zamówienie na:

Sukcesywne dostawy opon do pojazdów samochodowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 29 grudnia 2008  09:00
wynik postępowania: informacje umieszczono poniżej 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, tel(fax) 052 382 25 62

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Sukcesywne dostawy opon do pojazdów samochodowych.


Numer ogłoszenia: 367531 - 2008; data zamieszczenia: 16.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy opon do pojazdów samochodowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego opon do pojazdów samochodowych. Wykonawca będzie montował ogumienie na własny koszt i własnym staraniem Zamawiającemu w ilościach i z częstotliwością wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w swojej siedzibie. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na telefoniczne zgłoszenie odbiorcy w ciągu 3 dni od zgłoszenia, a montaż ogumienia w ciągu 1 dnia. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosić 14 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Na przedmiot zamówienia obowiązuje gwarancja producenta..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.35.11.00-3, 34.35.21.00-0, 34.35.22.00-1, 34.35.23.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do spełnienia wszelkich warunków określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę cenową zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ).
3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 4 oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, zmiany DzU z 2008r. nr 171, poz.1058). Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca składa aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument winien złożyć każdy z Wykonawców. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
1.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1-10 i ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, zmiany DzU z 2008r. nr 171, poz.1058).
2.Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymienione w ogłoszeniu i SIWZ, wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.Nr87, poz.605 z późn.zm.).
3.Ocena dokonywana będzie na zasadzie spełnia lub nie spełnia.
4.Zamawiający uzna za nieważną i odrzuci ofertę, która nie spełnia wymogów formalnych określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, zmiany DzU z 2008r. nr 171, poz.1058) oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24. ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające uprawnienia Wykonawcy do wykonywania określonej działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument winien złożyć każdy z Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa odpowiednio dokumenty, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.Nr87, poz.605 z późn.zm.)
5. Dokumenty, o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2008 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo; pokój nr 9-Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Pliki do pobrania:

SIWZ (213kB) pdf


SZPITAL IM


SZPITAL IM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

Tel. (0-52)38 22 295 fax: (0-52)38 22 562

NIP: 554-031-40-29 REGON: 001313681

07.01.2009r.

Znak sprawy: ZN/341/11/08


ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy opon do pojazdów samochodowych”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:


P.H.P.U. „TRANS-KOR” s.c.

ul. Tucholska 39

86-010 Koronowo


Uzasadnienie wyboru oferty: wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:


Oferta nr 1: MOTO BUDREX Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 291

85-438 Bydgoszcz


Oferta nr 2: P.H.P.U. „TRANS-KOR” s.c.

ul. Tucholska 39

86-010 Koronowo


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert, łączna punktacja):


Oferta nr 1: Łączna punktacja (suma punktów) = 81,75 pkt.


Oferta nr 2: Łączna punktacja (suma punktów) = 100,00 pkt.


Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.


                                 
                                                                                Zatwierdził

                                                                   Inż. Ryszard Chrzanowski


metryczka


Opublikował: Kamila Kamińska (17 grudnia 2008, 08:05:34)

Ostatnia zmiana: Kamila Kamińska (8 stycznia 2009, 13:00:15)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 835