zamówienie na:

dostawa szczepionek

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/2010
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art 11 ust. 8 PZp
termin składania ofert: 17 czerwca 2010  12:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Koronowo: Dostawa szczepionek
Numer ogłoszenia: 146403 - 2010; data zamieszczenia: 08.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie , ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822353, faks 052 3522448.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa szczepionek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie, Dworcowa 55, 86-010 Koronowo przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilość i wielkość zamówienia:

1. Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zawierająca jałową zawiesinę oczyszczonego antygenu powierzchniowego HBV ( HbS) adsorbowanego na wodorotlenku glinu. Zawiesina do wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych, zawierająca 20µg natygenu HbS/1 ml w dawce dla osób powyżej 15 roku życia. Stosowana wg schematu szczepień: 0, 1, 6 miesięcy oraz 0, 7, 21 dni, 12 miesięcy schemat szybkiego uodpornienia w postaci ampułkostrzykawki 1 ml, lub równoważna - ilość szt. 220

2. Szczepionka przeciw błonnicy (D), tężcowi (T), krztuścowi ( komponentna acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B ( rDNA), polomyelitis (inaktywowana)(IPV) i przeciwko Haemophilus typu b skoniugowana (Hib) ( adsorbowana) 1 fiolka i 1 ampułkostrzykawka plus 2 igły lub równoważna - ilość szt. 100

 3. Szczepionka przeciw błonnicy, tężcowi, krztuścowi ( bezkomórkowa złożona ) poliomylitis ( inaktywowana ) i heamophilus typu b(skoniugowana), adsorbowana 1 ampułko-strzykawka po 0,5 ml z zawiesiną (DTPa-IPV) plus 1 fiolka z proszkiem (Hib) plus 2 igły dołączone do opakowania lub równoważna - ilość szt. 125

4. Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa 1 dawka (1 ml) ( dawka (1 ml) ludzki rotawirus szczep RIX4414 żywy atenuowany produkowany na linii komórek Vero 1 szklany pojemnik: proszek - 1 doustny, aplikator, rozpuszczalnik, 1 łącznik lub równoważna - ilość szt. 100

5. Szczepionka przeciw pneumokokom, polisacharydowa, skoniugowana, adsorbowana. Każda dawka 0,5 ml. zawiera po 1 mikrogramie polisacharydu serotypów 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F i po 3 mikrogram,y polisacharydu serotypów 4, 18C, 19F, sodu chlorku, woda do wstrzykiwań 1 dawka ( 0,5 ml. ) 1 ampułko-strzykawka plus igła - do stosowania domięśniowego lub równoważna - ilość szt. 25

6. Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana ( 13-walentna, adsorbowana) 1 ampułko-strzykawka zawierająca pojedyńczą dawkę ( 0,5 ml) plus igła lub równoważna - ilość szt. 115

7. Szczepionka przeciwko ospie wietrznej, żywa. Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1 fiolka z proszkiem plus 1 ampułko-strzykawka z rozpuszczalnikiem z 2 igłami 1 dawka (0,5 ml) po odtworzeniu zawiera Wirus Varicella zoster, szczep oka, ( żywy, atenuowany) ni mniej niż 2000 PFFV.Substancje pomocnicze: heomycyny siarczan, albumina ludzka, laktoza, sorbitol, mannitol, aminokwasy (do wstrzykiwań ) i woda do wstrzykiwań lub równoważna - ilość szt. 10

8. Polisacharydowa szczepionka przeciwko menigokokom grupy C adsorbowana, sprężona z toksoidem tężcowym Zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych 1 ampułko-strzykawka po 0,5 ml. lub równoważna - ilość szt. 10

9. Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu ( inaktywowana ) Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawka 1 ampułko-strzykawka po 0,25 ml. Dawka zawiera: wirus kleszczowego zapalenia mózgu ( szczep Nendafl) 1,2 mikrograma adsorbowana na uwodnionym wodorotlenku glinu ( 0,17 mikrograma Al 3+) lub równoważna - ilość szt. 5 10. Szczepionka przeciw grypie - ilość szt. 270

 Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień telefonicznych w ciągu pięciu dni roboczych. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od dostarczenia faktury do Zamawiającego.

UWAGA! Wielkość zamówienia i rodzaje zamawianych w/w szczepionek stanowią średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych szczepionek podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.46.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
* III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

* Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.
* III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
* Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
* III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
* koncesję, zezwolenie lub licencję
* III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
* aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
* zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie Ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2010 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie Ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (594kB) pdf

Zatwierdził:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Dr. n. med. Andrzej Nowak

Wyjaśnienie treści SIWZ
Dotyczy:
  Przetargu Nr Sprawy ZP/2/2010 nr ogłoszeni 146403-2010 - przedmiot przetargu-dostawa szczepionek.

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniamy:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający zezwoli na wyłączenie w osobne zadanie pozycji nr 10 z pakietu "Szczepionka przecie grypie - ilość 270 sztuk" i złożenia oferty tylko na tę wskazaną pozycję?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem pkt V.IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zgodnie z pkt XX SIWZ Zamawiający dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców.
Pytanie 2:
1.Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w odniesieniu do szczepionki p/grypie, zapisu o terminie rozpoczęcia dostaw po dniu uzyskania od Ministra Zdrowia decyzji o dopuszczeniu do obrotu szczepionek p/grypie z aktualnym składem antygenowy rekomendowanym przez WHO na sezon 2010/2011 oraz po uzyskaniu zwolnienia serii produktu przez Państwowy Zakład Higieny. Przewidywany termin dostępności szczepionki p/grypie to 01 września 2010.
2. Prosimy również o podanie informacji, czy możliwy jest termin zakończenia realizacji dostaw szczepionki p/grypie w sezonie 2010/2011 z dniem 15.11.2010 r.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem pkt VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin realizacji zamówienia to okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy i zamawiający  nie przewiduje możliwości zmiany tego terminu.
Pytanie 3:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wyodrębnienie z pakietu ( załącznik nr 1 ) pozycji nr 4, 6, 9, 10 i jednocześnie na utworzenie osobnego pakietu dla ww pozycji.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem pkt V.IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zgodnie z pkt XX SIWZ Zamawiający dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 Działając na podstawie art. 92 ustawy Praw zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U z 2007 r nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SZCZEPIONEK

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

Prosper Spółka Akcyjna

ul.Rynek 13-15

88-170 Pakość

Liczba uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Wartość brutto oferty: 106.039,94 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1

Nazwa oferenta:

Prosper Spółka Akcyjna, ul.Rynek 13-15, 88-170 Pakość

Liczba uzyskanych punktów - 100,00 pkt.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.

 Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy zgodnie z art. 94 pkt 1 ust. 2 Pzp nastapi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

Dr n.med. Andrzej Nowak

metryczka


Opublikował: Iwona Kuczkowska (8 czerwca 2010, 13:31:09)

Ostatnia zmiana: Iwona Kuczkowska (24 czerwca 2010, 13:22:34)
Zmieniono: dodano: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 643