zamówienie na:

Zorganizowanie: 1.Kursów zawodowych 2.Warsztatów terapeutycznych 3.Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej 4.Integracyjnego festynu rodzinnego - działanie o charakterze środowiskowym .

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KR.340-2/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 17 czerwca 2010  11:00
wynik postępowania: poniżej 
Koronowo 08.06.2010 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
ul. Pomianowskiego 1
ogłasza przetarg nieograniczony
na zorganizowanie:
1. Kursów zawodowych
2. Warsztatów terapeutycznych
3. Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej Integracyjnego
4. festynu rodzinnego - działanie o charakterze środowiskowym .

Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 80530000-8, 80510000-2, 80570000-0, 79952000-2

I. Termin realizacji zamówienia od dnia 01.07.2010 roku do 30.11.2010 roku.

II. Oferenci przystępujący do przetargu muszą spełniać następujące warunki:
1) Zgłoszą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają pozwolenie, wymagane odrębnymi przepisami, na prowadzenie placówki szkoleniowej.
4) Posiadają aktualny wpis, wymagany odrębnymi przepisami, do rejestru instytucji szkolących. 5) Posiadają prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji i Nauki, potwierdzające uzyskanie umiejętności w zawodach będących przedmiotem zamówienia oraz dwa certyfikaty w języku polskim i angielskim, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216).
6) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Pzp
7) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
8) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
10) Wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury VAT i otrzymania środków finansowych na realizację projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Nadzieja na lepsze juto" z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
11)Termin związania ofertą: 30 dni
12) Zaproponują niezmienność cen przez okres trwania umowy.

III. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1 pokój nr 14 piętro I, od godz. 7.30 do15.30

IV. Specyfikacja umieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

V. Oferty należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie do dnia 17.06.2010 r. do godz. 11.00

VI. Otwarcie ofert nastąpi w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie pok. nr 14, I piętro w dniu 17.06.2010 o godz. 12.00

VII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.

VIII. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. Kryteria oceny ofert – cena 100%.

X. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:
a) Halina Lasota tel.(052)382 22 83
b) Iwona Czechowska tel.(052) 382 22 83
Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - do 15:30.

XI. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 08.06.2010r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (153kB) pdf
Załącznik nr 1 (47kB) pdf
Załącznik nr 2 (46kB) pdf
Załącznik nr 3 (65kB) pdf
Załącznik nr 4 (74kB) pdf
Załącznik nr 5 (76kB) pdf
Załącznik nr 6 (63kB) pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie zawiadamia,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie:
  1. Kursów zawodowych
  2. Warsztatów terapeutycznych
  3. Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej
  4. Integracyjnego festynu rodzinnego – działanie o charakterze środowiskowym
Zamawiający zgodnie z art. 91 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( DZ.U.z 2007r. Nr 223,poz.1655 ze zm. ) zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy: Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego PUH”ELIM” ul. Małcurzyńskiego 11, 86-105 Świecie

Na postępowanie wpłynęła jedna oferta  i uzyskała 100 punktów w kryterium cena - 100% przy zachowaniu wszystkich wymogów formalnych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
           Jednocześnie informuje się, że w związku zaistnieniem przesłanek określonych w art.94 ust.2 pkt 1 lit. AuPzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art.94 ust.1 pkt 2 uPzp.

Dyrektor
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Koronowie


ZAWIADOMIENIE
o podpisaniu umowy


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie zawiadamia, iż w dniu 1 lipca 2010 r. została podpisana umowa udzielona w ramach zamówienia publicznego z wykonawcą tj: P.U.H. "ELIM" Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcurzyńskiego 11, 86-105 Świecie.


Dyrektor
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Koronowie

metryczka


Opublikował: Paweł Święcichowski (8 czerwca 2010, 12:12:24)

Ostatnia zmiana: Paweł Święcichowski (8 lipca 2010, 14:00:49)
Zmieniono: dodano informację o podpisaniu umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 909