zamówienie na:

budowę sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP 341-14/10
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 18 października 2010  09:00
wynik postępowania: poniżej. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na
budowę sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie

Numer ogłoszenia BZP: 315238 - 2010; data zamieszczenia: 01.10.2010
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje realizację I etapu zadania pn. Budowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie
Zakres prac obejmuje:
- remont pomieszczeń serwerowni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie - szczegóły w projekcie budowlanym (obiekt pn.: Remont pomieszczeń serwerowni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie)
- Instalacje elektryki ogólnej w pomieszczeniu serwerowni - szczegóły w projekcie wykonawczym (obiekt pn: instalacje elektryki ogólnej)
- Instalacje klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni. - szczegóły w projekcie wykonawczym (obiekt pn.: Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni)
- Wykonanie sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią elektryczną oraz zabezpieczeniem serwerowni w zakresie następujących prac:

- wykonanie okablowania strukturalnego szczegóły w projekcie wykonawczym
(obiekt Sieć logiczna - Wydzielona Sieć Zasilająca - Zabezpieczenie serwerowni. pkt. 3. instalacja logiczna za wyjątkiem pkt. 3.17 urządzenia aktywne)
- wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej przeznaczonej tylko i wyłącznie do zasilania urządzeń komputerowych i towarzyszących im szczegółowo opisanej w w projekcie wykonawczym (obiekt Sieć logiczna - Wydzielona Sieć Zasilająca - Zabezpieczenie serwerowni. Pkt. 4. - wydzielona sieć elektryczna)
- Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu szczegółowo opisanej w w projekcie wykonawczym (obiekt Sieć logiczna - Wydzielona Sieć Zasilająca - Zabezpieczenie serwerowni. pkt. 6. - System sygnalizacji włamania i napadu)
- demontaż istniejącej sieci komputerowej.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.43.20-0, 45.00.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji komputerowej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1.SIWZ) oraz dokumentu określonego w punkcie 6.1.2. SIWZ wg reguły: spełnia / nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub wykaże gotowość dysponowania przynajmniej:
- jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz
- jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacji telekomunikacyjnych.
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1.SIWZ) oraz dokumentu określonego w punkcie 6.1.3. SIWZ
wg reguły: spełnia / nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a suma ubezpieczenia opiewa na kwotę nie niższą niż 300.000,00 PLN.
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 6.1.1.SIWZ) oraz dokumentu określonego w punkcie 6.1.5. SIWZ
wg reguły: spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmian osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne. W/w zmiany są dopuszczalne gdy Wykonawca lub Zamawiający, z przyczyn losowych zmuszony byłby zmienić wymienioną w ofercie osobę sprawującą samodzielną funkcję techniczną. W/w zmiana musi być pod rygorem nieważności zawarta w formie pisemnej tj. aneksu, za zgodą Zamawiającego.
Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanej osoby będą takie same, bądź lepsze niż osoby wymienionej w ofercie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10 /parter/.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10 /parter/.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1223kB) pdf
Dokumentacja projektowa (8192kB) pdf
Przedmiary (260kB) pdf


IPR-ZP 341-14/10 Koronowo 2010-10-13

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Pytanie 1. Czy punkty elektryczno-logiczne (PEL-e) mają być montowane wewnątrz kanałów kablowych czy dopuszcza się bezpośrednio obok w puszkach natynkowych ?

Punkty elektryczno-logiczne (PEL) muszą być montowane w puszkach natynkowych
(dokumentacja projektowa - Sieć logiczna – Wydzielona Sieć Zasilająca – Zabezpieczenie serwerowni pkt.3.3, 3.11).

Pytanie 2. Projekt sieci LAN wskazuje na system okablowania strukturalnego firmy MOLEX. Czy Zamawiający dopuszcza budowę systemu okablowania strukturalnego w każdym z innych systemów spełniających normę ISO/IEC 11801 dla kategorii 6, a nie posiadającym szczególnych rozwiązań systemu MOLEX ?

Zamawiający dopuszcza budowę systemu okablowania strukturalnego w innym systemie niż Molex. Jednak zaproponowany system musi spełniać normy oraz funkcjonalność podaną
w projekcie.

Pytanie 3. Czy gniazda teleinformatyczne mogą być w innym standardzie niż DIN 50x50?

Gniazda informatyczne mają być montowane w puszkach natynkowych w standardzie Mosaic wspólnie z gniazdami wydzielonej sieci elektrycznej. Jako punkt PEL należy rozumieć dwa gniazda RJ45 kat.6 oraz dwa gniazda elektryczne. Wyjątek stanowią punkty przeznaczone do montażu kamer, które składają się z linii logicznej zakończonej wtykiem RJ45 oraz pojedynczego gniazda elektrycznego (dokumentacja projektowa - Sieć logiczna – Wydzielona Sieć Zasilająca – Zabezpieczenie serwerowni pkt. 3.11).

Pytanie 4. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia bez co najmniej dwóch osób posiadających uprawnienia elektryczne do 1kV/PN w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i aparatury kontrolno-pomiarowej- świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych na stanowisku dozoru D ?

