zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego sanitarnego wraz z noszami głównymi samojezdnymi.

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3/ZP/2010
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 20 października 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie
Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:  dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego sanitarnego wraz z noszami głównymi samojezdnymi.
Numer ogłoszenia: 282585 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie , ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822353, faks 052 3522448.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego sanitarnego wraz z noszami głównymi samojezdnymi..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego sanitarnego wraz z noszami głównymi samojezdnymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczno-użytkowa stanowiąca załącznik nr 1 do s.i.w.z. 2) Oznaczenie wg CPV: - 34114121-3 - karetki; - 33100000-1 - urządzenia medyczne. 3) Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55, Koronowo. 4) Wymagana gwarancja jakości: a) na samochód specjalny sanitarny: - mechaniczna na pojazd bazowy wraz z zabudową - min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów), liczona od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego; - powłoki lakiernicze - min. 36 miesięcy, liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego; - perforacja korozyjna elementów nadwozia - min. 72 miesięcy, liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego; b) na wyposażenie medyczne (nosze) - zgodnie z gwarancją producenta. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 5) Zamawiający wymaga aby: a) pojazd będący przedmiotem zamówienia: - był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2010 roku, - był wolny od wad fizycznych i prawnych, - spełniał wymogi techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, - spełniał wymogi PN-EN 1789/2008, - posiadał świadectwo homologacji na pojazd bazowy, wystawione zgodnie z ww. przepisami, - posiadał świadectwo homologacji na pojazd skompletowany - pojazd specjalny, wystawione zgodnie z ww. przepisami, - posiadał wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji - w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy; b) wykonana adaptacja samochodu specjalnego sanitarnego nie powodowała ograniczeń praw wynikających z fabrycznej gwarancji; c) wyposażenie samochodu specjalnego sanitarnego będące przedmiotem zamówienia: - było nowe, wolne od wad, nie będące przedmiotem ekspozycji, użytkowania, - posiadało odpowiednie certyfikaty i spełniało obowiązujące normy: PN-EN 1789 i PN-EN 1865, - było zgłoszone do Rejestru wyrobów medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych. 6) Warunki eksploatacji: a) przedmiotowy ambulans sanitarny będzie: - narażony na czynniki pogodowe spotykane w polskiej strefie klimatycznej, ze względu na stałą eksploatację oraz garażowanie na wolnym powietrzu. 7) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: a) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi, opisanymi w niniejszej specyfikacji; b) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku prac prowadzonych przez wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.21-3, 33.10.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
* aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
* inne dokumenty
a) potwierdzenie wykonanego testu zderzeniowego samochodu specjalnego sanitarnego (zgodnie z wymogami PN-EN 1789:2008) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą; b) oświadczenie wykonawcy, iż oferowane wyposażenie medyczne samochodu specjalnego sanitarnego (sprzęt medyczny) posiada odpowiednio: - paszporty techniczne dopuszczające urządzenia do pracy, - certyfikaty zgodności sprzętu medycznego z PN-EN 1789 i PN-EN 1865, - deklaracje zgodności CE - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do s.i.w.z.; c) oświadczenie wykonawcy, że: - pojazd bazowy pod samochód specjalny sanitarny posiada świadectwo homologacji, - pojazd będący przedmiotem zamówienia posiada świadectwo homologacji na pojazd skompletowany pojazd specjalny, wydane zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do s.i.w.z.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie Dworcowa 55, 86-010 Koronowo-sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (534kB) pdf
Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ
Dr n.med. Andrzej Nowak
Wyjaśnienie treści SIWZ
Dotyczy: dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego sanitarnego wraz z noszami głównymi samojezdnymi – nr sprawy 3/ZP/2010

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśniamy:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestrację przedmiotu zamówienia jako samochodu specjalnego sanitarnego w oparciu o art. 68, ust. 11, pkt.4 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych dokumentów do rejestracji przedmiotu zamówienia opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. XVI, ppkt. 1?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zaoferowanie transportera noszy o średnicy kółek 12,5 cm co jest zgodne z wymogami normy PN EN 1865?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający wymaga kółek o średnicy minimalnej określonej w Załączniku nr 1 do SWIZ.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuści ambulans do przewozu trzech osób w pozycji siedzącej?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający wymaga aby ambulans umożliwiał przewóz czterech osób  w pozycji siedzącej (z kierowcą) i jednej osoby na noszach.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści na potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań określonych w pkt. 10, ppkt. 1a SIWZ deklarację zgodności CE wystawioną zgodnie z Polską Normą PN-EN 17050-1 przez producenta samochodu specjalnego sanitarnego lub jego autoryzowanego przedstawiciela potwierdzającą zgodność ambulansu z Polską Normą PN EN 1789:2008?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający dopuści dostawę przedmiotu zamówienia w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ
Dr n.med. Andrzej Nowak

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego sanitarnego wraz z
                            noszami  głównymi samojezdnymi – nr sprawy 3/ZP/2010.

