zamówienie na:

Sukcesywne dostawy pomp głębinowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/05/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 9 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, tel(fax) 052 382 25 62
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Sukcesywne dostawy pomp głębinowych
Numer ogłoszenia: 134723 - 2010; data zamieszczenia: 26.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy pomp głębinowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pomp głębinowych, których szczegółowy opis techniczny znajduje się poniżej. Poz. 1 Wydajność Q [ m3/h] - 110:130 Wysokość podnoszenia H [ m] - 55 - 1 szt. Poz. 2 Wydajność Q [ m3/h] - 40 Wysokość podnoszenia H [ m] - 115 - 1 szt. Poz. 3 Wydajność Q [ m3/h] - 18 Wysokość podnoszenia H [ m] - 90 - 1 szt. Poz. 4 Wydajność Q [ m3/h] - 15 Wysokość podnoszenia H [ m] - 80 - 1 szt. Poz. 5 Wydajność Q [ m3/h] - 20 Wysokość podnoszenia H [ m] - 80 - 1 szt. Poz. 6 Wydajność Q [ m3/h] - 6 Wysokość podnoszenia H [ m] - 100 - 1 szt. Poz. 7 Wydajność Q [ m3/h] - 15 Wysokość podnoszenia H [ m] - 65 - 1 szt. Poz. 8 Wydajność Q [ m3/h] - 20 Wysokość podnoszenia H [ m] - 32 - 1 szt. Poz. 9 Wydajność Q [ m3/h] - 52 Wysokość podnoszenia H [ m] - 60 - 1 szt. Poz. 10 Wydajność Q [ m3/h] - 48 Wysokość podnoszenia H [ m] - 50 - 1 szt. Poz. 11 Wydajność Q [ m3/h] - 42 Wysokość podnoszenia H [ m] - 25 - 1 szt. Poz. 12 Wydajność Q [ m3/h] - 25 Wysokość podnoszenia H [ m] - 87 - 1 szt. Poz. 13 Wydajność Q [ m3/h] - 30 Wysokość podnoszenia H [ m] - 68 - 1 szt. Pompy głębinowe muszą posiadać odporność na zawartość piasku w wodzie do 100g/m?. Wymagane jest żeby silniki elektryczne pomp głębinowych były mokre, przezwajalne; naprawialne. Maksymalny termin dostawy wynosi cztery tygodnie. Pompy głębinowe muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane. Pompy muszą posiadać atest PZH do stosowania wydobycia wody w celach spożywczych. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego, o określonych parametrach i ilościach wynikającą z bieżących potrzeb na telefoniczne zamówienie Zamawiającego. W przypadku awarii w okresie gwarancji Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem odbierze reklamowaną pompę i w terminie 14 dni usunie usterki i dostarczy do siedziby Zamawiającego. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi: dokumenty, katalogi potwierdzające że silniki pracują na mokro są przezwajalne; naprawialne, dokumentację techniczno-ruchową - DTR w języku polskim Minimalny okres gwarancji 24 miesiące od dnia dostarczenia pomp do Zamawiającego. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosić 30 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.21.30-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
* wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
* aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
* zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
* 1 - Cena - 80
* 2 - Gwarancja - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2010 godzina 10:00, miejsce: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (137kB) pdf
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
     
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy pomp głębinowych”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

HYDRO – VACUM S.A.
UL. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz

Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty: 88 090,35 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GRUNTJOL os. Poziomkowe 5F/56, 62-002 Suchy Las
liczba punktów w kryterium cena – 69,13
liczba punktów w kryterium gwarancja – 20
łączna liczba uzyskanych punktów -  89,13
Oferta nr 2
Nazwa oferenta:
Sanco Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2b, 02-737 Warszawa
Oferta nr 3
Nazwa oferenta:
HYDRO - VACUM S.A. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz         
liczba punktów w kryterium cena – 80
liczba punktów w kryterium gwarancja – 20
łączna liczba uzyskanych punktów -  100
Oferta nr 4
Nazwa oferenta: 
LOWARA VOGEL POLSKA Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 5, 57-100 Strzelin

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 zawiadamiamy, że:
- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych wykluczył z postępowania Sanco Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2b, 02-737 Warszawa i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 2 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania, ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W dniu 14.06.2010 r. zamawiający skierował do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wykonawca nie dostarczył dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.  Oferta została odrzucona, ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.
- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych wykluczył z postępowania LOWARA VOGEL POLSKA Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 5, 57-100 Strzelin  i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 4 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania, ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W dniu 14.06.2010 r. zamawiający skierował do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wykonawca nie dostarczył dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.  Oferta została odrzucona, ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp informujemy, iż umowa zostanie zawarta po dniu 11.06.2010 r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski


metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (26 maja 2010, 10:20:47)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (30 czerwca 2010, 13:24:16)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 613