zamówienie na:

Robory budowlane- budowa nawierzchni sztucznej trawy w miejscu istniejącego kortu tenisa ziemnego przy hali sportowo-widowiskowej z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGOSiR/TA.341-2/10
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 7 czerwca 2010  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie, ul. Wąskotorowa4, 86-010 Koronowo, tel. 785-901-202

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

"Roboty budowlane - budowa nawierzchni sztucznej trawy w miejscu istniejącego kortu tenisa ziemnego przy hali sportowo-widowiskowej z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt"

Numer ogłoszenia:137276-2010; data zamieszczenia: 20.05.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

siwz.pdf (166kB) pdf

załącznik nr 1 str.1 (218kB) pdf

załącznik nr str. 2 (386kB) pdf

załącznik nr 2 (607kB) pdf

załącznik nr 3 str 1 (903kB) pdf

załącznik nr 3 str. 2 (1061kB) pdf

załącznik nr 3a str. 1 (1526kB) pdf

załącznik nr 3a str. 2 (2013kB) pdf

załącznik nr 4 (2317kB) pdf

załącznik nr 5 (2632kB) pdf

załacznik nr 6 (106kB) pdf

mapka (3123kB) pdf

Rozstrzygnięcie najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) niniejszym informujemy, że w prowadzonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane – budowa nawierzchni sztucznej trawy w miejscu istniejącego kortu tenisa ziemnego przy hali sportowo-widowiskowej z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4, złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowe

"HYDRO-EKO" Rożek Mirosław

ul. G. Zapolskiej 18

89-600 Chojnice

oferta ww. wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych, w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 70.553,45 zł brutto.

Lista wykonawców oraz streszczenie oceny i porównanie ofert:

Oferta nr 1

Regionalne Biuro Budowy Modernizacji Obiektów Sportowych "TARTAN"

ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz. Cena: 99.350,18 zł brutto - 71 punktów

Oferta nr 2

ALKA-MAR Sp. z o.o.

ul. Węglowa 1/3, 60-122 Poznań. Cena: 75.640,00 zł brutto - 93 punktów

Oferta nr 3

POLCOURT S.A.

ul. Gen. Zajączka 11,lok. C7, adres do korespondencji:, ul. Gdańska 27/31, 01-510 Warszawa. Cena: 135.420,00 zł brutto - 52 punktów

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Usługowe "HYDRO-EKO" Rożek Mirosław

ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice. Cena: 70.553,45 zł brutto - 100 punktów


metryczka


Opublikował: Ewa Wasila (20 maja 2010, 12:01:01)

Ostatnia zmiana: Ewa Wasila (9 czerwca 2010, 16:10:59)
Zmieniono: rozstrzygnięcie najkorzystniejszej oferty MGOSiR/TA.341-2/10

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1521