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo                   zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśniamy:

Pytanie 1.
Czy  Zamawiający dopuszcza ambulans bez szyberdachu ?
Odpowiedź: Zamawiający nie może dopuścić ambulansu bez szyberdachu, ponieważ nie spełniałby wymogów określonych w SIWZ.

Pytanie 2.
Czy  Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans do przewozu trzech osób w pozycji siedzącej ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga ambulansu umożliwiającego przewóz min. 4 osób.

Pytanie 3.
Czy  Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans o wysokości  przedziału medycznego  trochę niższej niż 1300mm ?
Wyjaśniamy, że wysokość przedziału ładunkowego modyfikowanego na przedział medyczny ze względu na izolację termiczną i akustyczną oraz instalację elektryczną, wywiewno-nawiewną i inne (podłoga, sufit ) zmniejsza swoje wymiary.
Dostępne na rynku polskim samochody furgony adaptowane na ambulanse posiadają następujące wysokości przedziału ładunkowego:
-Fiat Doblo – 1305mm
-VW Caddy – 1257mm, stąd też spełnienie wymogów siwz jest mało realne.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza każdy ambulans o minimalnej wysokości przedziału medycznego określonego w SIWZ.

Pytanie 4.
Czy  Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zaoferowanie transportera noszy o średnicy kółek 12,5 cm co jest zgodne z wymogami normy PN EN 1865 ?

Wyjaśniamy, że w/w średnica bezproblemowo umożliwia prowadzenie noszy bokiem jak i jazdę na wprost zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych powierzchniach, co znajduje swoje potwierdzenie wśród kilkuset zadowolonych użytkowników na terenie Polski (służymy referencjami). Proponowane kółka mają optymalną szerokość przez co nie jest wymagane, aby posiadały min.średnicę 20 cm, której wymaga siwz.

Pragniemy też zauważyć, że opory toczenia zależą od wielu innych czynników nie wymienionych w siwz, jak np. rzeźby bieżnika, materiału opony, łożyskowania koła, szerokości opony, nacisku ciała na podłoże, asymetrii  przyłożenia siły , sprężystość opony i podłoża, ciśnienia w oponie oraz szeregu innych………
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kółek o minimalnej średnicy wynoszącej min. 200 mm zgodnie z PN EN 1865:2002 i nie może dopuścić kółek o średnicy 12,5 cm gdyż nie spełniają one określonego minimum.

Pytanie 5.
Czy  zamawiający odrzuci ofertę oferującą ambulans niezgodny z wymogami normy PN EN 1789:2008 ?
Wyjaśniamy, że ambulans taki nie spełnia wymogów bezpieczeństwa oraz może narazić Zamawiającego np. na kłopoty przy rozliczaniu kontraktów z NFZ.
Odpowiedź: Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z wymaganiami SIWZ i ustawą PZP.


Pytanie 6.
Prosimy o wyjaśnienie, czy dopuszcza się na zasadzie równoważności inne usytuowanie drugiego parownika klimatyzacji i  szyberdachu niż opisane zał. Nr. 1 ?
Przy obecnych zapisach nad noszami musi się znajdować: parownik, szyberdach oraz uchwyty do kroplówki, co może być nieco kłopotliwe w zabudowie. Pragniemy też podkreślić, iż jest to opis zabudowy ambulansu oferowany przez firmę WAS (służymy stosownymi dokładnymi informacjami) !!!
Odpowiedź: Zamawiający mógłby dopuścić inne usytuowanie parownika klimatyzacji i szyberdachu na zasadzie równoważności ale nie może tego uczynić gdyż w zapytaniu brak jest informacji o usytuowaniu tych elementów.

Pytanie 7.
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności materac transportowy bez uchwytów transportowych, jeżeli zostanie zaoferowana dodatkowa płachta ratownicza  zgodna z wymogami normy PN EN 1865 o dopuszczalnym obciążeniu co najmniej 150 kg ?

Wyjaśniamy, że rozwiązanie takie jest bardziej uniwersalne i bardziej praktyczne pod względem zachowania czystości, a dodatkowo płachtę można ciągnąć po ziemi oraz transportować w niej pacjenta ułożonego na desce ortopedycznej. Poza tym obecny opis wskazuje na materac dystrybuowany na terenie Polski tylko przez firmę Medline lub jej dystrybutorów.
Odpowiedź: Zamawiający uważa iż zapytanie ani też dodatkowe wyjaśnienie w nim zawarte nie dotyczy przedmiotowego postępowania, gdyż nie wymaga materaca z uchwytami transportowymi. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie płachty ratowniczej.

