zamówienie na:

„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE (MODERNIZACJI) DROGI GMINNEJ, DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W TECHNOLOGII NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ Z POWIERZCHNIOWYM UTRWALANIEM EMULSJĄ I GRYSAMI W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH: SALNO (DZ. NR 52/7 i 75) I GOGOLIN (DZ. NR. 93/1 i 93/2)"

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Ipr-ZP 341-13/10
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 14 października 2010  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Na postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na:

wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych
w technologii nawierzchni tłuczniowej
z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w obrębach geodezyjnych:
Salno (dz. Nr 52/7 i 75) i Gogolin (dz. Nr. 93/1 i 93/2)

Numer ogłoszenia w BZP: 311292 - 2010; data zamieszczenia: 29.09.2010
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY- I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo ,
Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w obrębach geodezyjnych: Salno (dz. Nr 52/7 i 75) i Gogolin (dz. Nr. 93/1 i 93/2)
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi dojazdowej do gruntów rolnych, będącej drogą gminną nr 050130C na odcinku o długości 0,750 km, łączącym wsie Salno i Gogolin w gminie Koronowo poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi przy użyciu emulsji i grysów bazaltowych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM - Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu - załącznik nr 4 do SIWZ, robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez przedstawienie dokumentów, potwierdzających, że roboty, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca musi wykazać, że w tym okresie wykonał przynajmniej dwa zamówienia w zakresie budowy drogi.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia / nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniony zostanie
na podstawie wykazu - załącznik nr 5 do SIWZ, osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami w zakresie dróg. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez przedstawienie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz należą do właściwego samorządu zawodowego. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.6) INNE DOKUMENTY - Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów musi, w celu udowodnienia zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
3. Wykaz prac, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem ich wartości, złożony przez wykonawcę wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:nie
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacji, gdy :
1. Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy;
2. Wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
3. Wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne będą inne niż w dokumentacji geotechnicznej lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej;
4. Wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia;
5. Ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane;
6. Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót;
7. Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo wykraczać będą poza ilości przyjęte w kosztorysie ofertowym, w oparciu o art. 630 Kodeksu cywilnego, Wykonawca może żądać zwiększenia wynagrodzenia, co zostanie potwierdzone podpisaniem aneksu do niniejszej umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zm.).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE - IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest dotowane ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (831kB) pdf
Dokumentacja projektowa (8192kB) pdf
Dokumentacja geotechniczna (1463kB) pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i idbioru robót (550kB) pdf
Przedmiar robót (143kB) pdf

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (29 września 2010, 14:30:53)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (15 listopada 2010, 14:10:05)
Zmieniono: korekta graf.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1210