zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 10 października 2008  11:00
wynik postępowania: informacje zamieszczono poniżej 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, tel.(fax) 052 382 25 62

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych

Kod CPV: 34300000-0, 34330000-9, 34390000-7
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi punkt 2 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać:
osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10,
za pośrednictwem poczty – bezpłatnie, po złożeniu pisemnego wniosku u Zamawiającego z prośbą o wydanie SIWZ,
ze strony internetowej www.bip.koronowo.pl z działu Przetargi - tytuł:
„Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych”.
3.Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
4.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5.Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
6.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7.Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę informacji zawartych w złożonych dokumentach wg formuły ,,spełnia” ,,nie spełnia”. Brak jakiegokolwiek dokumentu, wskazanego w opisie sposobu przygotowania oferty, stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego bądź do odrzucenia oferty, jeżeli wykonawca nie uzupełni brakujących dokumentów na wezwanie Zamawiającego.
8.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9.Kryteria oceny ofert:
Cena oferty – o wadze 80%
Termin realizacji zamówienia - o wadze 20%
10.Oferty należy składać do dnia 10.10.2008r. do godz. 11:00 w sekretariacie Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo.
11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.10.2008r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo.
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
SIWZ (192kB) pdf
Oświadczenie (51kB) pdf
Projekt umowy (67kB) pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych" jako najkorzystniejszą wybrano oferty:

  1. zadanie nr 1 – TRANSTECH Maria Helm, Michał Helm Spółka jawna, ul. Grunwaldzka 207-209, 85-451 Bydgoszcz za cenę brutto 228 864,68 zł czas realizacji zamówienia 24 godz.

  2. zadanie nr 2 – P.H.U. ERZET Z. Powała R. Guzik Spółka cywilna, ul. Żeglarska 38, 85-529 Bydgoszcz za cenę brutto 58 197,00 zł czas realizacji zamówienia 6 godz.

  3. zadanie nr 3 – GRENE Sp. Z o.o. , ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz za cenę brutto 43 927,88 zł czas realizacji zamówienia 48 godz.

Lista Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównanie ofert :
Oferta nr 1. - P.H.U. ERZET Z. Powała R. Guzik Spółka cywilna, ul. Żeglarska 38, 85-529 Bydgoszcz zadanie nr 2 - uzyskała 100 punktów
Oferta nr 2. - TRANSTECH Maria Helm, Michał Helm Spółka jawna, ul. Grunwaldzka 207-209, 85-451 Bydgoszcz zadanie nr 1- uzyskała 100 punktów
Oferta nr 3.- GRENE Sp. Z o.o. , ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz zadanie nr 3 - uzyskała 100 punktów.


metryczka


Opublikował: Angelika Gordon (26 września 2008, 12:20:08)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon (23 października 2008, 11:30:20)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1390