Pytanie 8.
Czy Zamawiający wymaga aby transporter noszy głównych umożliwiał prowadzenie noszy bokiem jak i jazdę na wprost zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych powierzchniach?
W/w rozwiązanie znakomicie zwiększa funkcjonalność noszy i obecnie jest to szeroko stosowane przez wielu różnych producentów noszy.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga noszy z transporterem o konstrukcji monoblokowej o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie 9.
Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności  zaoferowanie ambulansu spełniającego wymogi siwz, który został przebadany przez jednostki notyfikowane i następnie uzyskał świadectwo homologacji na pojazd skompletowany, jako specjalny sanitarny, który to dokument jest odpowiednikiem certyfikatu  bezpieczeństwa całej karetki wraz z zabudową, a dodatkowo oprócz tego ambulans posiada deklarację zgodności z normą PN EN 1789: 2008 które to dokumenty na zasadzie równoważności zastępują potwierdzenie wykonanych testów wytrzymałościowych, a wykonawca dołączy te dokumenty do oferty?
Odpowiedź: Zamawiający udzielił już wyjaśnień w tym zakresie w dniu 14.10.2010. i są one dostępne na stronie internetowej: www.bip.koronowo.pl


Pytanie 10.
Czy jest wymagane aby nosze miały możliwość skrócenia  swojej ramy  w warunkach ograniczonej przestrzeni np. wąskie klatki schodowe, kręte korytarze itp., co zdecydowanie zwiększa funkcjonalność noszy ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga noszy z transporterem o konstrukcji monoblokowej o parametrach opisanych w SIWZ.


Pytanie 11.
Prosimy o podanie czy nosze winny posiadać dodatkowe pasy do przewozu dzieci i czy trzeba załączyć do oferty ich folder i deklarację zgodności na potwierdzenie spełnienia wymogów zamawiającego ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga noszy z transporterem o konstrukcji monoblokowej o parametrach opisanych w SIWZ

Pytanie 12.
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania na zasadzie równoważności ambulans z tylnym zawieszeniem zależnym ?
Odpowiedź: Zamawiający nie może dopuścić takiego rozwiązania, gdyż jest one niezgodne z wymogami SIWZ ani nie jest rozwiązaniem równoważnym.

Pytanie 13.
Czy  zamawiający dopuści ambulans zgodny z normą PN EN 1789 ale nie posiadający wspomagania ruszania pod górę ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza każdy ambulans o minimalnych parametrach określonych w SIWZ.

Pytanie 14.
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli formułując wymóg zgodności materaca noszy z pkt. 4.3.5 normy PN EN 1865:2002 ?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zaszła pomyłka z przywołanym punktem normy. Opis ten zmienia się na: „Wyposażone w materac zgodny z pkt 4.1.6 normy PN EN 1865:2002.


Pytanie 15.
Czy Zamawiający  wymaga foteli klasy M1 z regulacją kąta oparcia pod plecami, co pozwala ma lepsze dopasowanie ciała osób na nich siedzących  i jest zgodne z  PN-EN 1789: 2008?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 16.
Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zaoferowanie  ambulansu, który posiada homologację na pojazd skompletowany lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację ambulansu jako – pojazd specjalny sanitarny zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Z 2003r. , nr.58, poz.515) -art. 68, ust. 11, pkt4 , które zostaną dostarczone zamawiającemu razem z fakturą i kartą pojazdu przy dostawie ambulansu, a do oferty wykonawca dołączy stosowne oświadczenie ?
Odpowiedź: Zamawiający udzielił już wyjaśnień w tym zakresie w dniu 14.10.2010. i są one dostępne na stronie internetowej: www.bip.koronowo.pl

Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ
Dr n.med. Andrzej Nowak

 

                         ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ustawy Praw zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U z 2010 r.  nr 113, poz. 759 ) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego sanitarnego wraz z noszami głównymi samojezdnymi", dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

                               W.A.S. Wietmarscher-Polska Sp. z o.o.
                                                                    Ul.Nowa 2,
                                                        87-162 Lubicz Górny
 
Liczba uzyskanych punktów - 100,00 pkt.
Wartość brutto oferty: 145.905,07 zł.
 
Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:
W.A.S. Wietmarscher-Polska Sp. z o.o.,  Ul.Nowa 2, 87-162 Lubicz Górny
Liczba uzyskanych punktów -  100,00 pkt.
 
Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit.a Pzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp.
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.
 
                                                      Zatwierdził:
                                                        Dyrektor
                                           Samodzielnego Publicznego
                                  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
                                             Dr n.med. Andrzej Nowak
 
 

metryczka


Opublikował: Iwona Kuczkowska (12 października 2010, 12:11:06)

Ostatnia zmiana: Iwona Kuczkowska (21 października 2010, 09:05:54)
Zmieniono: dodano:wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1141