zamówienie na:

Usługa Kompleksowego Ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartości okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2008  10:00
wynik postępowania: informacje umieszczono poniżej 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, tel.(fax) 052 382 25 62

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Usługa Kompleksowego Ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Numer ogłoszenia: 259462 - 2008; data zamieszczenia: 10.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa Kompleksowego Ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie w zakresie:
a/ Odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego,
b/ Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,
c/ Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (wandalizmu),
d/ Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
e/ Ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, NNW), w okresie 36 miesięcy tj. od 01.01.2009r. do 31.12.2011r. dla ubezpieczeń wymienionych w pkt. a/-d/, 36 miesięcy dla ubezpieczeń wymienionych w pkt. e/..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0, 66.51.50.00-3, 66.51.52.00-5, 66.51.21.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferty oceniane będą pod względem spełniania powyższych warunków i wymagań na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych w ofertach, a wymienionych w poszczególnych punktach SIWZ..
·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia, posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi umieścić w ofercie niżej wymieniony dokument:
1.1 Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
2. W celu potwierdzenia warunku: - posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi umieścić w ofercie n/w oświadczenie:
2.1. Oświadczenie zgodne z warunkami określonymi w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2, w związku z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 5 do SIWZ).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
·       1 - Cena - 70%
·       2 - Zakres ochrony ubezpieczeniowej - 30%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbroker.ltd.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. ul. Gdańska 143/8 85-022 Bydgoszcz.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2008 godzina 10:00, miejsce: M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. ul. Gdańska 143/8 85-022 Bydgoszcz.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski
 
Pliki do pobrania:
SIWZ (340kB) pdf
Dodatkowe informacje (223kB) pdfSZPITAL IM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

Tel. (0-52)38 22 295 fax: (0-52)38 22 562

NIP: 554-031-40-29 REGON: 001313681

2008-12-19

Znak sprawy: ZN/341/10/08

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 259462 - 2008 z dnia 10.12.2008r., stronie internetowej www.mbroker.ltd.pl oraz w siedzibie Zamawiającego – miejscu publicznie dostępnym.


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w Wykonawcy:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

z siedzibą w Warszawie (00-133) przy ul. Al. Jana Pawła II nr 24

Oddział w Poznaniu

Pion Klienta Korporacyjnego w Bydgoszczy

ul. Wojska Polskiego 20C

85-810 Bydgoszcz


Uzasadnienie wyboru oferty: wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).


Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

z siedzibą w Warszawie (00-133) przy ul. Al. Jana Pawła II nr 24

Oddział w Poznaniu

Pion Klienta Korporacyjnego w Bydgoszczy

ul. Wojska Polskiego 20C

85-810 Bydgoszcz

Oferta nr 2: UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 132

Oddział w Toruniu

Filia w Bydgoszczy

ul. Morska 8

85-722 Bydgoszcz


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert, łączna punktacja):

Oferta nr 1: Kryterium cena (C) = 70 pkt.

Kryterium zakres ochrony ubezpieczeniowej (Z) = 30,00 pkt.

Łączna punktacja (suma punktów) (O) = 100,00 pkt.

Oferta nr 2: Kryterium cena (C) = 68,30 pkt.

Kryterium zakres ochrony ubezpieczeniowej (Z) = 22,21 pkt.

Łączna punktacja (suma punktów) (O) = 90,51 pkt.


Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.
Zatwierdził:                    
Inż. Ryszard Chrzanowski         metryczka


Opublikował: Kamila Kamińska (11 grudnia 2008, 15:27:34)

Ostatnia zmiana: Kamila Kamińska (22 grudnia 2008, 13:08:43)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 900