zamówienie na:

REMONT I WZMOCNIENIE STROPU STACJI UZDATNIANIA WODY W WISKITNIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/22/09
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 21 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, tel(fax) 052 382 25 62
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:       REMONT I WZMOCNIENIE STROPU STACJI UZDATNIANIA WODY W WISKITNIE
Numer ogłoszenia: 255687 - 2009; data zamieszczenia: 30.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT I WZMOCNIENIE STROPU STACJI UZDATNIANIA WODY W WISKITNIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku stacji uzdatniania wody w Wiskitnie. Zakres prac obejmuje następujące roboty budowlane: - wzmocnienie konstrukcji stropu - prace naprawcze po wzmocnieniu konstrukcji stropu - docieplenie stropodachu z ukształtowaniem odpowiedniego spadku połaci dachu - montaż rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi dachu - naprawa rys i pęknięć w ścianach - docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z uzupełnieniem tynków - docieplenie ścian fundamentowych wraz z izolacją - malowanie dwukrotne ścian wewnętrznych i sufitów - wykonanie poszerzonej opaski wokół budynku z korytkami odwadniającymi - ukształtowanie terenu wokół budynku przy opasce - wymiana lub docieplenie stolarki drzwiowej - wykonanie prac uzupełniających Szczegółowy zakres prac został ujęty w przedmiarze robót, kosztorysie inwestorskim, projekcie wykonawczym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych dołączonym do SIWZ. Zakres robót budowlanych ma na celu poprawę stanu technicznego budynku. Wszystkie prace mogą być wykonywane jeżeli temperatura powietrza wynosić będzie powyżej 5°C. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę wszystkich niezbędnych materiałów, potrzebnych do wykonania zamówienia. Wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.) Dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca i zrealizuje inwestycję w nieprzekraczalnym czasie określonym w SIWZ. Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatny pobór wody i energii elektrycznej. Wykonawca zachowa kolejność etapów, metod stosownych technologi oraz materiałów i sprzętu zgodnie z opisem technologicznym i rozwiązaniem przedstawionym w projekcie wykonawczym, przedmiarze robót, kosztorysie inwestorskim oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający ze swojej strony ustanowi Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wszystkie prace muszą być realizowane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montażowych odnośnie wymogów ogólnych, robót ziemnych, robót budowlano-konstrukcyjnych i robót montażowych. Wszelkie prace, roboty, materiały budowlane winny odpowiadać PN, realizacja robót zgodna z przepisami i wymogami dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej z zachowaniem ochrony p.poż i bhp. Zakres zamówienia określony został szczegółowo w dokumentacji projektowej, kosztorysie inwestorskim, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Kierowanie robotami będzie wykonywane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Odbiór robót odbywać się będzie wg. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowi załącznik do dokumentacji. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne. Okres gwarancji za wady fizyczne rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji i wynosi 36 m-cy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.60.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią pozostałe wymagania Zamawiającego: 2.1. Wykonali należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) minimum dwie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną Zamawiający uzna: wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu remontów budynków, o wartości, co najmniej 50.000 zł. 2.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Osoba ta musi przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 2.3. Przedstawią ofertę cenową zgodną z przedmiotem zamówienia na Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Załącznik nr 1 stanowić będzie formularz cenowy, o którym mowa w poszczególnych punktach SIWZ. 2.4. Załączą do oferty formularze wymagane postanowieniami poszczególnych punktów SIWZ (formularz oferty - załącznik nr 1, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 w związku z art. 44 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2, wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia - załącznik nr 4, wykaz wykonanych prac podobnych - załącznik nr 5). 2.5.Załączą do oferty wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia. 2.6. W przypadku gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział podwykonawców, ma obowiązek przed podpisaniem umowy z podwykonawcą: - Przekazać Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający terminy wykonania poszczególnych robót przez podwykonawców, kwoty płatności przysługujące z tego tytułu a także przedstawić właściwe pozycje dokumentacji budowlanej które będzie wykonywał podwykonawca - Przekazać Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy z podwykonawcami Oferty oceniane będą pod względem spełniania powyższych warunków i wymagań na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych w ofertach, a wymienionych w poszczególnych punktach SIWZ..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi umieścić w ofercie niżej wymienione dokumenty: 1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 1.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - kserokopia lub oryginał. 1.3. Polisa ubezpieczeniowa w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 1.4. Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niech czynności według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 1.5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pkt 5.2.2, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz zaświadczenie stwierdzające jej przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego - aktualne na dzień składania ofert. 1.6. Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz potwierdzeniem ich referencjami lub innym dokumentem potwierdzającym, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru końcowego). 2. W celu potwierdzenia warunku: - posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi umieścić w ofercie oświadczenie zgodne z warunkami określonymi w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i2, w związku z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.1.1. SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Wypełnione prawidłowo i podpisane formularze będące załącznikami do SIWZ lub jeśli Wykonawca tworzy we własnym zakresie formularze odpowiadające treścią formularzom wymaganym w niniejszej SIWZ muszą one odzwierciedlać minimum treść formularzy wymaganych w niniejszej SIWZ (załącznik nr 1, załącznik nr 2,) 5. Oświadczenie zgodne z zapisami pkt. 5.2.4. SIWZ (w przypadku spełnienia opisanego wymagania)..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie adres: Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie adres: Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (171kB) pdf
Przedmiar robót (160kB) pdf
Projekt 1 (632kB) pdf
Projekt 2 (944kB) pdf
Projekt 3 (1421kB) pdf
Projekt 4 (710kB) pdf
Projekt 5 (1861kB) pdf
Projekt 6 (479kB) pdf
Projekt 7 (475kB) pdf
Projekt 8 (1248kB) pdf
Projekt 9 (1140kB) pdf
Projekt 10 (1670kB) pdf
Projekt 11 (689kB) pdf
Projekt 12 (514kB) pdf
Projekt 13 (650kB) pdf
Projekt 14 (634kB) pdf
Projekt 15 (490kB) pdf  
Projekt 16 (711kB) pdf
Projekt 17 (470kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 1 (92kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 2 (98kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 3 (80kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 4 (106kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 5 (154kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 6 (100kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 7 (70kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 8 (132kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 9 (107kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 10 (91kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 11 (125kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 12 (117kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 13 (108kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 14 (104kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 15 (97kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 16 (118kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych-wykaz (29kB) pdf
                                                                 

