zamówienie na:

Sprzedaż: samochodu asenizacyjnego, samochodu Fiat 126P, przyczepy Kometto, ciągnika gąsienicowego

zamawiający: Sprzedający: ZGKiM Koronowo
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy:
wartość: poniżej wartości okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 30 października 2008  09:00
wynik postępowania: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuję, iż niniejsze postępowanie przetargowe rozstrzygnięto w zakresie: Pozycja 1 Samochód Star 28 - za cenę sprzedaży 2 155,00 zł Z.H.U „SAB” Andrzej Syldatk, Garczegorz 38, 84-351 Nowa Wieś Lęb. Pozycja 3 Przyczepa Kometto S-40 - za cenę sprzedaży 6 300,00 zł Kowalczyk Marcin, Więzowno 45, 86-010 Koronowo Pozycja 2 – nie złożono żadnej oferty Pozycja 4 – cena ofertowa jest niższa od ceny wywoławczej  
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

1.Samochodu asenizacyjnego Star 28 SK4 – 1 szt
2.Samochodu Fiat 126P - 1 szt.
3.Przyczepy niskopodwoziowej Kometto S-40EX – 1 szt
4.Ciągnika gąsienicowego DT 75 B 54 - 1 szt.

I. Nazwa i siedziba jednostki :
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
tel. 0.52 38 22 295, fax 0.52 38 22 562

II. Przedmiot sprzedaży :
Pozycja 1
1. Marka, typ, model – samochód ciężarowy asenizacyjny marki STAR 28 SK4
nr rejestracyjny - CBY 52VG
rok produkcji - 1989
przebieg 26595 km
liczba osi - 2
pojemność silnika – 5650 cm3
paliwo – ON
ogumienia - 8.25R20 szt.6 zużyte
2. Cena wywoławcza pojazdu – 1 230,00 zł Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.
Pozycja 2
1. Marka, typ, model – samochód osobowy marki Fiat 126P
nr rejestracyjny - CBY S883
rok produkcji - 1997
data ważności badania technicznego – 22.11.2008 r.
stan licznika - 110406 km
kolor powłoki lakierowanej – niebieski
pojemność silnika – 652 cm3
zużycie ogumienia - 60%
2. Cena wywoławcza pojazdu – 450,00 zł Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.
Pozycja 3
1. Marka, typ, model – przyczepa specjalistyczna ciągnikowa niskopodwoziowej
Kometto S-40EX
nr rejestracyjny – BYW 608S
rok produkcji - 1977
data pierwszej rejestracji – 1979 r.
zużycie ogumienia – 70%
dopuszczalna ładowność - 20 ton
2. Cena wywoławcza pojazdu - 2 600,00 zł Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.
Pozycja 4
1. Marka, typ, model – Ciągnik gąsienicowego DT 75 B 54
rok produkcji - 1987
przebieg - 4355 m/t
paliwo – ON/E
2. Cena wywoławcza pojazdu – 7 650,00 zł Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.

III. Warunki przystąpienia do przetargu.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. :
- pozycja nr 1 - 123,00 PLN,
- pozycja nr 2 - 45,00 PLN,
- pozycja nr 3 - 260,00 PLN,
- pozycja nr 4 - 765,00 PLN
2. Wadium należy wpłacać gotówką w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4 , do dnia 29.10.2008 r. do godz. 14:00.
3. Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu,
4. Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w żądanej wysokości.
5. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone zostanie na poczet ceny.
6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku :
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;
- gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
7. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie bądź w terminie nie dłuższym
niż 7 dni od dnia otwarcia ofert.
IV. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4,
86-010 Koronowo, pokój nr 9.
Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2008 r. o godz. 9:00.

V. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2008 r. o godz. 9:30 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4.
Otwarcie ofert jest jawne.

VI. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta.
Oferta pisemna złożona oddzielnie dla każdej pozycji przedmiotu sprzedaży określonego w punkcie II powinna zawierać :
1. Oznaczenie pozycji przetargu, której dotyczy oferta.
2. Imię, Nazwisko i adres lub nazwę firmy, instytucji i siedzibę oferenta.
3. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
5. Potwierdzenie wpłaty wadium,
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Koperta winna być oznaczona :
Pozycja 1 - „Oferta na zakup samochodu Star 28 SK4 – nie otwierać przed dniem 30.10.2008”
Pozycja 2 -„Oferta na zakup samochodu Fiat 126P - – nie otwierać przed dniem 30.10.2008 r”
Pozycja 3 -„Oferta na zakup przyczepy Kometto- nie otwierać przed dniem 30.10.2008 r.”
Pozycja 4 -„Oferta na zakup ciągnika gąsienicowego DT - nie otwierać przed dniem 30.10.2008 r.”

VII. Informacje dodatkowe :
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego jest Angelika Gordon-Wolfram, tel. 052 38 22 295 w. 38

VIII. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży.
Pojazdy można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4
Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu do oględzin oraz informacji z zakresu sprawności technicznej jest Karol Latos, tel. 0-608-298-182

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon (10 października 2008, 08:49:36)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon (5 listopada 2008, 11:04:47)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1890