zamówienie na:

Budowa małego szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Buszkowie

zamawiający: Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE-VIII-341-11/10
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art.11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 sierpnia 2010  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 


O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

pt. Budowa małego szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w BuszkowieNazwa i adres zamawiającego:


Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:
odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pokój nr 7a), pobrać ze strony internetowej www.bip.koronowo.pl z działu „Przetargi”.

Przedmiot zamówienia: Budowa małego szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Buszkowie.

Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem znajduje się w załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 37.53.52.20-5, 37.53.52.40-1, 37.53.52.90-6, 41.10.00.00-8, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4

Możliwość złożenia oferty częściowej: nie.

Możliwość złożenia oferty wariantowej: nie.

Termin wykonania zamówienia: Od 19 sierpnia 2010r. Do 20 września 2010r.

Warunki udziału w postępowaniu: spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

Kryterium oceny ofert: cena: znaczenie – 100%.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego pokój nr 3.

Termin składania ofert: 12.08.2010 r, godzina 9.00.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Osoba do kontaktów z wykonawcami: Marcin Kłodziński tel./fax. (52) 382 28 10, (52) 382 44 01.


SIWZ (963kB) pdf

Dokumentacja Techniczna - opis (449kB) pdf
Rysunek 1 (392kB) pdf
Rysunek 2 (356kB) pdf
Rysunek 3 (139kB) pdf
Rysunek 4 (274kB) pdf
Rysunek 5 (313kB) pdf
Przedmiar robót (12kB) pdf


Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 201463 - 2010;
data zamieszczenia: 28.07.2010


Koronowo, dnia 16.08.2010r.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. Utworzenie małego szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Buszkowie


Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie małego szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Buszkowie, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dokonał wyboru oferty firmy Biuro Regionalne NOVUM – Jolanta Pędzisz, Ostrowite 38, 87 – 400 Golub Dobrzyń jako oferty najkorzystniejszej.

Na postępowanie wpłynęła jedna oferta – oferta firmy Biuro Regionalne NOVUM Jolanta Pędzisz.
Została ona uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych ofert, niepodlegających odrzuceniu i uzyskała 100 punktów w kryterium cena – 100 %.

Jednocześnie informuję, że w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a uPzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2) uPzp.


Dyrektor Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie
Barbara Stepa

metryczka


Opublikował: Marcin Kłodzinski (28 lipca 2010, 12:25:16)

Ostatnia zmiana: Marcin Kłodzinski (16 sierpnia 2010, 09:05:43)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2190