                                                                                      Zatwierdził:
                                                      Dyrektor ZGKiM
                                                                             inż. Ryszard Chrzanowski
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy : Przetargu Nr. Sprawy ZP/341/22/09 nr ogłoszania:255687 „Remont i wzmocnienie stropu stacji uzdatniania wody w Wiskitnie „

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniamy:
Pytanie 1
W wyniku dokonanej wizji lokalnej stwierdzono niewykonalne posadowienie słupów stalowych ze względu zbyt bliską odległość przy jednej ze ścian budynku . Proszę o podanie sposobu rozwiązania wyżej wymienionej kolizji .
Odpowiedź
Zapytanie jest nieprecyzyjne.
W ramach posadowienia z użyciem blach płaskich kotwionych o wymiarach 300 x 350 mm istnieje możliwość zmiany wielkości blach na 200 x 250 mm z kotwieniem z zachowaniem pionowości słupa. Słup winien przylegać do ściany. Zastosowane profile dopuszczają niewielkie przemieszczenia lokalizacyjne zapewniające jednakże sztywność przestrzenną układu
Pytanie 2
Przy montażu w/w słupów występuje również kolizja z istniejącą instalacją elektryczną w korytkach . Przedmiary nie przewidują wykonania obejścia instalacji elektrycznej. Proszę o podanie sposobu wykonania w/w/ prac.
Odpowiedź
Należy przygotować front prac zgodnie z warunkami BHP ujętymi w wskaźniku kosztów ogólnych firmy wykonawczej. Na czas prowadzenia robót należy dokonać zasilania zastępczego kolidujących elementów. Zakres prac nieprzewidzianych w usunięciu kolizji należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym zgodnie z pkt. 12.3. SIWZ
Pytanie 3
Na suficie budynku występuje instalacja oświetleniowa która będzie kolidować z projektowaną konstrukcją wsporczą sufitu . Proszę o podanie sposobu rozwiązania w/w/ kolizji, i uwzględnienie tego w przedmiarze robót .
Odpowiedź
Wskazane prace znajdują się w obszarze prac nieprzewidzianych których zakres jest trudny do określenia na etapie projektowania prac remontowo – wzmocnieniowych  gdyż uzależniony jest od możliwości realizacyjno – technicznych zarówno wykonawcy jak i Zamawiającego. Wartość tych prac winna być uwzględniona w postaci wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z pkt. 12.3. SIWZ
Pytanie 4
W zamieszczonym przedmiarze i kosztorysie nie uwzględniono materiału na wykonanie konstrukcji wsporczej stropu. W celu zachowania równych zasad oceny ofert wszystkich oferentów proszę o podanie w której pozycji kosztorysowej należy umieścić w/w materiał .
Odpowiedź
Zgodnie z zasadami kosztorysowania wartość prefabrykacji stanowi odrębny element. W tym szczególnym przypadku stosowania materiałów wprost jako prefabrykatów należało wartość tą zawrzeć w pozycjach 61 – 67 kosztorysu
Pytanie 5
Przyjęta pozycja podszpachlowania powierzchni sufitów nie oddaje rzeczywistych nakładów które należy ponieść dla prawidłowego przygotowania powierzchni sufitów pod malowanie . Spękania jak i krzywizna tynku nie pozwala na wykonanie tych zgodnie z zapisani specyfikacji technicznej. Proszę o podanie prawidłowego sposobu wykonania tych prac i uwzględnienie ich w przedmiarze.
Odpowiedź
Wskazane prace znajdują się w obszarze prac nieprzewidzianych których zakres jest trudny do określenia na etapie projektowania prac remontowo – wzmocnieniowych  gdyż uzależniony jest od możliwości realizacyjno – technicznych zarówno wykonawcy jak i Zamawiającego. Wartość tych prac winna być uwzględniona w postaci wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z pkt. 12.3. SIWZ
Specyfikacja techniczna określa warunki techniczne jakie muszą spełniać roboty i prace tam wskazane. Przedmiar i kosztorys uściśla ilość i zakres prac zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego
Pytanie 6
