zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2010/2011 do Szkół Gminy Koronowo

zamawiający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg neograniczony
nr sprawy: MGZE-VIII-341-13/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 8 października 2010  09:00
wynik postępowania: zamiszczono poniżej function redirectPage(link){ window.location = link; return false; };

Koronowo: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO


Numer ogłoszenia: 313914 - 2010; data zamieszczenia: 01.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawySEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie , ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3822810, faks 52 3822810.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO w ilości 72 000 litrów. Zespół Szkół we Wtelnie, Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoła Podstawowa w Sitowcu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Jeżeli nastąpi konieczność skorzystania z zamówienia uzupełniającego będzie ono udzielone do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego na podstawie odrębnej umowy. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia wadium.
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi udokumentować posiadanie wymaganej przepisami prawa koncesji/zezwolenia na dystrybucję paliw

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie obejmującym realizację przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji,

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy winni udokumentować, że dysponują minimum jednym pojazdem samochodowym przystosowanym do przewozu oleju opałowego o pojemności ok. 8 000 dm3.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie wymagane

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wielkości środków finansowych gwarantujących realizację zamówienia załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia działalności gospodarczej od OC
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1 86 - 010 Koronowo pok. nr 7a.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie ul. Pomianowskiego 1 86 - 010 Koronowo pokój nr 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ (198kB) pdf

 

 
 
 
                       ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
               
 
                Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie z siedzibą przy ul. Pomianowskiego 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół Gminy Koronowo w sezonie grzewczym 2010/2011 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez:
                       TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
                                                                     Baza Paliw
                                                  88-230 Piotrków Kujawski
                                                             ul. Dworcowa 39

 
                Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełniła wszystkie stawiane przez Zamawiającego warunki oraz zawierała najniższą cenę 193 248,00 zł brutto.
                Streszczenie wyboru ofert:

1.
Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo – Usługowe
„PETROL HAWEN”, Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona – Spółka jawna
Ul. Dąbrowskiego 8; 64-920 Piła
98 pkt.

2.
TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
Baza Paliw 88-230 Piotrków Kujawski
ul. Dworcowa 39
100 pkt.

3.
Firma TANK Sp.J. W. Konczalski, M.Konczalski;
ul. Chrzanowskiego 11; 87 – 100 Toruń
99,5 pkt.


metryczka


Opublikował: Marcin Kłodzinski (1 października 2010, 08:45:22)

Ostatnia zmiana: Marcin Kłodzinski (15 października 2010, 20:44:37)
Zmieniono: dodano inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1136