanie na poczet ceny.
6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku :
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;
- gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
7. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie bądź w terminie nie dłuższym
    niż 7 dni od dnia otwarcia ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4,
86-010 Koronowo-sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 08.12.2010 r. o godz. 10:00.

V. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2010 r. o godz. 10:30 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4 pok. nr 6
Otwarcie ofert jest jawne.

VI. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta.
Oferta pisemna złożona oddzielnie dla każdej pozycji przedmiotu sprzedaży określonego w punkcie II powinna zawierać :
1. Oznaczenie pozycji przetargu, której dotyczy oferta.
2. Imię, Nazwisko i adres lub nazwę firmy, instytucji i siedzibę oferenta.
3. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
5. Potwierdzenie wpłaty wadium,
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Koperta winna być oznaczona :
Pozycja 1 - „Oferta na zakup samochodu Star 28”
Pozycja 2 -„Oferta na zakup tokarki TUE 35”

VII. Informacje dodatkowe :
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego jest Angelika Gordon-Wolfram, tel. 052 38 22 295 w. 22

VIII. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży.
Pojazdy można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4
Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu do oględzin oraz informacji z zakresu sprawności technicznej jest Karol Latos, tel. 0-608-298-182  

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu ofertowym  na „Sprzedaż majątku ruchomego samochodu asenizacyjnego Star 28, tokarka uniwersalna TUE 35”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

Tadeusz Radwan
ul. Wyczółkowskiego 10, 86-010 Koronowo
za cenę brutto: 1 550,00 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Pozycja 1 Samochód  Star 28 - brak ofert
Pozycja 2 Tokarka uniwersalna TUE 35:

1. Tadeusz Radwan ul. Wyczółkowskiego 10, 86-010 Koronowo - 1550,00 zł

2. Heise Waldemar ul. Witosa 44, 86-010 Koronowo - 1500,00 zł


Gratulujemy i dziękujemy za udział w postępowaniu.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (23 listopada 2010, 10:48:18)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (8 grudnia 2010, 12:17:44)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1629