zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach oraz oswietlenia ulic : Lipkusz i Pieczyska w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponizej 206.000 euro
termin składania ofert: 3 października 2008  09:00
wynik postępowania: załączono poniżej 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
na
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie
Numer ogłoszenia w BZP: 225236 - 2008; data zamieszczenia: 25.09.2008
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, fax. 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie.
Rodzaj zamówienia: usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej Koronowie - Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie
Szacunkowe długości poszczególnych rodzajów sieci :
- sieć wodociągowa - ok. 6.500 mb
- sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 200PCV- ok. 9.500 mb
- sieć kanalizacji tłocznej PE 9 0- 110 - ok. 5.000 mb
- przepompownie (tłocznie) wraz z zasileniem energetycznym na warunkach podanych przez ENEA - 5 szt.
- oświetlenie uliczne - ok. 3.000 mb
Zakres opracowania określono na załączniku graficznym, na którym zaznaczono trasę przebiegu wodociągu i kanalizacji sanitarnej - załącznik nr 7 do siwz..
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3, 71.32.31.00-9.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 6 miesięcy.
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
3) Wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże on, że dysponuje niżej wymienionymi osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia : tj.
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowo - kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadająca aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa poniżej.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy do oferty załączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone dokumenty przez każdego z nich)
b) oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną, przy czym powinno być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez Pełnomocnika w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c) wykaz wykonanych usług projektowych(prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przez Wykonawcę odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty np. referencje, protokoły odbioru końcowego) potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem, co najmniej:
- 1 opracowania dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej o długości co najmniej 3 km,
- 1 opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o długości, co najmniej 3 km,
- 1 opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków lub tłoczniami o długości, co najmniej 3 km,
( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączna wiedza i doświadczenia)
d) Wykaz personelu, desygnowanego do wykonania przedmiotu umowy, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych i zakresu wykonywanych przez nie czynności z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień oraz wpisów na listę właściwej Izby samorządu zawodowego, wg załącznika nr 3 do siwz, w którym Wykonawca wykaże, że że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże on, że dysponuje niżej wymienionymi osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia :
- jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowo - kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadająca aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę.
- jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę.
( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączna wiedza i doświadczenia)
Ocena spełniania w/w warunków udział u w postępowaniu dokonana zostanie według reguły spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu personelu /wg wzoru -załącznik nr 3/
e) polisa lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIUM OCENY OFERT JEST najniższa cena.
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10.
Termin składania ofert: do dnia 03.10.2008 r. do godziny 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
SIWZ (4914kB) pdf


IPR-ZP 341-23/1/08 Koronowo 2008-09-29
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
W związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonym przez wykonawcę, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam co następuje:
Pytanie :
W związku z załączeniem do specyfikacji załącznika graficznego nr 7 bez zaznaczonej trasy wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz załączników nr 6 ze skażoną skalą odbiegającą od 1:1000 zwracamy się z prośbą o przesłanie czytelnego załącznika nr 7 z naniesioną trasą przebiegu z zachowaniem odpowiedniej skali i kolorach oraz podanie długości pomiaru geodezyjnego dla przedmiotowego zadania. Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowej wyceny prac geodezyjnych związanych z wykonaniem map zasadniczych do celów projektowych.
Odpowiedź :
Mapę poglądową zakresu opracowania stanowi załącznik przedstawiający podział sekcyjny map w skali 1:10000. Zamawiający w SIWZ określił orientacyjne długości poszczególnych sieci bez określenia ich szczegółowego przebiegu, ponieważ będzie to już rolą wyłonionego w przetargu biura projektowego.
Załączone do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego mapy zostały przedstawione w skali 1:1000 – (fragmenty map sekcyjnych), natomiast mapy zawierające pełne sekcje posiadają skalę 1:2000 ( sekcje 344.414.193; 344.413.241; 344.414.242; 344.414.243 i 344.432.042).

IPR-ZP 341-23/2/08 Koronowo 2008-10-01

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), działając w imieniu Zamawiającego wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:
1. Zamawiający uzupełnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia o załącznik nr 7a, zawierający orientacyjne trasy przebiegu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych (linia podwójna – sieć kanalizacyjna i sieć wodociągowa; linia pojedyncza – sieć kanalizacyjna).
2. Zamawiający wprowadza w rozdziale I SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, w pkt 2 zapis, dotyczący ilości przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych:
- w cenie ofertowej należy uwzględnić również opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy. Przyłącza należy zaprojektować w granicach planowanych dróg objętych planami zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planów, przyłącza należy zaprojektować do granicy działki.
Zamawiający szacuje ilość przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych na około 300 szt.
Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian, wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowił przedłużyć termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert: 06.10..2008 r. godz. 9:00.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W załączeniu:
Zał. Nr 7 a

Załącznik nr 7a (345kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach , których oferty zostały odrzucone, wykonawcach wykluczonych z postępowania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (82kB) pdf


metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (25 września 2008, 15:34:39)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (25 listopada 2008, 15:36:12)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1416