zamówienie na:

DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KONOPNICKIEJ 1 W KORONOWIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/01/10
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 9 lutego 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, tel(fax) 052 382 25 62
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KONOPNICKIEJ 1 W KORONOWIE
Numer ogłoszenia: 10425 - 2010; data zamieszczenia: 15.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KONOPNICKIEJ 1 W KORONOWIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: docieplenie ściany frontowej oraz tyłu budynku mieszkalnego styropianem gr. 12 cm wraz z wyprawą elewacyjną, docieplenie loggii oraz słupów balkonów styropianem gr. 5 cm wraz z wyprawą elewacyjną, docieplenie ościeżnic styropianem gr. 2 cm wraz z wyprawą elewacyjną, reperacje i malowanie spodu balkonów i wymianę obróbek blacharskich na okapach, malowanie balustrad, wymianę parapetów zewnętrznych, Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę wszystkich niezbędnych materiałów, potrzebnych do wykonania zamówienia. Docieplenie całego budynku musi być wykonane metodą bezspoinową. Wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca i zrealizuje inwestycję w nieprzekraczalnym czasie zadeklarowanym w ofercie. Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatny pobór wody i energii elektrycznej. Wykonanie całego docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 1 w Koronowie będzie wykonywane na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Wykonawca zachowa kolejność etapów, metod, stosownych technologii oraz materiałów i sprzętu zgodnie z opisem technologicznym i rozwiązaniem przedstawionym w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający ze swojej strony ustanowi Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przed przystąpieniem do malowania elewacji Wykonawca zobowiązany jest do okazania farby Inspektorowi Nadzoru w celu sprawdzenia kolorystyki. Wszystkie prace muszą być realizowane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montażowych odnośnie wymogów ogólnych, robót ziemnych, robót budowlano-konstrukcyjnych i robót montażowych. Wszelkie prace, roboty, materiały budowlane winny odpowiadać PN, realizacja robót zgodna z przepisami i wymogami dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej z zachowaniem ochrony p.poż i bhp. Zakres zamówienia określony został szczegółowo w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Kierowanie robotami będzie wykonywane przez pracownika Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Odbiór robót odbywać się będzie wg. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, która stanowi załącznik do dokumentacji. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne. Okres gwarancji za wady fizyczne rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji i wynosi 36 m-cy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią pozostałe wymagania Zamawiającego: 2.1. Wykonali należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) minimum jedną pracę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną Zamawiający uzna: wykonanie robót budowlanych, polegających na dociepleniu ścian budynku, o wartości, co najmniej 50.000 zł. 2.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Osoba ta musi przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 2.3. Przedstawią ofertę cenową uwzględniającą przedmiot zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ. Załącznik nr 1 stanowić będzie formularz cenowy, o którym mowa w poszczególnych punktach SIWZ. 2.4. Załączą do oferty formularze wymagane postanowieniami poszczególnych punktów SIWZ (formularz oferty - załącznik nr 1, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 w związku z art. 44 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2, wykaz osób i przedmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia - załącznik nr 4, wykaz wykonanych prac podobnych - załącznik nr 6). 2.5.Załączą do oferty wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia. 2.6. W przypadku, gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział podwykonawców, ma obowiązek przed podpisaniem umowy z podwykonawcą: - Przekazać Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający terminy wykonania poszczególnych robót przez podwykonawców, kwoty płatności przysługujące z tego tytułu a także przedstawić właściwe pozycje dokumentacji, które będzie wykonywał podwykonawca. - Przekazać Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy z podwykonawcami Oferty oceniane będą pod względem spełniania powyższych warunków i wymagań na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych w ofertach, a wymienionych w poszczególnych punktach SIWZ..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi umieścić w ofercie niżej wymienione dokumenty: 1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 1.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - kserokopia lub oryginał. 1.3. Polisa ubezpieczeniowa w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 1.4. Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niech czynności według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 1.5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pkt. 1 ppkt 5) b, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz zaświadczenie stwierdzające jej przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego - aktualne na dzień składania ofert. 1.6. Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ oraz potwierdzeniem ich referencjami lub innym dokumentem potwierdzającym, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru końcowego). 2. W celu potwierdzenia warunku: - posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi umieścić w ofercie oświadczenie zgodne z warunkami określonymi w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i2, w związku z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.1.1. SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Wypełnione prawidłowo i podpisane formularze będące załącznikami do SIWZ lub jeśli Wykonawca tworzy we własnym zakresie formularze odpowiadające treścią formularzom wymaganym w niniejszej SIWZ muszą one odzwierciedlać minimum treść formularzy wymaganych w niniejszej SIWZ (załącznik nr 1, załącznik nr 2,) 5. Oświadczenie zgodne z zapisami pkt. 5.2.4. SIWZ (w przypadku spełnienia opisanego wymagania).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie adres: Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie adres: Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zatwierdził:

Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (171kB) pdf
Przedmiar robót (45kB) pdf
Projekt 1 (19kB) pdf
Projekt 2 (575kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (128kB) pdf

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy : Przetargu Nr. Sprawy ZP/341/01/10 „DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KONOPNICKIEJ 1 W KORONOWIE „

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniamy:

     W związku z dokumentami dołączonymi do SIWZ na DOCIEPLENIE BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. KONOPNICKIEJ 1 W KOROWNIE mając na uwadze treść
pkt. 7 SPECYFIKACJI TECHNICZEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH OST 0.0 „…Wykonawca jest zobligowany do osobistego i
obowiązkowego dokonania obmiaru robot do wykonania na miejscu wykonania robot przed
sporządzeniem swojej oferty z uwzględnieniem wszystkich składników mających wpływ
na cenę ryczałtową przedmiotu zamówienia i sporządzoną ofertę. …” proszę o
wyjaśnienie nieścisłości w przedmiarze względem SZCZEGOŁOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ 1.1.0. zwanej dalej „SST 1.1.0”.

Pytanie 1
W SST 1.1.0 napisano w pkt. 5 ppkt. 5.1.1 „Ściany budynku należy oczyścić –
najlepiej wodą pod ciśnieniem.” jednak przedmiar nie obejmuje czyszczenia powierzchni
budynku.
Odpowiedź:
Z uwagi na to, że Zamawiający nie narzuca Oferentom konkretnego dostawcy systemu docieplenia stąd sposób przygotowania podłoża do klejenia płyt powinien być zgodny z wytycznymi dostawcy zastosowanego przez Oferenta systemu bezspoinowego ocieplenia ścian zewnętrznych. Czyszczenie strumieniowe, jako zalecane przez SST nie jest obligatoryjne. Nakłady w pozycjach przedmiarowych uwzględniają przygotowanie podłoża do klejenia. 


Pytanie 2
W SST 1.1.0 napisano w pkt. 5 ppkt. 5.1.2 „Stare podłoża należy zagruntować
preparatem…” jednak przedmiar nie obejmuje gruntowania powierzchni budynku bądź
starych podłoży.
Odpowiedź:
Z uwagi, że Zamawiający nie narzuca Oferentom konkretnego dostawcy systemu docieplenia stąd gruntowanie podłoża należy wykonać wyłącznie, jeżeli wymagają tego wytyczne dostawcy zastosowanego przez Oferenta systemu docieplenia.

Pytanie 3
WSST 1.1.0 napisano, w pkt. 5 ppkt. 5.1.2 „…Ilość łączników powinna wynosić
minimum 6 szt./m2.” oraz dalej „Na wysokości dolnej kondygnacji … ; ilość łączników
należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2.”. W przedmiarze napisano w pozycji 7 obliczenia
obmiarowe „(657,74+161,16)*5 = 4.094,500 szt.”, z których wynika przyjęcie nie 6
szt./m2, lecz 5 sz./m2. Zapomniano również o dodatkowych kołkach w przypadku dolnej
kondygnacji.
Odpowiedź:
W przypadku rozbieżności ilość łączników należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 4
W SST 1.1.0 napisano w pkt. 5 ppkt. 5.1.2 „Na wysokości dolnej kondygnacji
zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki…” oraz dalej „W przypadku dolnej
kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest rezygnacji z układania
podwójnej siatki”. Interpretując zapis, należy zastosować dodatkową warstwę siatki.
Jednak przedmiar nie zawiera dodatkowej warstwy siatki.
Odpowiedź:
Przywołany punkt SST należy interpretować, że dopuszczalne jest nie uwzględnianie dodatkowej warstwy siatki zbrojącej w części najniższej kondygnacji.

