zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM KOTOMIERSKA w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna - I etap.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP 341-11/10
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 8 października 2010  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM KOTOMIERSKA w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna - I etap
Numer ogłoszenia w BZP: 262455 - 2010; data zamieszczenia: 23.09.2010
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM KOTOMIERSKA w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna - I etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych I etapu zadania pn. Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna
Kod CPV - 45230000-8.
2. Zakres zamówienia (I etap zadania): wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni ulic: Nadrzeczna i Pogodna oraz budowie odwodnienia ulic Nadrzeczna, Pogodna i Strumykowa.
2.1. Zakres I etapu obejmuje w szczególności :
1) Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na ulicach Nadrzeczna, Pogodna, Strumykowa (fragment od ul. Pogodnej do Nadrzecznej) oraz ulica Pochmurna (fragment od ul. Pogodnej do Nadrzecznej).
2) Wykonanie robót drogowych, polegających na ułożeniu pieszo jezdni z kostki brukowej betonowej, o szerokości 6 m ze zjazdami i dojściami do posesji, na ulicach: Pogodna, Nadrzeczna (fragment od ul. Kotomierskiej do działki Nr 1121/11, km 0+500).
2.2. Zakres I etapu obejmuje w szczególności realizację:
I. Budowę sieci kanalizacji deszczowej: - fi 400 PCV - 523,5 mb
- fi 400 PP-B PRAGMA - 254,5 mb, fi 300 - 361,0 mb, fi 200 - 104,5 mb, studnie rewizyjne fi 1200 - 25 szt, studnie kanalizacyjne fi 630 - 8 szt, studzienki ściekowe uliczne fi 500 - 33 szt, separator substancji ropopochodnych - 1 szt, osadnik piasku - 1 szt,
II. Budowę nawierzchni ulic:
1) Ulica Pogodna (cała):
- powierzchnia pieszojezdni z kostki szarej - 1.484 m2, powierzchnia zjazdów na posesje - kostka antracyt - 442,2 m2, powierzchnia dojść do posesji - kostka czerwona - 37 m2,
- szerokość pieszo jezdni - 6 m.
2) Ulica Pochmurna - odcinek 40 mb, powierzchnia pieszojezdni z kostki szarej - 253 m2, powierzchnia dojść do posesji - kostka czerwona - 5,5 m2, szerokość pieszo jezdni - 6 m.
3) Ulica Nadrzeczna
- powierzchnia pieszojezdni z kostki szarej - 3.025,0 m2, powierzchnia zjazdów na posesje - kostka antracyt - 480,5 m2, powierzchnia dojść do posesji - kostka czerwona - 31,8 m2, szerokość pieszo jezdni - 6 m, ściek przykrawężnikowy z kostki szarej - 26,6 m2
3. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień:
1) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
2) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót określający kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót oraz planowane nakłady finansowe dla każdej pozycji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy najpóźniej w dniu podpisania umowy,
3) Dokumentację Powykonawczą sporządzoną w 2 egzemplarzach z załączonymi m.in.: - protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów, stosownymi atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności lub innymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, protokołami odbioru technicznego,
4) geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza obejmująca cały zakres robót
z wkreślonymi liniami rozgraniczającymi ulic oraz zmianami - skala mapy 1:500 w 4 egz..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju zamówienia, co objęte zamówieniem podstawowym, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonanie należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ilości minimum 3.000 m2, której elementem była kanalizacja deszczowa.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie,
że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają poniższe wymagania:
a) kierownik budowy - 1 osoba, legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej i minimum trzy letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy oraz przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
b) kierownik robót wodno-kanalizacyjnych - 1 osoba, legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i minimum 1-rocznym doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
c) obsługa geodezyjna - zespół (1 lub 2 osoby), minimalne doświadczenie i kwalifikacje: odpowiednie uprawnienia do nadzorowania robót zgodnie z wymogami prawa w danej specjalności w zakresie robót przewidzianych do realizacji zgodnie z projektem budowlanym. Wymagane uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z późn. zmianami: - geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - geodezyjna obsługa inwestycji,
Uwaga: Jeden zespół to jedna osoba posiadająca komplet wymaganych uprawnień lub 2 osoby, posiadające komplet uprawnień łącznie.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100).
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) formularz oferty, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa;Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w sytuacji, gdy :
1) Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy;
2) Nastąpi konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania umowy;
3) Wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
4) Wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne będą inne
niż w dokumentacji geotechnicznej lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej;
5) Wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia;
6) Ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane;
7) Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót;
8) Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo wykraczać będą poza ilości przyjęte w kosztorysie ofertowym, w oparciu o art. 630 Kodeksu cywilnego, Wykonawca może żądać zwiększenia wynagrodzenia, co zostanie potwierdzone podpisaniem aneksu do niniejszej umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 08.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1696kB) pdf
dokumentacja projektowa
Przedmiary robót i kosztorysy ofertowe (1483kB) pdf

IPR-ZP 341-11/10 Koronowo 2010-10-21

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Koronowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie I etapu zadania pn. „Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna” zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty
do ceny najkorzystniejszej oferty.metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (23 września 2010, 15:20:58)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (21 października 2010, 14:16:26)
Zmieniono: zamieszczono inf. o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1274