zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP 341-2/10
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2010  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa.

Numer ogłoszenia w BZP: 68872 - 2010; data zamieszczenia: 11.03.2010
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz remoncie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie nawierzchni ulic w miejscowości Koronowo i obejmuje ulice : Nakielska, Łokietka, Szkolna, Kościuszki, Sienkiewicza, Okrzei, H.Sawickiej, Staromiejska, Garncarska, Farna, Plac Zwycięstwa.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
2) Wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej,
3) Wykonanie robót drogowych,
4) Zabezpieczenie na własny koszt nadzoru archeologicznego nad realizacją inwestycji, zgodnie z wymogiem zawartym w opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy./pismo WU OZ D/B-AR-4050-1153/2005 opA-489/2005 z dnia 08.10.2008 r.

Wykonawca przy przygotowaniu oferty winien uwzględnić realizację I etapu zadania, obejmującego wykonanie robót na ulicach : Nakielska, Łokietka, Szkolna, Okrzei, Plac Zwycięstwa Sienkiewicza.
ZAKRES I ETAPU OBEJMUJE REALIZACJĘ:
I . Kanalizacja deszczowa - kanał Ø 600 - długość 114,5 mb, kanał Ø 500 - długość 197,5 mb, kanał Ø 300 - długość 121,5 mb, separator , osadnik piasku, studnia rewizyjna Ø 1200 mm 13 szt., studnia ściekowa Ø 500 mm 24 szt., roboty ziemne, odtworzenie dróg, kanał Ø 200 (przykanaliki) 121,9 mb
II. Kanalizacja sanitarna - kanał Ø 200 - długość 456,5 mb; przykanaliki Ø 160 - długość 134 mb; - studnia rewizyjna Ø 1200 - 16 szt, demontaże sieci kanalizacji sanitarnej,
III. Sieć wodociągowa 463,5 mb, roboty drogowe.
Powyższy zakres został przedstawiony w załącznikach Nr 12 i 13 do SIWZ.
Termin realizacji I etapu - do dnia 15.09.2010 r.
5) W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz dokonaniem koniecznych uzgodnień:
a) Dokumentację projektową czasowej organizacji ruchu w oparciu o wytyczne GDDKiA
w Bydgoszczy, Koszt czasowej organizacji ruchu należy uwzględnić w ofercie Wykonawcy. b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
c) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót określający kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót oraz planowane nakłady finansowe dla każdej pozycji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy najpóźniej w dniu podpisania umowy,
d) Dokumentację Powykonawczą sporządzoną w 2 egzemplarzach z załączonymi m.in.: protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów, stosownymi atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności lub innymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
e) protokołami odbioru technicznego,
f) geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza obejmująca cały zakres robót
z wkreślonymi liniami rozgraniczającymi ulic oraz zmianami - skala mapy 1:500 w 6 egz.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 us. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.31.20-6.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zakończenie: 30.09.2011.
WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 01.04.2010 r. do godziny 9:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
ZALICZKI
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
- Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Wykonanie należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane/zadania/, podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: budowę lub przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej o wartości minimum 2.500,000,00 PLN każde zadanie, w tym co najmniej 1 robota budowlana w strefie zabudowy śródmiejskiej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
- Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają poniższe wymagania:
a) osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy - 1 osoba, minimalne doświadczenie i kwalifikacje : uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń, przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy.
b) Osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych- 1 osoba, minimalne doświadczenie i kwalifikacje : uprawnienia do kierowania robotami w specjalności właściwej dla powierzonego stanowiska, przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, minimum 1-roczne doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie wodociągowej i kanalizacyjnej.
c) Osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych - 1 osoba, minimalne doświadczenie i kwalifikacje : uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, minimum 2-letnie doświadczenie przy budowie (przebudowie) dróg na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych.
d) Obsługa geodezyjna - zespół (1 lub 2 osoby), minimalne doświadczenie i kwalifikacje : odpowiednie uprawnienia do nadzorowania robót zgodnie z wymogami prawa w danej specjalności w zakresie robót przewidzianych do realizacji zgodnie z projektem budowlanym. Wymagane uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z późn. zmianami: - geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - geodezyjna obsługa inwestycji, Co najmniej 2-letnnie doświadczenie w obsłudze geodezyjnej inwestycji liniowych. Gdy zespół będzie składał się z 2 osób doświadczeniem musi wykazać się każda z nich. Uwaga: Jeden zespół to jedna osoba posiadająca komplet wymaganych uprawnień lub 2 osoby, posiadające komplet uprawnień łącznie. Uwaga - Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej, za wyjątkiem kierownika budowy, który dodatkowo może sprawować funkcję kierownika robót sanitarnych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 %pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
KRYTERIUM OCENY OFERT: najniższa cena.
Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna.
ZMIANA UMOWY
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
W przypadku gdy:
1) Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy;
2) Nastąpi konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania umowy;
3) Wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, której wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
4) Wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne będą inne niż w dokumentacji geotechnicznej lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej;
5) Wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia;
6) Ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane;
7) Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót;
8) Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo wykraczać będą poza ilości przyjęte w kosztorysie ofertowym, w oparciu o art. 630 Kodeksu cywilnego, Wykonawca może żądać zwiększenia wynagrodzenia, co zostanie potwierdzone podpisaniem aneksu do niniejszej umowy.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10/parter/.
Termin składania ofert: 01.04.2010 godzina 09:00,
miejsce: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
SIWZ (2305kB) pdf
Dokumentacja cz.I
Dokumentacja cz.II