Pytanie 5
Naszym zdaniem nie można wykonać porównania ofert w przypadku rozbieżności
pozycji przedmiarowych. Po wprowadzeniu uzupełnień przedmiaru wynikających z SST
1.1.0 kwota całości przedsięwzięcia wzrośnie. Jednak wykonanie prac zgodnie z
przedmiarem nie zwracając uwagi na wymienione wcześniej zapisy SST 1.1.0 będzie
niezgodne z technologiami budowlanymi. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiaru oraz
wyjaśnienia do powyższych nieścisłości.
Wcześniej przytoczony cytat z dokumentu OST 0.0. z pkt. 7 uważamy za
możliwość zmian obmiarowych a nie pozycji przedmiaru. Różnice w obmiarze są
dopuszczalne jednak dla możliwości porównawczych ofert oferty powinny być stworzone
jednakowo tj. wg takich samych pozycji przedmiaru.
Odpowiedź:
Wyjaśnienie do powyższych uwag nie skutkuje wprowadzeniem żadnych zmian w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST), kosztorysie inwestorskim a zwłaszcza wprowadzających dodatkowe pozycje w obecnym przedmiarze robót, a wynika z niewłaściwej interpretacji zapisów SST przez potencjalnego oferenta.

Załączony przedmiar robót został sporządzony w oparciu o wytyczne technologii dostawców powszechnie stosowanych rozwiązań bezspoinowych systemów docieplenia ścian zewnętrznych i jest z nimi zgodny. Nadmieniamy również, iż wartość wszystkich prac winna być uwzględniona w postaci wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z pkt. 12. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor ZGKiM
Inż. Ryszard ChrzanowskiZAWIADOMIENIE O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
     
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 1 w Koronowie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,STANDART” Gabriela Bartków
86-300 Grudziądz, ul. Dworcowa 55

Liczba uzyskanych punktów – 100
Wartość brutto oferty: 56 053,42 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa oferenta:
Zakład Usługowy ,,EWADOR” ul. Kraszewskiego 17, 89-100 Nakło n. Notecią
liczba uzyskanych punktów -  48,66 pkt
Oferta nr 2
Nazwa oferenta:
P.P.H.U KAMI-BUD Rętwiny, 87-404 Radomin
liczba uzyskanych punktów -  63,07 pkt
Oferta nr3
Nazwa oferenta:
Zakład Usługowo-Handlowy Budownictwa Jerzy Szynwelski ul. Mickiewicza 12, 89-500 Tuchola
Oferta nr 4
Nazwa oferenta: 
Usługi Ogólnobudowlane ,,REAL BUD” Krzysztof Kiełczewski os. K. Wielkiego 6/8, 62-200 Gniezno
liczba uzyskanych punktów – 53,75 pkt
Oferta nr 5
Nazwa oferenta:
Przedsiębiorstwo  Produkcyjno- Handlowe- Usługowe  ,,NEXSA”  ul. Witkowska 40, 62-200 Gniezno
Oferta nr 6
Nazwa oferenta:
Zakład Ogólno-Budowlany ,,IZBUD” ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz
liczba uzyskanych punktów -  50,93 pkt
Oferta nr 7
Nazwa oferenta:
P.H.U ,,DORBUD” ul. Szkolna 19, 86-105 Terespol Pomorski
liczba uzyskanych punktów -  62,56 pkt
Oferta nr 8
Nazwa oferenta:
Zakład Remontowo- Budowlany Janusz Rożeński ul. Ikara 3/24, 86-300 Grudziądz
liczba uzyskanych punktów -  52,42 pkt
Oferta nr 9
Nazwa oferenta:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,HANZA’’ Marek Cuske, ul. Średnia 44, 85-506 Bydgoszcz
liczba uzyskanych punktów -  51,52 pkt
Oferta nr 10
Nazwa oferenta:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,PUBR” Sp. z o.o. ul. Toruńska 109, 85-844 Bydgoszcz
Oferta nr 11
Nazwa oferenta:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,BESTEL” Sp. z o.o., ul. Gajowa 4, 85-087  Bydgoszcz
liczba uzyskanych punktów -  63,88 pkt
Oferta nr 12
Nazwa oferenta: 
Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski Cekcynek 37, 85-511 Cekcyn
Oferta nr 13
Nazwa oferenta: 
Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe ,,BUDMONT” ul. Witosa 7, 87-800 Włocławek
liczba uzyskanych punktów -  66,29 pkt
Oferta nr 14
Nazwa oferenta:
,,Izobud  Garden‘’ Józef Karpiński ul. Zamkowa 3, 86-100 Świecie
liczba uzyskanych punktów -  52,96 pkt
Oferta nr 15
Nazwa oferenta:
PRO INWEST  Realizacja Inwestycji Budowlanych Wałecki Tomasz ul. Korfantego 2, 87-100 Toruń
liczba uzyskanych punktów -  66,60 pkt
Oferta nr 16
Nazwa oferenta: 
Usługi Ogólnobudowlane  Rembilas Lesław Lisówko 15, 83-221 Osiek
liczba uzyskanych punktów -  61,32 pkt
Oferta nr 17
Nazwa oferenta:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,STANDARD” Gabriela Bartków ul. Dworcowa 55, 86-300 Grudziądz,
liczba uzyskanych punktów -  100 pkt
Oferta nr 18
Nazwa oferenta:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,CER-BUD” Zenon Szynwelski ul. Przemysłowa 4, 89-620 Chojnice
liczba uzyskanych punktów -  44,51 pkt
Oferta nr 19
Nazwa oferenta:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,KOM-BUD” s.c. Franciszek Komendarczyk, Dariusz Komendarczyk  Nowa Ruda 3, 86-011 Wtelno
Oferta nr 20
Nazwa oferenta:
,,REM-BUD’’ Usługi Ogólno-Budowlane  Grzegorz Hatłas ul. Kordeckiego 9/1,                  85-225 Bydgoszcz
Oferta nr 21
Nazwa oferenta:
Zakład Malarski Józef Eckert Buszkowo 91, 86-010 Koronowo
liczba uzyskanych punktów -  80,72 pkt
Oferta nr 22
Nazwa oferenta:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych ,,INŻBUD”  Andrzej Kortas ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo,
liczba uzyskanych punktów -  46,32 pkt
Oferta nr 23
Nazwa oferenta: ,,BANBUND” Ryszard Bandyszewski  ul. Kutrowa 3, 85-435 Bydgoszcz
liczba uzyskanych punktów -  51,79 pkt

