zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR- ZP 341-6/10
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 20 lipca 2010  09:00
wynik postępowania: załączono poniżej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie
Numer ogłoszenia BZP: 195108 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. budowę boiska piłkarskiego do mini piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 43 m x 23 m.
2. budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 29,54 m x 48,69 m, przy wykorzystaniu istniejącej płyty asfaltobetonowej wraz z jej podbudową jako warstwę konstrukcyjną. Uzupełnienie podbudowy stanowić będzie nowy dywanik asfaltobetonowy w celu wyprofilowania spadków oraz wyrównania nierówności. Warstwa wykończeniowa boiska to bezspoinowa, nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa.
3. budowę 4 torowej bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej, z rozbiegiem do skoku w dal.
Wykonawca przy przygotowaniu oferty winien uwzględnić realizację I etapu zadania, obejmującego wykonanie boiska do mini piłki nożnej, bieżni, wykonanie ogrodzenia boiska i odwodnienie terenu.
Termin realizacji I etapu zadania - do dnia 30.09.2010 r.
4. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień:
a) plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
b) harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji robót określający kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót oraz planowane nakłady finansowe dla każdej pozycji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy najpóźniej w dniu podpisania umowy,
c) dokumentację powykonawczą sporządzoną w 2 egzemplarzach z załączonymi m.in.: - protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów, stosownymi atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności lub innymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
d) protokołami odbioru technicznego,
e) geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 egz.
UWAGA - Zamawiający zaleca wykonanie dokumentacji fotograficznej, dokumentującej stan istniejący placu budowy i otoczenia przed rozpoczęciem robót budowlanych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 us. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.23.13.00-0, 45.23.30.00-9, 45.34.20.00-6, 45.11.27.10-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Należy wnieść wadium w wysokości 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 20.07.2010 r. do godziny 9:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone :
1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Koronowie Bank Spółdzielczy w Koronowie 36 8144 0005 2001 0000 0521 0009.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 _ ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami) - w Urzędzie Miejskim w Koronowie Plac Zwycięstwa 1, pokój nr 10 /parter/ od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:30.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach.
4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:
1) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,
2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 8 siwz, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonanie należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 boisk piłkarskich o nawierzchni z trawy syntetycznej i co najmniej 2 boiska o nawierzchni poliuretanowej, wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych.
Ocena spełniania warunku udziału zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:
a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
b) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Ocena spełniania warunku udziału zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
na kwotę nie niższą niż 800.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- inne dokumenty:
Dokumenty lub oświadczenia wymienione poniżej, potwierdzające spełnianie warunków jakościowych:
- dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) aprobatę lub rekomendację Instytutu Techniki Budowlanej lub inne wyniki badań potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni;
b) atest higieniczny dla oferowanej nawierzchni (atest PZH lub równoważny);
c) atest niepalności dla oferowanej nawierzchni,
d) kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez producenta;
e) autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawionej dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję;
- dotyczących nawierzchni poliuretanowej:
a) aprobatę lub rekomendację Instytutu Techniki Budowlanej lub inne wyniki badań potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni;
b) atest higieniczny dla oferowanej nawierzchni (atest PZH lub równoważny);
c) atest niepalności dla oferowanej nawierzchni,
d) kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez producenta;
e) autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję;
III.6) INNE DOKUMENTY - Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz),
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacji, gdy : 1) Nastąpi konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania umowy;
2) Wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
3) Wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne będą inne niż w dokumentacji geotechnicznej lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej;
4) Wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia;
5) Ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane;
6) Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót;Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo wykraczać będą poza ilości przyjęte w kosztorysie ofertowym, w oparciu o art. 630 Kodeksu cywilnego,
Wykonawca może żądać zwiększenia wynagrodzenia, co zostanie potwierdzone podpisaniem aneksu do niniejszej umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10 /parter/.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10 /parter/.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


IPR-ZP 341-6/5/10 Koronowo 2010-07-15

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ NR 1

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), działając w imieniu Zamawiającego wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający przekazuje w załączeniu opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu, zawierający brakujące informacje, dotyczące przedmiotu zamówienia, zawarte na stronach 6, 10, 11 projektu budowlanego.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu (858kB) pdf
BURMISTRZ KORONOWA


IPR-ZP 341-6/12/10  Koronowo 2010-08-03

Oznaczenie i numer postępowania: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie – IPR-ZP 341-6/10

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez:
Firmę KASZUB Dariusz Kaszuba
z siedzibą w miejscowości Kiełpino-Leszno ul. Rzemieślnicza 3,
83-307 Kiełpino-Leszno

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena. Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty oraz przedstawiam przyznaną punktację:

Oferta nr 1 - Firma KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno, 100 punktów

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono ofertę firmy Media Stadion Sp. z o.o. ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin.
Uzasadnienie odrzucenia: Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego wystosowane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie uzupełnił w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę wymagań, dotyczących przedmiotu zamówienia a tym samym nie wykazał spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (5 lipca 2010, 14:09:50)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (3 sierpnia 2010, 11:32:50)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 996