W kosztorysie i przedmiarze nie uwzględniono parapetów zewnętrznych .Proszę o podanie czy jest to przeoczenie , a jeżeli nie to o sposób zakończenia podokienników .
Odpowiedź
Wartość przedmiaru pomyłkowo zawarto w poz 51 przedmiaru i kosztorysu. W celu rozdziału należy zachować metraż a dla ilości 2.12 m2 zminusować pozycję różnicy robocizny tego zakresu.
Pytanie 7
W przedmiarze uwzględniono konstrukcję wsporczą pod wykonanie nowej instalacji odgromowej . Pominięto wykonanie zwodów pionowych i poziomych , puszek pomiarowych ,bruzdy pod instalację , oraz wykonanie pomiarów . Nieznane jest stan otoku , co może być przyczyną nie uzyskania pozytywnych pomiarów instalacji odgromowej . Proszę o podanie sposobu wykonania tych prac i uwzględnienie ich w kosztorysie .
Odpowiedź
Przyjęto założenie że uziom otokowy jest dobry gdyż pomiary kontrolne przeglądowe są prawidłowe. Montaż linek zwodów pionowych w rurze osłonowej  z puszkami  złączy kontrolnych jest ujęty w pozycji docieplenia ściany i prac przygotowawczych prac elewacyjnych.
Zwody poziome  należy uwzględnić robociznę za montaż z wykorzystaniem materiału odzyskanego.
Pytanie 8
Nie uwzględniono w montażu kratek wentylacyjnych . Proszę o uwzględnienie ich w przedmiarze robót .
Odpowiedź
Wzmocnienie konstrukcji nie wymaga przebudowy wentylacji. Przedłużenie kanałów wentylacyjnych z wykorzystaniem kratek jest zawarte w zakresie zagregowanej normy przygotowania podłoża i docieplenia ściany.
Pytanie 9
W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dotyczącej sposobu zagospodarowania terenu poruszono szereg robót jak: ogrodzenie ,chodniki , zieleń. Które nie mają odzwierciedlenia w przedmiarze robót proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Odpowiedź
Założenia specyfikacji zapewniają technologię optymalnego wykonania prac. W warunkach rzeczywistych prac remontowych  zakres prac określony jest projektem i przedmiarem szczegółowym . Projekt i przedmiar przewiduje ograniczony zakres prac ziemnych i tylko taki należy zrealizować.
Pytanie 10
Zgodnie z kosztorysem rynny i rury spustowe mają być wykonane z PCV, natomiast w specyfikacji podano z blachy powlekanej . Proszę o zajęcie ostatecznego stanowiska
Odpowiedź
Rynny i rury mają być wykonane z PCV zgodnie z przedmiarem wg technologii wykonania  określonej warunkami specyfikacji technicznej
Pytanie 11
W przedmiarze obróbki blacharskie podano ,że mają by c wykonane z blachy ocynkowanej , natomiast w specyfikacji z blachy powlekanej . Proszę o zajęcie ostatecznego stanowiska .
Odpowiedź
Obróbki należy wykonać z blachy ocynkowanej zgodnie z przedmiarem wg technologii wykonania określonej warunkami specyfikacji technicznej
Pytanie 12
W przedmiarze przyjęto pozycję drobne naprawy rys i uszkodzeń z wyrównaniem sfalowań tynku , zgonie z STWR powierzchnie przygotowane pod malowanie muszą się charakteryzować dużą gładkością tynku . W tym wypadku jest to technicznie niemożliwe spełnienie zapisów STWR .
Odpowiedź
Założenia zapewniają wykonanie optymalne prac. W warunkach rzeczywistych prac remontowych  wykonawca przyjmuje technologię wykonania  w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z pkt. 12.3. SIWZ
Pytanie 13
Przyjęta technologia docieplenia jako ostateczną warstwę pozostawia tynk mineralny .Proszę o zajęcie stanowiska ,czy jest świadomy wybór ,czy pominięto omyłkowo malowanie . Brak pokrycia farbą spowoduję szybsze brudzenie się elewacji .
Odpowiedź
Technologia wykonania  tynku mineralnego barwnego zakłada wykonanie warstwy tynku zapewniającej w swej grubości pełne krycie powierzchni podstawowej docieplenia. Dopuszcza się realizację w technologii alternatywnej w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z pkt. 12.3. SIWZ
 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor ZGKiM
Inż. Ryszard Chrzanowski


ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „REMONT I WZMOCNIENIE STROPU STACJI UZDATNIANIA WODY W WISKITNIE”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

Przed. Robót Inżynieryjno Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej Kortas
Ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo

Za cenę brutto  68 813,37 zł                               Liczba uzyskanych punktów - 100

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty: 1.
Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowo Handlowy Budownictwa Jerzy Szynwelski Ul. Mickiewicza 12, 89-500 Tuchola
Uzyskane pkt.: 83,52 pkt.

Nr oferty: 2.
Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Witold Rycharski Ul. Lipowa 1, 87-800 Lipno
Uzyskane pkt.: 94,95 pkt.

Nr oferty: 3.
Nazwa wykonawcy: MAMMUT- Prace Wysokościowe Marcin Kotański Ul. Bogumiły 1/9, 70-395 Szczecin
Uzyskane pkt.: 44,53 pkt.

Nr oferty: 4.
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe- Usługowe „NEXSA” Agnieszka Zimna Ul. Witkowska 40, 62-200 Gniezno
Uzyskane pkt.: 64,70 pkt.

Nr oferty: 5.
Nazwa wykonawcy: SOEN Sp. z o.o. Ul. M. C. Skłodowskiej 6/7 86-300 Grudziądz
Uzyskane pkt.: 82,12 pkt.

Nr oferty: 6.
Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólno- Budowlany „IZBUD” Danuta Adamczak Ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz
Uzyskane pkt.: 76,48 pkt.

Nr oferty: 7.
Nazwa wykonawcy: Firma „HANDKOR” Kazimierz Korczak Ul. Al. Wolności 1, 86-010 Koronowo
Uzyskane pkt.: 96,02 pkt.

Nr oferty: 8.
Nazwa wykonawcy: IZOBUD GARDEN Józef Karpiński Ul. Zamkowa 3, 86-100 Świecie
Uzyskane pkt.: 69,98 pkt.

Nr oferty: 9.
Nazwa wykonawcy: P. W. „KOM-BUD” S.C. Franciszek, Dariusz Komendarczyk Nowa Ruda 3, 86-011 Wtelno
Uzyskane pkt.: 66,39pkt.

Nr oferty: 10.
Nazwa wykonawcy: Przed. Usług.- Hand. Prod. „KOMPLEKS-BUD” Tadeusz Radwan Ul. Srebrnica 2, 86-010 Koronowo

Nr oferty: 11.
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STANDARD” Gabriela Bartków Ul. Dworcowa 55, 86-300 Grudziądz
Uzyskane pkt.: 75,82 pkt.

Nr oferty: 12.
Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Dalecki Ul. Zielona 1, 89-400 Sępólno
Uzyskane pkt.: 71,43 pkt.

Nr oferty: 13.
Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Hanna Kamińska Ul. Sarnia 6, 87-807 Włocławek
Uzyskane pkt.: 57,56 pkt.

Nr oferty: 14.
Nazwa wykonawcy: Zakład Malarski Józef Eckert Buszkowo 91, 86-010 Koronowo
Uzyskane pkt.: 71,98 pkt.

Nr oferty: 15.
Nazwa wykonawcy: Firma „KORBUD” Józef Korczak Ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo
Uzyskane pkt.: 64,28 pkt.

Nr oferty: 16.
Nazwa wykonawcy: Przed. Robót Inżynieryjno Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej Kortas
Ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo
Uzyskane pkt.: 100 pkt.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu odrzucono Ofertę nr 10 złożoną przez firmę: Przed. Usług.- Hand. Prod. „KOMPLEKS-BUD” Tadeusz Radwan Srebrnica 2, 86-010 Koronowo Zamawiający skierował wezwanie do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy. Tym samym należy uznać, iż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i podlega ona w konsekwencji odrzuceniu w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu  do jego realizacji gratulujemy.

Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowskimetryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (30 grudnia 2009, 13:58:13)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (15 lutego 2010, 11:13:56)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1792