zamówienie na:

Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206.000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2008  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie w przy Placu Zwycięstwa 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych” w kwocie 1.209.003,00 zł wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożo¬ną przez Wykonawców : Bank Spółdzielczy w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo i Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 22, 61-725 Poznań Oferta ww. Wykonawców została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu –1.40 punktu procentowego. Oferta uzyskała 100 punktów.  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
zaciągnięcie zobowiązania kredytowego
z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych
Numer ogłoszenia w BZP : 353421 - 2008; data zamieszczenia: 05.12.2008
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych.
Rodzaj zamówienia: usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie przez Zamawiającego kredytu bankowego na realizację inwestycji gminnych na łączną kwotę 1.209.003,00 złotych.
W tym : Zadanie 1 - 949.211,00 zł na realizację zadania pn. Moje boisko Orlik 2012 Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2013.
Zadanie 2 - 109.792,00 zł na realizację zadania pn. Oświetlenie OM za Pilawą, OM Samociążek, Pieczyska. Kredyt zostanie spłacony w latach 2010-2011.
Zadanie 3 - 150.000,00 zł na realizację zadania pn. Rozbudowa Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim o salę gimnastyczną z łącznikiem Kredyt zostanie spłacony w latach 2010-2011.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-5.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
-nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy;
- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy;
- mogą udzielać kredytów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z ustawą Prawo bankowe. Złożenie przez wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych poniżej będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w/g formuły spełnia/nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę składającą się z :
a) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ,
b) dokumentów wymienionych w części III, punkcie 3 SIWZ dla Wykonawców krajowych, w części III pkt 4 dla Wykonawców zagranicznych i w pkt 4 dla oferty wspólnej.
c) Dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
Złożenie przez wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych poniżej będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 części III SIWZ przez Wykonawców krajowych :
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
b) Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu potwierdzającego dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wypisie z ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą Prawo bankowe, a w przypadku banków państwowych pisemne oświadczenie, że Bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów.
Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 części III przez Wykonawców zagranicznych.:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. b,c, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

W przypadku zagranicznych instytucji kredytowych w rozumieniu Prawa bankowego,
w miejsce dokumentu określonego w pkt 3 litera c) należy przedstawić potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię odpowiedniego dokumentu z kraju (siedziby), potwierdzającego prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię zawiadomienia złożonego w Komisji Nadzoru Bankowego o prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału lub w ramach działalności transgranicznej.
Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Oferta wspólna. 1) W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wskazane w pkt 3 lit. a - c, lub odpowiednio pkt 4 SIWZ, dotyczące każdego z Wykonawców, a także wskazanie spośród siebie Banku, który będzie pełnił rolę agenta.
W przypadku, o którym mowa w pkt 5.1), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa należy załączyć do oferty.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10.
Termin składania ofert: 15.12.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (264kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ (264kB) pdf
Załącznik Nr 2 do SIWZ (164kB) pdf
Załącznik Nr 3 do SIWZ (864kB) pdf
Budżet Gminy na rok 2008 (30kB) html
IPR-ZP 341-281/1/08 Koronowo 2008-12-10
ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, części IV, punkt 6 ppkt 1 następującą zmianę:
Jest :
6. Sposób obliczania ceny oferty.
1. W formularzu oferty Wykonawca podaje stopę stałej marży w punktach procentowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dziesiętnym dla każdego zadania oddzielnie.
Zamawiający dopuszcza wskazanie w ofercie marży także jako wartości ujemnej.
Winno być :
6. Sposób obliczania ceny oferty.
1. W formularzu oferty Wykonawca podaje stopę stałej marży w punktach procentowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dziesiętnym dla łącznej kwoty kredytu - 1.209.003,00 złotych.
Zamawiający dopuszcza wskazanie w ofercie marży także jako wartości ujemnej.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


IPR-ZP 341-28/2/08 Koronowo 2008-12-11
ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, części II w punkcie 5 następującą zmianę:
Jest :
...Termin wymagalności pierwszej raty kapitałowej ustala się na dzień :
Zadanie 1 - grudzień 2008
Zadanie 2 - grudzień 2008
Zadanie 3 - grudzień 2008 ...
Winno być :
...Termin wymagalności pierwszej raty kapitałowej ustala się na dzień :
Zadanie 1 - 31.01.2009 r.
Zadanie 2 - 31.01.2010 r.
Zadanie 3 - 31.01.2010 r. ...
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie w przy Placu Zwycięstwa 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych” w kwocie 1.209.003,00 zł wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożo­ną przez Wykonawców :
Bank Spółdzielczy w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo i Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 22, 61-725 Poznań
Oferta ww. Wykonawców została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu –1.40 punktu procentowego.
Oferta uzyskała 100 punktów.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zawiadomienie o podpisaniu umowy (14kB) plik

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (5 grudnia 2008, 17:26:20)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (31 grudnia 2008, 11:14:40)
Zmieniono: dodano informację o podpisaniu umowy.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1378