zamówienie na:

sukcesywną dostawę oleju opałowego

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-Zp 341-15/10
wartość: poniżej 193.000 euro
termin składania ofert: 19 października 2010  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na sukcesywną dostawę oleju opałowego

Numer ogłoszenia BZP: 322268 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa oleju opałowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego typu Ekoterm w sezonie grzewczym 2010-2011 w maksymalnej łącznej ilości 35.000 tysięcy litrów spełniającego wymagania określone Polską Normą i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r. nr 4, poz. 30).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM - Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI - Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1.SIWZ) oraz dokumentu określonego w punkcie 6.1.2. SIWZ wg reguły: spełnia / nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a suma ubezpieczenia opiewa na kwotę nie niższą niż 100.000,00 PLN.
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1.SIWZ) oraz dokumentu określonego w punkcie 6.1.3. SIWZ wg reguły: spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- koncesję, zezwolenie lub licencję,
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja) wymagane jest załączenie do oferty pisemnego umocowania stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu chyba, że uprawnienie to wynika z umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowy spółki cywilnej), którą Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy.
2. Cennik producenta oleju opałowego obowiązujący na dzień ogłoszenia zamówienia.
III.7) Nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena – 60 % 2 - Opust Wykonawcy – 40 %
IV.2.2) Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10 /parter/.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10 /parter/.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (744kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez: TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
Baza Paliw Piotrków Kujawski ul. Dworcowa 39 88-230 Piotrków Kujawski
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena – 60 %, opust 40 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty oraz przedstawiam przyznaną punktację:

Oferta Nr 1 - TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. , ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
Baza Paliw Piotrków Kujawski ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski
Liczba punktów w kryterium cena- 180
Liczba punktów w kryterium opust - 120
Razem - 300 punktów
Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo-Usługowe PETROL-HAWEN Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona spółka jawna ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
Liczba punktów w kryterium cena - 177,60
Liczba punktów w kryterium opust - 86,76
Razem - 264,36 punktów

Jednocześnie informuję, że w związku zaistnieniem przesłanek określonych w art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.
metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (7 października 2010, 09:58:46)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (27 października 2010, 14:26:38)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 853