IPR-ZP 341-2/1/10 Koronowo, 2010-03-12

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ NR 1
Na podstawie art. 38 ust. 4 ust. z 29.1.2004 r.–Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wprowadzam do ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:
W ogłoszeniu zamieszczonym w :
- Biuletynie Zamówień Publicznych nr 68872 – 2010, pkt III.3.4 ppkt a),
- Biuletynie Informacji Publicznej w akapicie : WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW - Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku, ppkt a)
oraz
W SIWZ – Rozdział V pkt 2 ppkt 3 a)
jest:
a) osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy - 1 osoba, minimalne doświadczenie i kwalifikacje : uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń, przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych.
powinno być:
a) osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy - 1 osoba, minimalne doświadczenie i kwalifikacje : uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń, przynależność
do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem Burmistrz Koronowa


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia w BZP : 69348 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 68872 - 2010 data 11.03.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, fax. 052 3826401.
ZMIANY W OGŁOSZENIU
Tekst, który należy zmienić:
W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
- Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają poniższe wymagania:
a) osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy - 1 osoba, minimalne doświadczenie i kwalifikacje : uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń, przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych.
W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
- Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają poniższe wymagania:
a) osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy - 1 osoba, minimalne doświadczenie i kwalifikacje : uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń, przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy.


IPR-ZP 341-2/2/10 Koronowo, 2010-03-29


WYJAŚNIENIE TREŚCI NR 1
WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 2

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a, 6 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), wyjaśniam co następuje oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:
Pytanie nr 1
Zgodnie z rozdziałem XV pkt 2 ppkt 2 SIWZ Wykonawca zabezpieczy na własny koszt nadzór archeologiczny zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu. Z opinii tej wynika jednak, że to Inwestor ma prowadzić wszelkie postępowanie z niej wynikające.
Odpowiedź:
Przedmiot zamówienia obejmuje zabezpieczenie przez wykonawcę nadzoru archeologicznego
nad realizacją inwestycji. Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszt nadzoru archeologicznego.
Pytanie nr 2
Według opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu prace ziemne należy prowadzić ręcznie. W kosztorysach załączonych do SIWZ większość robót ziemnych przewidzianych jest jako mechaniczne. Prosimy o wskazanie poprawnego wykonania robót.
Odpowiedź:
Wyżej wymieniony zakres prac należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, załączonym do SIWZ.
Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanawia przedłużyć termin składania ofert .
Nowy termin składania ofert: 19.04.2010 r. do godziny 9:00.
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert winien wnieść wadium w wysokości 50.000,00 PLN. tj. do dnia 19.04.2010 r. do godziny 9:00.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Dokonana modyfikacja wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia w BZP: 68461 - 2010; data zamieszczenia: 29.03.2010

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 68872 - 2010 data 11.03.2010 r.
SEKCJA : ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, fax. 052 3826401.
ZMIANY W OGŁOSZENIU
Tekst, który należy zmienić:
I.
- W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 01.04.2010 r. do godziny 9:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
- W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 19.04.2010 r. do godziny 9:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
II.
- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10.
- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10.IPR-ZP 341-2/3/10 Koronowo, 2010-04-09

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ NR 3
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), w związku ze zmienioną opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy Nr WUOZ/DB-AR-4191-66-11/2010 z dnia 30.03.2010 r., w zakresie wykonywania robót ziemnych, tj. częściowego wykonywania wykopów sposobem ręcznym wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmiany dotyczące:

1. przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego – wodociąg – roboty ziemne i drogowe,
- poz. 15 – wykopy mechaniczne (rozbita na poz. 15 i 16 z podziałem na wykopy mechaniczne
i ręczne),

2. przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego – kanalizacja sanitarna – roboty ziemne i drogowe
- poz. 83 – wykopy mechaniczne (rozbita na poz. 84 i 85 z podziałem na wykopy mechaniczne
i ręczne),

3. przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego – kanalizacja deszczowa – roboty ziemne i drogowe
- poz. 15 – wykopy mechaniczne (rozbita na poz. 15 i 16 z podziałem na wykopy mechaniczne
i ręczne),
Do niniejszej modyfikacji Zamawiający załącza:
- zamienne kosztorysy ofertowe i przedmiary robót dotyczące branży sanitarnej,
- opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy
Nr WUOZ/DB-AR-4191-66-11/2010 z dnia 30.03.2010 r.,
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem
BURMISTRZ KORONOWA

Załączniki:
Przedmiar robót - branża sanitarna (115kB) pdf
Kosztorys ofertowy - branża sanitarna (74kB) pdf
Przedmiar robót - branża sanitarna, kanalizacja deszczowa (60kB) pdf
Kosztorys ofertowy - branża sanitarna - kanalizacja deszczowy (50kB) pdf
Opini Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy (118kB) pdf
Koronowo, 2010-04-20

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dokonał wyboru oferty firmy WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie przy ul. Nadrzecznej 24 jako oferty najkorzystniejszej.
Na postępowanie wpłynęła jedna oferta – oferta firmy WIMAR Sp. z.o.o.
Została ona uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych ofert, niepodlegających odrzuceniu i uzyskała 100 punktów w kryterium cena – 100 %.
Jednocześnie informuję, że w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a uPzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2) uPzp.

BURMISTRZ KORONOWA


metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (11 marca 2010, 17:25:21)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (10 czerwca 2010, 09:19:10)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1457