zamówienie na:

Docieplenie ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wolności 3 w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/02/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 27 kwietnia 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, tel(fax) 052 382 25 62
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Docieplenie ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wolności 3 w Koronowie
Numer ogłoszenia: 71121 - 2010; data zamieszczenia: 31.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wolności 3 w Koronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: - dostawa i montaż rusztowań zew. do wys. 16m, - roboty demontażowe i zabezpieczające, - wymianę parapetów zewnętrznych, - wykonanie kompletnego systemu bez spoinowego docieplenia ściany elewacji frontowej, bez cokołu - naprawę i malowanie płyt balkonowych od spodu, - malowanie balustrad balkonowych i rur spustowych - naprawę i malowanie wiatrołapów - wymianę rur spustowych z blachy ocynk, fartuch pod rynną na całej długości ściany wschodniej Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia, instrukcjach ITB, Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu i innych informacjach zawartych w materiałach technicznych producenta/dostawcy systemu docieplenia. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego, nie stanowi podstawy wyceny. Dokumentacja projektowa zawiera: - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Przedmiar robót W/w opracowania stanowią załącznik do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania innych materiałów niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty karty katalogowe.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym, polegającym na wykonaniu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwóch zamówień obejmujących roboty budowlane polegające na dociepleniu budynków mieszkalnych o powierzchni minimum 500m2 . Wartość umowy nie może być mniejsza niż 50.000zł (brutto). Za wykonane zamówienie Zamawiający rozumie takie, w którym przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2010 godzina 10:00, miejsce: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (165kB) pdf
Przedmiar robót (38kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (127kB) pdf
Projekt 1 (13kB) pdf
Projekt 2 (11kB) pdf
Projekt 3 (2217kB) jpg
Projekt 4 (1142kB) jpg
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski


ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
     
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Docieplenie ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wolności  3 w Koronowie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,STANDARD” Gabriela Bartków
86-300 Grudziądz, ul. Dworcowa 55

Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty: 61 615,39 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:
Zakład Remontowo-Budowlany Dariusz Krzemiński ul. Toruńska 216, 87-800 Włocławek
liczba uzyskanych punktów -  70,82 pkt
Oferta nr 2
Nazwa oferenta:
Zakład Malarski Józef Eckert Buszkowo 91, 86-010 Koronowo
liczba uzyskanych punktów -  84,12 pkt
Oferta nr 3
Nazwa oferenta:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANMAR” Andrzej Derenda ul. Łososiowa 9, 89-200 Zamość
liczba uzyskanych punktów -  63,02 pkt
Oferta nr 4
Nazwa oferenta: 
Firma „PASCAL” Sławomira Kłos ul. Pocztowa 16, 89-100 Nakło n. Not.
liczba uzyskanych punktów – 97,48 pkt
Oferta nr 5
Nazwa oferenta:
„ARWEX” Paweł Archaniołowicz  Sp. j. ul. Reszowska 21, 85-373 Bydgoszcz
liczba uzyskanych punktów -  74,36 pkt
Oferta nr 6
Nazwa oferenta:
P.H.U ,,DORBUD” ul. Szkolna 19, 86-105 Terespol Pomorski
liczba uzyskanych punktów -  88,02 pkt
Oferta nr 7
Nazwa oferenta:
Zakład Ogólnobudowlany M. Kuziemski, Z. Wojtasiński ul. Wojska Polskiego 74/46, 86-100 Świecie
Oferta nr 8
Nazwa oferenta:
P.  W. ,,STANDART” Gabriela Bartków ul. Dworcowa 55,  86-300 Grudziądz
liczba uzyskanych punktów -  100 pkt

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 zawiadamiamy, że:
- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych wykluczył z postępowania Zakład Ogólnobudowlany M. Kuziemski, Z. Wojtasiński ul. Wojska Polskiego 74/46, 86-100 Świecie i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 7 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W dniu 27.04.2010 r. zamawiający skierował do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wykonawca nie dostarczył dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.  Oferta została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu  do jego realizacji gratulujemy.
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (31 marca 2010, 12:31:54)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (11 maja 2010, 13:40:39)
Zmieniono: dodano wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1479