Zamawiający będzie wymagał na odbiorze przedstawienia protokołów pomiarowych z części elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Dotyczy to zarówno instalacji elektrycznej ogólnej jak i wydzielonej – dokumentacja projektowa Sieć logiczna – Wydzielona Sieć Zasilająca – Zabezpieczenie serwerowni pkt. 4.5. oraz dokumentacja projektowa Instalacja elektryki ogólnej pkt 1.6).

Pytanie 5. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia bez co najmniej 4 certyfikowanych instalatorów oferowanego systemu okablowania strukturalnego?

Zamawiający wymaga aby instalacja okablowania strukturalnego była wykonana przez instalatora posiadającego ważne uprawnienia i certyfikaty wydane przez producenta oferowanego systemu okablowania strukturalnego. Na wykonawcy ciąży odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej ilości instalatorów niezbędnych do oddania systemu w terminie tj. do 15 grudnia 2010 r.
(dokumentacja projektowa - Sieć logiczna – Wydzielona Sieć Zasilająca – Zabezpieczenie serwerowni pkt. 3.4).

Pytanie 6. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia bez osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego?

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub aby wykazał gotowość dysponowania przynajmniej:
- jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
oraz
- jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacji telekomunikacyjnych.

Pytanie 7. Czy zamawiający dopuszcza gniazdo abonenckie bez zaślepki blokującej przed wpięciem wtyku RJ45 zapobiegające przypadkowemu przyłączeniu komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego?

Gniazda abonenckie powinny mieć możliwość zastosowania zaślepki blokującej wpięcie wtyku RJ45 (umożliwiającej wpięcie jedynie wtyku RJ45 i RJ12) zapobiegające w ten sposób przypadkowemu przyłączeniu komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego. Zabezpieczy to kartę sieciową komputerów przed nieumyślnym uszkodzeniem spowodowanym podłączeniem do systemu telefonicznego Urzędu (dokumentacja projektowa - Sieć logiczna – Wydzielona Sieć Zasilająca – Zabezpieczenie serwerowni pkt. 3.6)
Zamawiający dopuszcza zastosowanie gniazd bez zaślepek blokujących, jednakże w takim przypadku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w inny sposób zapewnił równoważność tego rozwiązania tj. zabezpieczył gniazdo sieci komputerowej przed przypadkowym przyłączeniem do niego komputera.

Pytanie 8. Czy zamawiający wymaga posiadania przeszkolenia w zakresie dopuszczenia
do informacji niejawnej o klauzuli zastrzeżone dla co najmniej jednego pracownika?

Zamawiający nie wymaga posiadania przeszkolenia w zakresie dopuszczenia do informacji niejawnej o klauzuli zastrzeżone dla co najmniej jednego pracownika.

Pytanie 9. Czy zamawiający zabezpiecza pojemniki na gruz i utylizację odpadów remontowych i rozbiórkowych ?

Wszystkie koszty związane z wywiezieniem gruzu i utylizacja odpadów remontowych
i rozbiórkowych są po stronie Wykonawcy i koszty z tym związane należy uwzględnić
w ofercie.

Pytanie 10. Czy zamawiający wymaga aktualnego certyfikatu testera uprawniającego do wykonania pomiarów okablowania strukturalnego wydanego przez producenta miernika?

Zamawiający wymaga by system okablowania strukturalnego był objęty 25 letnią gwarancją systemową producenta systemu okablowania strukturalnego. W związku z powyższym wykonawca powinien wykonać system zgodnie z zaleceniami producenta oferowanego systemu tj. jeśli producent wymaga aby tester uprawniający do wykonania pomiarów okablowania strukturalnego posiadał aktualny certyfikat wydany przez producenta miernika to wykonawca powinien to zapewnić.
Poza tym sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań (dokumentacja projektowa - Sieć logiczna – Wydzielona Sieć Zasilająca – Zabezpieczenie serwerowni pkt. 3.19).

Pytanie 11. Czy zamawiający wymaga aktualnej kalibracji miernika , który będzie używany przy testowaniu okablowania strukturalnego?

Zamawiający wymaga by system okablowania strukturalnego był objęty 25 letnią gwarancją systemową producenta systemu okablowania strukturalnego. W związku z powyższym wykonawca powinien wykonać system zgodnie z zaleceniami producenta oferowanego systemu tj. jeśli producent wymaga aby miernik, używany do testowania okablowania strukturalnego posiadał aktualną kalibracje to wykonawca powinien to zapewnić.
Poza tym pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań (dokumentacja projektowa - Sieć logiczna – Wydzielona Sieć Zasilająca – Zabezpieczenie serwerowni pkt. 3.19).

Pytanie 12. Czy zamawiający wymaga by system okablowania strukturalnego był objęty gwarancją systemową 25 lat ?

Zamawiający wymaga by system okablowania strukturalnego był objęty 25 letnią gwarancją systemową producenta systemu okablowania strukturalnego.

