zamówienie na:

Budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym Za Pilawą w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartosci określonej na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
termin składania ofert: 31 października 2008
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym Za Pilawą w Koronowie.
Numer ogłoszenia w BZP : 259067 - 2008; data zamieszczenia: 09.10.2008
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 052 3826400, fax. 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym Za Pilawą w Koronowie.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym Za Pilawą w Koronowie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2008.
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają warunki dodatkowe :
a) wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną zbliżoną, co do zakresu i wartości do robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
Za robotę zbliżoną, co do zakresu i wartości do robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia zamawiający uzna budowę oświetlenia ulicy, o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto;
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : w tym kierownikiem robót legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz :
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
c) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz kadry
i podwykonawców.
4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pdpkt 3), posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie siec, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz aktualne dokumenty potwierdzające przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego - aktualne na dzień składania ofert.
5) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych zbliżonych, co do zakresu i wartości do robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca ich wykonania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru końcowego) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzają spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać
go łącznie.
2. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) Ofertę cenową, o której mowa w Rozdziale I pkt 3 siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2) Odpowiednie pełnomocnictwa
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej Rozdział III pkt 1 i 2 siwz,
3) Kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
3. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, chyba że, mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Wykonawcy zagraniczni
4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 1 pdpkt 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt 2 stosuje się odpowiednio..
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIUM OCENY OFERT jest najniższa cena.
Nie będzie wykorzystana będzie aukcja elektroniczna.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10.
Termin składania ofert: 31.10.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki 1-5 (242kB) pdf
Dokumentacja projektowa (6249kB) pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (8192kB) pdf
Przedmiar robót (764kB) pdfIPR-ZP 341-24/1/08 Koronowo 2008-10-14
ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:
- w rozdziale X pkt 5 siwz zmiana zapisu „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 8 kwietnia 2008 r. o godzinie 9:30, sala narad – I piętro”, który otrzymuje brzmienie „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 31 października 2008 r. o godzinie 9:30, sala narad – I piętro”.
Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowił przedłużyć termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert : 31.10.2008 r., do godz. 9:00.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz o wykonawcy, którego ofertę odrzucono
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym „Za Pilawą” w Koronowie wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożo­ną przez Wykonawcę – Zakład Usług Elektrycznych Jan Wizner 86-017 Wierzchucin Królewski. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu –153.720,00 zł brutto – otrzymała 100 punktów

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1. - Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Toruń „SECO” S.A. 87-100 Toruń, ul. Wschodnia 34 - Oferta odrzucona
Oferta nr 2. - Instalatorstwo Elektryczne inż. Julian Strzelecki ul. Rzeszowska 3, 85-373 Bydgoszcz - 78,83 punktów
Oferta nr 3. - Zakład Usług Elektrycznych Jan Wizner 86-017 Wierzchucin Królewski 79 - 100 punktów

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta złożona przez Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Toruń „SECO” S.A. 87-100 Toruń, ul. Wschodnia 34.
Oferta jest sprzeczna z SIWZ Wykonawca zaoferował udzielenie rękojmi za wady fizyczne na okres 24 miesięcy, podczas gdy zapis rozdziału VII pkt 2 SIWZ określał jako wymagany minimalny okres rękojmi – 36 miesięcy. Ponadto Wykonawca w swojej ofercie nie zawarł zakresu inwestycji, wynikającego z przedmiaru robót – pn. Przyłącze kablowe N.N. – Budowa złącza kablowego ZK1A+TL pozycje od nr 1 do nr 20.


metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (9 października 2008, 15:55:48)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (5 marca 2009, 13:41:06)
Zmieniono: korekta graficzna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1113