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 zawiadamiamy, że:
- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych wykluczył z postępowania Zakład Usługowo-Handlowy Budownictwa Jerzy Szynwelski ul. Mickiewicza 12, 89-500 Tuchola i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 3 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W dniu 03.03.2010 r. zamawiający skierował do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wykonawca nie dostarczył dokumentów.  Oferta została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.
- zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych odrzuca Ofertę nr 5 złożoną przez Przedsiębiorstwo  Produkcyjno- Handlowe- Usługowe  ,,NEXSA”  ul. Witkowska 40, 62-200 Gniezno
Uzasadnienie: oferta została odrzucona ponieważ zawiera błędną stawkę Vat jest to błąd w obliczeniu ceny i nie można go poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych. Poprawianie omyłek rachunkowych w obliczaniu ceny w inny sposób niż określony w tym przepisie jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest w szczególności poprawienie omyłek związanych z obliczeniem podatku od towarów i usług lub sumowaniem kwoty podatku i ceny netto.
- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych wykluczył z postępowania Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,PUBR” Sp. z o.o. ul. Toruńska 109, 85-844 Bydgoszcz
i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 10 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W dniu 03.03.2010 r. zamawiający skierował do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wykonawca nie dostarczył dokumentów.  Oferta została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.
- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych wykluczył z postępowania Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski Cekcynek 37, 85-511 Cekcyn i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 12 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W dniu 03.03.2010 r. zamawiający skierował do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wykonawca nie dostarczył dokumentów.  Oferta została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania. 
- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych wykluczył z postępowania Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,KOM-BUD” s.c. Franciszek Komendarczyk, Dariusz Komendarczyk  Nowa Ruda 3, 86-011 Wtelno i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 19 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W dniu 03.03.2010 r. zamawiający skierował do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wykonawca nie dostarczył dokumentów.  Oferta została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.
- zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych wykluczył z postępowania ,,REM-BUD’’ Usługi Ogólno-Budowlane  Grzegorz Hatłas ul. Kordeckiego 9/1,                  85-225 Bydgoszcz i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 Prawa zamówień publicznych Ofertę nr 20 odrzuca.
Uzasadnienie: Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W dniu 03.03.2010 r. zamawiający skierował do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów oraz wyjaśnienie dotyczące ceny w formularzu ofertowym, wykonawca nie dostarczył dokumentów jak również nie wyjaśnił rozbieżności cen.  Oferta została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania oraz zawierała błąd w obliczeniu ceny  którego nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych. Poprawianie omyłek rachunkowych w obliczaniu ceny w inny sposób niż określony w tym przepisie jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest w szczególności poprawienie omyłek związanych z obliczeniem podatku od towarów i usług lub sumowaniem kwoty podatku i ceny netto.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu  do jego realizacji gratulujemy.

Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowskimetryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (15 stycznia 2010, 13:56:23)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (11 marca 2010, 14:11:03)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1856