zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo

zamawiający: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartości określ. na podst. art. 11 ust. 8 u Pzp
termin składania ofert: 24 września 2008
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie z siedzibą przy ul. Pomianowskiego 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2008/2009, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: Firma „TANK” Sp. J., ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełniła wszystkie stawiane przez Zamawiającego warunki oraz zawierała najniższą cenę. Cena oferty: 174.862,84 zł brutto  
 1. Nazwa i adres zamawiającego:
      Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie
      ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo
 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych.
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:
  • odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pokój nr 7a),
  • pobrać w formie elektronicznej z niniejszej strony (linki poniżej).
 4. Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2008/2009 w ilości 65.000 litrów.
 5. Wspólny słownik zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.
 6. Możliwość złożenia oferty częściowej: nie.
 7. Możliwość złożenia oferty wariantowej: nie.
 8. Termin wykonania zamówienia: sezon grzewczy 2008/2009; do 31.09.2008 r.
 9. Warunki udziału w postępowaniu: spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 10. Kryterium oceny ofert: cena: znaczenie – 100%.
 11. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 13. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów.
 14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego pokój nr 7a.
 17. Termin składania ofert: 24.09.2008 r, godzina 9.00.
 18. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 19. Osoba do kontaktów z wykonawcami: Piotr Kamiński, tel./fax. (52) 382 28 10.
Załączniki:


metryczka


Opublikował: Piotr Kaminski (15 września 2008, 15:08:14)

Ostatnia zmiana: Piotr Kaminski (24 września 2008, 12:12:43)
Zmieniono: dodano informacje o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2177