zamówienie na:

„Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach działania 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/ZP/2010
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 7 kwietnia 2010  12:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie reprezentowany przez dyrektora Andrzeja Nowaka zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

„Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach działania 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, po 1655 ze zm).
 
CPV-45000000-7 Roboty budowlane,
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Koronowie”
1.1.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
-          wymiana stolarki okiennej
-          wymiana drzwi zewnętrznych
-          zamurowanie okien i luksferów na klatce schodowej
-          ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO
-          ocieplenie ścian nadziemia w systemie BSO
-          wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
-          wykonanie fasady szklanej na konstrukcji aluminiowej
-          wykonanie daszków nad wejściami
-          wykonanie termomodernizacji stropodachu
-          wykonanie oświetlenia zewnętrznego
-          modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
 
1.2.Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony  w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę „Dobry Projekt”mgr inż. Robert Paliga; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.
1.3.Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym.
1.4.Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego, nie stanowi podstawy wyceny.
1.5. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot umowy  w zakresie określonym w projekcie budowlanym, jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac).
1.6. Gwarancja
Termin gwarancji wynosi 4 lata i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru     końcowego przedmiotu umowy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 
2. Termin realizacji zamówienia ustala się następująco:
-     rozpoczęcie robót: od 26.04.2010 r
-     zakończenie robót: 15.09.2010 r.

3. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj:
a) Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 roboty budowlane dotyczące remontów w obiektach budownictwa kubaturowego o wartości min. 500.000 zł brutto każda.
3.3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zmówienia tj:
a) osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia muszą posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności:
-    konstrukcyjno-budowlanej- kierownik budowy
-    instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych - kierownik robót instalacji c.o.
wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
3.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3.5 Wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

4. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę:
4.1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 4.
4.2. Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 3.
4.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
4.4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami-załącznik nr 5
4.5. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
4.6. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- załącznik nr 6
4.7. dokument potwierdzający zwarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością  - suma gwarancyjna  minimum 500.000 zł.
4.8.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.3 –składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.9 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.4.3 zastępuje     się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca     ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Oświadczenia:
a) oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych – załącznik nr 7.
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - załącznik nr 8.
c) oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec wszystkich dokumentów).
d) oświadczenie wykonawcy jaką cześć zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców).
Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (oświadczenia, zobowiązania w oryginale).

5. Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
5.1.Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później  niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 5.2. Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego mogą być przekazywane na piśmie lub faksem.
5.3. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
5.4. Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest pani Iwona Kuczkowska tel. (052) 3822 335.
5.5. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji i niezwłocznie zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszczona na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl

6.Wymagania dotyczące Wadium.
Wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.
Wadium może być wniesione w następujących formach;
a) pieniądzu - na konto SP ZOZ KORONOWO nr  36114010520000382185001001 z adnotacją „Wadium – przetarg nieograniczony - „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie”
za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto zamawiającego.
b) poręczeniach bankowych
c) gwarancjach bankowych,
Wadium wniesione w formach wymienionych w pkt 6 lit. b-c należy:
- kserokopię załączyć trwale do oferty
- oryginał załączyć do oferty w osobnej kopercie

7. Zwrot wadium
7.1.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7.6.
7.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
7.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
7.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
7.7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8. Okres związania ofertą
Oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

9. Sposób przygotowania oferty
9.1. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, pismem maszynowym albo inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli      w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9.2. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane.
9.3 W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, wszystkie zadrukowane lub zapisane strony kopii dokumentu mają być poświadczone lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
9.4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
9.5. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich.
9.6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
9.7. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
9.8. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów na język polski przez niego poświadczone.

10. Termin i miejsce składania ofert
10.1. Oferty należy składać do dnia 07.04.2010 do godziny 12:00  w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koronowie ul.Dworcowa 55, 86-010 Koronowo- sekretariat (parter).
10.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została wniesiona po terminie.

11. Opakowanie i oznakowanie ofert
11.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych  i opieczętowanych kopertach. Koperta powinna być zaadresowana:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie
ul.Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
oraz oznaczona: „Przetarg Nieograniczony –„ Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie” z dopiskiem – „nie otwierać przed dniem 07.04.2010 r. godz.13.00”.
 
12. Sposób potwierdzenia złożenia ofert
12.1. Oferta złożona w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo – sekretariat
zostanie potwierdzona tj. zostanie wpisana na ofercie data i godzina złożenia.
12.2. Oferty nadesłane przez pocztę będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do zamawiającego w terminie określonym w pkt. 12.1 niniejszej specyfikacji.

13. Wycofanie i zmiana ofert
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wniosek o wycofanie oferty powinien być złożony w formie pisemnej przez osobę uprawnioną przez wykonawcę. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa, w miejsce dotychczasowej, nową ofertę.

