zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów stalowych i gazów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/09/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 22 września 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, tel. (fax) 052 382 25 62
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Sukcesywne dostawy materiałów stalowych i gazów technicznych
Numer ogłoszenia: 246255 - 2010; data zamieszczenia: 09.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy materiałów stalowych i gazów technicznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów stalowych i gazów technicznych. Materiały stalowe i gazy techniczne muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Zadanie 1 Rura czarna 2 mb 240 Rura czarna ? mb 180 Pręt gładki 6 mb 150 Pręt gładki 10 mb 150 Pręt gładki 12 mb 210 Pręt gładki 16 mb 150 Teownik 20x20 mb 120 Teownik 30x30 mb 120 Teownik 50x50 mb 120 Profil zamknięty 20x20 mb 320 Profil zamknięty 30x30 mb 350 Profil zamknięty 50x50 mb 360 Kątownik walcowy 20x20 mb 180 Kątownik walcowy 30x30 mb 180 Kątownik walcowy 50x50 mb 200 Kątownik Z/G 20x20 mb 180 Kątownik Z/G 30x30 mb 180 Kątownik Z/G 50x50 mb 180 Ceownik Z/G 20x20 mb 240 Ceownik Z/G 30x30 mb 240 Ceownik Z/G 50x50 mb 240 Blacha czarna 1,5mm szt. 300 Blacha czarna 2mm szt. 120 Blacha czarna 0,8mm szt. 50 Blacha czarna 1,2mm szt. 150 Płaskownik 30x6 szt. 180 Płaskownik 40x6 szt. 150 Płaskownik 25x4 mb 240 Płaskownik 50x6 mb 240 Zadanie 2 Acetylen 6 kg szt. 18 Mieszanka Arg+CO2-7m3 szt. 36 Tlen -6,4m3 (150 atm) szt. 36 CO2 30 kg szt. 15 CO2 20 kg szt. 9 CO2 6kg szt. 9 Argon 6,3 m3 szt. 9 Drut spawalniczy 0,8 15kg szt. 36 Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. UWAGA! Wielkość zamówienia i rodzaje zamawianych materiałów stalowych i gazów technicznych stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 36 miesięcy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych materiałów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych w ciągu trzech dni roboczych. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4 tel. 52 382-22-562.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.62.20.00-7, 44.33.00.00-6, 44.21.25.00-4, 44.16.30.00-0, 24.11.00.00-8, 24.11.10.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
* III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
* III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
* III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
* III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
* III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
* III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
* III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
* aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
     
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy materiałów stalowych i gazów technicznych ”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

„DOM-BUD”  Zakład Wielobranżowy
Handlowo -Produkcyjno-Usługowy, Eksport-Import
ul. Krzyżowa 6, 86-010 Koronowo

Liczba uzyskanych punktów zadanie 1 – 100
Liczba uzyskanych punktów zadanie 2 – 100
Wartość brutto oferty zadanie 1 - 95 457,56 zł
Wartość brutto oferty zadanie 2 - 18 263,40 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:
Przedsiębiorstwo Handlowe „MIRRA” Mirosław Myszke  80-180 Kowale ul. Siostry Faustyny 19
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 1) – 97,61 łączna liczba uzyskanych punktów-97,61
Oferta nr 2
Nazwa oferenta:
„DOM-BUD”  Zakład Wielobranżowy Handlowo -Produkcyjno-Usługowy, Eksport-Import  
ul. Krzyżowa 6, 86-010 Koronowo
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 1) – 100   łączna liczba uzyskanych punktów -  100
liczba punktów w kryterium cena (zadanie 2) – 100   łączna liczba uzyskanych punktów -  100
Oferta nr 3
Nazwa oferenta:
„JK-STAL” Sp. z o.o. ul Wapienna 10, 87-100 Toruń
liczba punktów w kryterium cena (zadnie 1)– 50,47 łączna liczba uzyskanych punktów - 50,47

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp informujemy, iż umowa zostanie zawarta po dniu 04.10.2010 r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.
                                                               Z poważaniem    
                                                               Dyrektor ZGKiM
                                                        inż. Ryszard Chrzanowski     

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (9 września 2010, 10:49:46)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (23 września 2010, 11:46:33)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 894