Pytanie 13. Czy zamawiający wymaga od wykonawcy stosowania wykończeń właściwych dla danego systemu koryt kablowych ?

Zamawiający wymaga od wykonawcy stosowania wykończeń właściwych dla danego systemu koryt kablowych

Pytanie 14. Jaka jest wymagana gwarancja na klimatyzator ? (Dwa czy pięć lat ?)

Zamawiający wymaga, aby oferent zapewnił min. 5 letni okres gwarancji na oferowany klimatyzator

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

BURMISTRZ KORONOWA


IPR-ZP 341-14/6/10 Koronowo, 2010-10 -21


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wybrano ofertę oznaczoną nr 7 złożoną przez:
Konsorcjum firm :
- ACM SYSTEM s.c. Dariusz Makowski, Seweryn Szeliga, Paweł Olejniczak
ul. Łabendzickiego 4W, 85-796 Bydgoszcz
- Lan-Com Sieci Komputerowe Wojciech Gill, ul. Niecała 36, 85-516 Bydgoszcz
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert oraz przedstawiam przyznaną punktację:

Liczba punktów w kryterium cena 100%
Oferta nr 1. „A BELL” Sp. z o.o. ul. Pólnicy 30/9 80-177 Gdańsk
Biuro Handlowe ul. Mostowa 1 80-778 Gdańsk 79,71 punkty
Oferta nr 2. OLNEX s.c. Dariusz Dąbrowski, Jarosław Szul
ul. Metalowa 4, 10-603 Olsztyn 91,52 punkty
Oferta nr 3. WEKTRA Sp. z o.o. ul. Otolińska 21, 09-407 Płock 58,51 punkty
Oferta nr 5. ELEKTRO-FUTURA Jacek Fiutka os. Przyjaźni 8/107
61-684 Poznań 62,32 punkty
Oferta nr 6. Konsorcjum firm: - ictGroup sp. z o.o. - square Tec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg Sp. j. ul. Sobieskiego 1 85-060 Bydgoszcz 60,66 punkty
Oferta nr 7. Konsorcjum firm: - ACM SYSTEM s.c. Dariusz Makowski, Seweryn Szeliga, Paweł Olejniczak ul. Łabendzickiego 4W, 85-796 Bydgoszcz
- Lan-Com Sieci Komputerowe Wojciech Gill ul. Niecała 36, 85-516 Bydgoszcz - 100 punktów

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że:
- na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania została wykluczona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AWACOM Sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1, 85-319 Bydgoszcz. Spółka nie złożyła dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. nie złożyła opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważnej na dzień składania ofert.
Ponadto Zamawiający zawiadamia, że powyższa oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na budowę sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie
Numer ogłoszenia w BZP: 305329 - 2010; data zamieszczenia: 28.10.2010
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 315238 - 2010r.
W BZP nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje realizację I etapu zadania pn. Budowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie Zakres prac obejmuje: - remont pomieszczeń serwerowni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie - szczegóły w projekcie budowlanym (obiekt pn.: Remont pomieszczeń serwerowni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie) - Instalacje elektryki ogólnej w pomieszczeniu serwerowni - szczegóły w projekcie wykonawczym (obiekt pn: instalacje elektryki ogólnej) - Instalacje klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni. - szczegóły w projekcie wykonawczym (obiekt pn.: Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni) - Wykonanie sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią elektryczną oraz zabezpieczeniem serwerowni w zakresie następujących prac: - wykonanie okablowania strukturalnego szczegóły w projekcie wykonawczym (obiekt Sieć logiczna - Wydzielona Sieć Zasilająca - Zabezpieczenie serwerowni. pkt. 3. instalacja logiczna za wyjątkiem pkt. 3.17 urządzenia aktywne) - wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej przeznaczonej tylko i wyłącznie do zasilania urządzeń komputerowych i towarzyszących im szczegółowo opisanej w w projekcie wykonawczym (obiekt Sieć logiczna - Wydzielona Sieć Zasilająca - Zabezpieczenie serwerowni. Pkt. 4. - wydzielona sieć elektryczna) - Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu szczegółowo opisanej w w projekcie wykonawczym (obiekt Sieć logiczna - Wydzielona Sieć Zasilająca - Zabezpieczenie serwerowni. pkt. 6. - System sygnalizacji włamania i napadu) - demontaż istniejącej sieci komputerowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.43.20-0, 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
1. P.P.H.U. ACM SYSTEM s.c. Dariusz Makowski, Seweryn Szeliga, Paweł Olejniczak ,
ul. Łabendzickiego 4W, 85-796 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
2. Lan-Com Sieci Komputerowe Wojciech Gill, ul. Niecała 36, 85-516 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 257768,42 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 163748,40 Oferta z najniższą ceną: 163748,40 /
Oferta z najwyższą ceną: 279855,80 Waluta: PLN.

BURMISTRZ KORONOWA
metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (1 października 2010, 14:05:06)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (28 października 2010, 14:53:06)
Zmieniono: dodano inf. o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2541