zamówienie na:

dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Koronowo w okresie od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KR.340-3/10
wartość: poniżej 125.000 euro
termin składania ofert: 21 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: poniżej 
Koronowo dnia 10.06.2010 r.
OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej 125.000 euro

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, ogłasza na podstawie art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przetarg nieograniczony na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Koronowo w okresie od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011r. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Koronowo w miejscowościach: Buszkowo, Łąsko Wielkie, Wierzchucin Królewski, Witoldowo, Sitowiec i Wtelno. Dożywianie winno polegać na przygotowywaniu gorących posiłków obiadowych, dowozu własnym transportem we własnych atestowanych naczyniach przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych, z aktualnymi pozwoleniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego na przewóz posiłków obiadowych w naczyniach jednorazowego użytku oraz na wytwarzanie posiłków obiadowych dla dzieci i młodzieży. Gorące posiłki obiadowe winny być porcjowane i przygotowywane do spożycia w jednorazowych naczyniach oddzielnie dla każdego ucznia.

Warunki wymagane od Wykonawców podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, które można odbierać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pokój 14 (I piętro) w godzinach od 800 do 1500.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej „Dożywianie uczniów na terenie gminy Koronowo” – OFERTA, należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 21.06.2010 r. do godziny 1000 w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pokój nr 14 (I piętro).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 21.06.2010 r. o godzinie 1200 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pokój nr 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która zdobędzie największą ilość punktów. Najkorzystniejsza oferta może zdobyć 100 pkt. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu zostaną zwrócone bez otwierania.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział oferenci spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1, nie podlegający wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznych dnia 10.06.2010r. Specyfikacja umieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (121kB) pdf
Załącznik nr 1 (47kB) pdf
Załącznik nr 2 (48kB) pdf
Załącznik nr 3 (61kB) pdf
Załącznik nr 4 (82kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zobacz (670kB) pdf

Zawiadomienie o podpisaniu umowy Zawiadomienie o podpisaniu umowy (161kB) pdf

metryczka


Opublikował: Paweł Święcichowski (10 czerwca 2010, 11:29:10)

Ostatnia zmiana: Paweł Święcichowski (16 lipca 2010, 14:44:27)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o podpisaniu umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1091