zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska 3 w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP 341-5/10
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2010  09:00
wynik postępowania: Załączono poniżej.  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska 3 w Koronowie

Numer ogłoszenia w BZP: 136442 - 2010; data zamieszczenia: 19.05.2010
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska 3 w Koronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zadania obejmuje w szczególności: - docieplenie stropodachu, - docieplenie ścian zewnętrznych, - docieplenie ścian fundamentowych, - wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz naprawą i malowaniem ścian po wymianie stolarki, - wymianę obróbek blacharskich i orynnowania, - remont wewnętrznej instalacji c.o. - remont kominów, - wymianę instalacji odgromowej. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlano - wykonawcza , przedmiar robót, które stanowią załączniki do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.33.11.00-7, 45.32.10.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 29.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł) w jednej z n/w form:
a) pieniądzu - przelew na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Koronowie Bank Spółdzielczy w Koronowie 36 8144 0005 2001 0000 0521 0009, na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: przetarg na Termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Kotomierskiej 3 w Koronowie.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275).
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca, aby oryginał lub kopia (przygotowana z zastosowaniem postanowień Części IV pkt. 1.7.SIWZ) dowodu wpłaty dołączony został do oferty. W każdym przypadku oryginał lub kopia (przygotowana z zastosowaniem postanowień Części IV pkt. 1.7.SIWZ) dowodu wpłaty nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu wskazanego w Części VI. pkt. 1.2 SIWZ.
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wniesienie w terminie nastąpi wówczas, gdy wskazany powyżej rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu (łącznie z podana godziną), o którym mowa w Części VI pkt. 1.2 SIWZ.
W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej beneficjentem musi być Zamawiający. Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu dołączony został do oferty, a jeżeli nie będzie to możliwe to oryginał dokumentu nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu (łącznie z godziną), o którym mowa w Części VI pkt. 1.2. SIWZ
Przez doręczenie uznaje się złożenie oryginału dokumentu w siedzibie zamawiającego, Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój Nr 10 /parter/, z zastrzeżeniem wskazanego w zdaniu poprzednim terminu (łącznie z godziną) przyjęcia dokumentu w dniu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.
Wykonawca, który wycofał swoją ofertę, a zabezpieczył ją wadium, powinien wystąpić do Zamawiającego na piśmie o dokonanie zwrotu wadium w formie i wysokości, w której je wniósł.
UWAGA: Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony przez Zamawiającego z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona.
III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonaniem robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, to jest: wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji obiektu o wartości nie mniejszą niż 500.000,00 zł (brutto).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi - osoby te muszą posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z art. 12, pkt. 1, ust. 2 Ustawy Prawo budowlane o specjalnościach:
- kierownik budowy - uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, wskazana osoba musi mieć odbytą co najmniej 3 - letnią praktykę zawodową na stanowisku kierownika budowy.
- kierownik robót sanitarnych - uprawnienia budowlane branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych - 1 osoba,
- kierownik robót elektrycznych - uprawnienia budowlane branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych - 1 osoba.
Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby samorządu zawodowego.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- Oświadczenie wykonawcy o użyciu do zrealizowania zamówienia wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania lub jednostkowego stosowania w budownictwie wzór stanowi załącznik 7 do SIWZ. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji zamówienia, a komplet dostarczyć zamawiającemu przed odbiorem końcowym.
III.6) INNE DOKUMENTY
1. Oświadczenie: zgodnie z art. 44 ustawy, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy, wzór stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
2. W przypadku ewentualnych podwykonawców tj. podmiotów, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia należy dołączyć wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4.Na podstawie art. 26 ust. 2b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy na warunkach określonych poniżej:
1) Jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie :
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej,
b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymogów technicznych i jakościowych
c) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego
2) Jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą :
a) warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac w wymaganych temperaturach zewnętrznych,
b) uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron.
SEKCJA IV:
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10 /parter/.
IV.4.4) Termin składania ofert: 07.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10 /parter/.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - I cz. (6207kB) pdf
SIWZ - II cz. (6069kB) pdfIPR-ZP 341-5/1/10 Koronowo, 2010-05-28


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1
W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 1, 2, ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam co następuje :
Pytanie nr 1
Proszę o podanie nakładów robocizny materiałów i sprzętu w pozycji 87-93, gdyż takie określenie pozycji w naszych katalogach nie istnieje.
Odpowiedź:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, pozycje przedmiaru robót nie muszą zawierać nakładów rzeczowych. Przedstawione podstawy wyceny mają tylko charakter pomocniczy a ich zastosowanie ma charakter dobrowolny.
Jednocześnie zwracam uwagę, że oferowana cena będzie ceną ryczałtową. Należy ją obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej załączonego do SIWZ uwzględniając wszystkie niezbędne dla jego zrealizowania prace i czynności. Przedmiary robót stanowią materiały pomocnicze.
Pytanie nr 2
Proszę o wyjaśnienie poz. Nr 61 gdzie podane są stany zerowe.
Odpowiedź:
W pozycji Nr 61 Przedmiaru robót branży "Część administracyjna - Remont wewnętrznej instalacji c.o." należy pozostawić ilość "0,00".
Pytanie nr 3
Proszę o podanie nakładów robocizny materiałów i sprzętu w pozycji 107, 135, gdyż takie określenie pozycji w naszych katalogach nie istnieje.
Odpowiedź:
Jak w pytaniu nr 1.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
BURMISTRZ KORONOWAIPR-ZP 341-5/4/10 Koronowo, 2010-06 -11


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wybrano ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez:
Konsorcjum pn. KORBUD – Firma KORBUD Józef Korczak i Firma INSTALCO Tomasz Kątny, ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty oraz przedstawiam przyznaną punktację w kryterium cena 100 % :

Oferta nr 1 - Zakład Ogólno-Budowlany IZBUD, ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz
- 81,74 punkty,

Oferta nr 2
- Konsorcjum pn. KORBUD
- Firma KORBUD Józef Korczak
- Firma INSTALCO Tomasz Kątny
ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo - 100 punktów

Oferta nr 3
- WIMAR SP. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo - 85,57 punkty

Oferta nr 4 -
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane INSTALREM inż. K. Kraus
Gać 9, 86-302 Grudziądz - 85,74 punkty.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

BURMISTRZ KORONOWAmetryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (19 maja 2010, 15:07:23)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (11 czerwca 2010, 11:09:34)
Zmieniono: Dodano informację o rozstrzygnięciu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 971