zamówienie na:

Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/11/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 26 października 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, tel. (fax) 052 382 25 62
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów
Numer ogłoszenia: 282891 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów których szczegółowy asortyment oraz ilość zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Oleje, smary, płyny eksploatacyjne oraz filtry muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. UWAGA! Wielkość zamówienia i rodzaje zamawianych olejów, smarów, płynów eksploatacynych oraz filtrów stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 36 miesięcy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych towarów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych w ciągu trzech dni roboczych. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.21.11.00-2, 24.95.11.00-6, 09.21.16.50-2, 24.95.13.00-8, 42.91.33.00-2, 42.51.43.10-8, 42.91.34.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) przy czym cena netto pozostanie niezmienna.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2010 godzina 10:00, miejsce: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (175kB) pdf

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 291205 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 282891 - 2010 data 12.10.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, fax. 052 3822562.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
* Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
* W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2010 godzina 10:00, miejsce: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO - sekretariat.
* W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2010 godzina 10:00, miejsce: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO - sekretariat.

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), działając w imieniu Zamawiającego wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający przekazuje w załączeniu specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierającą brakujące informacje, dotyczące przedmiotu zamówienia, zawarte na stronach 8, 9.

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (176kB) pdf


W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśniamy:
Pytanie 1
Czy Zamawiający będzie dokonywał zakupu w procedurze zawieszonej akcyzy?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkty Olej PS 75W90 w opakowaniu 5 l
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkty Olej sprężarkowy LDAA 100 w opakowaniu 1 l
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 4
Czy Zamawiający zamierza dokonywać zakupu produktów w procedurze zwolnionej od akcyzy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 3 poz. 11 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070) oraz dopełni czynności wynikających z przytoczonych regulacji prawnych, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2009 r., Nr 32, poz. 226)?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie 5
Prosimy o sprecyzowanie o jaki olej hydrauliczny chodzi w poz. 7 zał. nr 1 do SIWZ zadanie nr 1.
Odpowiedź:
HLP 68, DIN 51524
Pytanie 6
Prosimy o podanie klasy jakościowej dla oleju wymienionego w poz. 9 zał. nr 1 do SIWZ zadanie nr 1.
Odpowiedź:
API CF
Pytanie 7
Prosimy o podanie klasy jakościowej dla oleju wymienionego w poz. 10 zał. nr 1 do SIWZ zadanie nr 1.
Odpowiedź:
CG-4
Pytanie 8
Prosimy o podanie klasy jakościowej dla oleju wymienionego w poz. 13 zał. nr 1 do SIWZ zadanie nr 1.
Odpowiedź:
EP 5, API GL5, SAE 80W/90
Pytanie 9
Prosimy o podanie klasy jakościowej dla oleju wymienionego poz. 14 zał. nr 1 do SIWZ zadanie nr 1.
Odpowiedź:
PS 45, 70W/90, API GL5
Pytanie 10
Prosimy o sprecyzowanie czy w poz. 23 zał. nr 1 do SIWZ zadanie nr 1, ma być olej SF/CC 20W/50?
Odpowiedź:
API SF/CC, SAE 20/50
Pytanie 11
Prosimy o sprecyzowanie czy w poz. 25 zał. nr 1 do SIWZ zadanie nr 1, ma być olej SG/CD 15W/40?
Odpowiedź:
SG/CD
Pytanie 12
Prosimy o zmianę treści tabeli Formularza Ofertowego, zadanie nr 1, kolumna jednostka miary, ponieważ jednostką miary nie jest opakowanie 20 l czy 180 kg itd. Jednostki miary, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. Nr 225 Poz. 1638), to Litry l bądź kilogramy kg. Forma zapisu jaką zastosował Zamawiający stanowi czyn utrudniania uczciwej konkurencji i narusza art. 29 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i jest karalne zgodnie z art. 305 Kk.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienił formularz ofertowy
Pytanie 13
Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuszcza zamiennik oleju Boxol 26 (gdyż Boxol to nazwa własna jednego z producentów)
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuszcza olej równoważy posiadający takie same parametry jak wymieniony w siwz przykładowy.
Pytanie 14
Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuszcza zamiennik oleju Hipol (gdyż Hipol to nazwa własna jednego z producentów)
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuszcza olej równoważy posiadający takie same parametry jak wymieniony w siwz, przykładowy.
Pytanie 15
Czy w pozycji nr 7 nie popełniono błędu i nie powinno być HL 68, zamiast HL 868
Odpowiedź:
Tak powinno być HL 68
Pytanie 16
Czy w pozycji nr 4 jednostką miary jest 20 l.
Odpowiedź:
Nie w związku z modyfikacją siwz jednostką miary jest 1 l.


Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśniamy:

Pytanie 17

W związku z treśćią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w przetargu zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie  wielkości opakowań, w których Zamawiający będzie kupował poszczególne produkty.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem Cz. 2 pkt. 1 zamawiający będzie dokonywał zakupu wg bieżących potrzeb wielkość opakowań uzależniona jest od asortymentu i wynosi od 1l do 200 l.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśniamy:

Pytanie 18

Czy zamawiający dopuści dostawy w opakowaniach 210 l
Odpowiedź
Tak zamawiający dopuści opakowania 210 l

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ.U. z 2010 r.  nr 113, poz. 759)  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

Zadanie 1
P. H.-U. „PETROL-COM” Renata Rudnicka ul. Bydgoska 39, 86-061 Brzoza
Liczba uzyskanych punktów zadanie 1 – 100
Wartość brutto oferty zadanie 1 – 87 742,10 zł

Zadanie 2
MIX Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6b 39-120 Sędziszów Małopolski
Liczba uzyskanych punktów zadanie 2 – 100
Wartość brutto oferty zadanie 1 – 47 814,46 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:
Przedsiębiorstwo „MODEX - OIL” ul. Sztumska 9, 82-500 Kwidzyn
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 1) – 76,19 łączna liczba uzyskanych punktów – 76,19

Oferta nr 2
Nazwa oferenta:
MIX Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6b 39-120 Sędziszów Małopolski
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 2) – 100   łączna liczba uzyskanych punktów -  100

Oferta nr 3
Nazwa oferenta:
Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji Sp. z o.o. ul. Budowlanych 3-5 Baranowo, 62-081 Przeźmierowo
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 1)– 84,83   łączna liczba uzyskanych punktów – 84,83

Oferta nr 4
Nazwa oferenta:
ALCOR Aleksander Ładosz ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 1)– 88,80   łączna liczba uzyskanych punktów – 88,80

Oferta nr 5
Nazwa oferenta:
AC PAMAX Sp. z o.o. ul. Narwik 1, 01-471 Warszawa
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 1)– 93,79   łączna liczba uzyskanych punktów – 93,79

Oferta nr 6
Nazwa oferenta:
Platinum Oil Sp. z o.o. ul. Zemborzycka 116B, 20-445 Lublin
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 1)– 85,98   łączna liczba uzyskanych punktów – 85,98

Oferta nr 7
Nazwa oferenta:
ASSISTANCE ul. Jasiniecka 32, 85-796 Bydgoszcz
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 2)– 52,28   łączna liczba uzyskanych punktów – 52,28

Oferta nr 8
Nazwa oferenta:
P. H.-U. „PETROL-COM” Renata Rudnicka ul. Bydgoska 39, 86-061 Brzoza
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 1)– 100   łączna liczba uzyskanych punktów – 100
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 2)– 89,41   łączna liczba uzyskanych punktów – 89,41


Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp informujemy, iż umowa zostanie zawarta po dniu 12.11.2010 r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski


         

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (12 października 2010, 13:24:12)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (2 listopada 2010, 14:45:57)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1349