14. Otwarcie ofert
14.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.04. 2010 r. o godzinie 13.00 w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo w sali narad (I piętro).
14.2. Otwarcie ofert jest jawne.
14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający ogłasza nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
14.4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

15. Sposób obliczenia ceny oferty .
15.1.Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, uwzględniającą podatek VAT i obejmuje:
- wartość robót wynikającą z dostarczonego przez zamawiającego przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- koszty wszystkich robót nie ujętych w ww. dokumentach, a bez których to robót wykonanie zadania byłoby niemożliwe.
15.2. Oferowana cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich.

16. Kryteria oceny złożonych ofert
Kryteria oceny ofert – cena oferty – 100%
17. Sposób oceny ofert
17.1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych kryteriów wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy.
17.2. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty.
17.3. Każda oferta może uzyskać za dane kryterium 0 – 100 pkt przy zastosowaniu wzoru:

                   najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert 
cena oferty = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 100 %
                                       cena oferty badanej
18. Wybór oferty
18.1.Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem, albo 10 dni-jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 18.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust.18.1., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna  oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

19. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
19.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1.
19.2. Ogłoszenie zawierające informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

20. Informacja o miejscu i sposobie wniesienia zabezpieczenia
20.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.          
20.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących form: w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych. Warunki wnoszenia i zwalniania zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone są we wzorze  umowy stanowiącej załącznik nr 3 SIWZ.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
21.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli  ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.
21.2. Odwołanie powinno:
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
- określać żądanie oraz
- wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
21.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
21.4. Wobec czynności zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane faksem, odwołanie wnosi w terminie 5 dni.
   4.1. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia jego publikacji w BZP, a wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.
   4.2. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 21.4 i .4.1. odwołanie wnosi się     w terminie 5 dni liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
21.5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
21.6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.
21.7. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.
21.8. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy.

22. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
Załączniki:
1. Projekt budowlany-(przedmiar robót pomocniczo, nie stanowi podstawy wyceny).
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3. Wzór umowy
4. Formularz oferty
5. Kadra techniczna
6. Wykaz robót
7. Oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP
8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy .

Pliki do pobrania:
1. SIWZ (112kB) pdf
2. Umowa (72kB) pdf
3. Przedmiar robót.rar (111kB) rar
4. STWiOR.rar (1908kB) rar
5. Projekt architektoniczno-budowlany.rar (4609kB) rar
6. Instalacje c.o.rar (4040kB) rar

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy : Przetargu Nr. Sprawy 1/ZP/2010 nr ogłoszania:74828 „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach działania 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013„

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniamy:
Pytanie 1
Z zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynika jednoznacznie, że Zamawiający ustalił cenę wykonania zamówienia jako ryczałtową, dlatego niezrozumiałym jest zapis we wzorze formularza ofertowego dotyczącym ceny kosztorysowej. Prosimy o wyjasnienia.                                                                                               Odpowiedź:                                                                                                         zgodnie z zapisem pkt 15.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jak również we Wzorze Umowy cena oferty jest ceną ryczałtową brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Nadmieniamy, iż formularz ofertowy jest tylko wzorem i należy w nim podać wynagrodzenie ryczałtowe.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 z poź.zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie, zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w przetargu nieograniczonym na wykonanie „Termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach działania 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013", dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:
„WIMAR” Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 24
86-010 Koronowo
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.
Wartość brutto oferty: 384.433,93 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:
Zakład Ogólno-Budowlany „IZBUD” ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz
Liczba uzyskanych punktów – 99,81 pkt
Oferta nr 2
Nazwa oferenta:
Z.P.U.H TERMSAIH ul. Stroma 10A, 85-158 Bydgoszcz
Liczba uzyskanych punktów – 80,13 pkt
Oferta nr 3
Nazwa oferenta:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MEGA” Sp. z o.o. ul. Cicha 15a, 88-100 Inowrocław
Liczba uzyskanych punktów – 84,80 pkt
Oferta nr 4
Nazwa oferenta:
Konsorcjum pn KORBUD Firma „KORBUD” Józef Korczak, Firma „INSTALCO” Tomasz Kątny ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo
Liczba uzyskanych punktów – 98,27 pkt
Oferta nr 5
Nazwa oferenta:
„WIMAR" Sp z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo
Liczba uzyskanych punktów – 100,00 pkt
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.
 
 
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
Dr n .med. Andrzej Nowak
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Szałkowski (17 marca 2010, 14:45:54)

Ostatnia zmiana: Iwona Kuczkowska (13 kwietnia 2010, 12:32:24)
Zmieniono: dodano wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1134