zamówienie na:

budowę budynku remizy OSP we Wtelnie

zamawiający: Gmina
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartości określ. na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 30 września 2008  09:00
wynik postępowania: Koronowo 2008-10-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcy, którego ofertę odrzucono Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku remizy OSP we Wtelnie wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 409 440,52 zł brutto – otrzymała 100 punktów. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1. IZOBUD GARDEN Józef Karpiński ul. Zamkowa 3, 86-010 Koronowo - Oferta odrzucona Oferta nr 2. WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo - 100 punktów Oferta nr 3. KORBUD Józef Korczak ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo - 91,44 pkt Oferta nr 4. P.H.U. „PRODOMO +” Laszczuk Marcin ul. Polna 21, 86-200 Chełmno - 62,99 pkt Oferta nr 5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” inż. Andrzej Kortas ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo - 94,10 pkt Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta złożona przez firmę IZOBUD GARDEN Józef Karpiński, ul. Zamkowa 3, 86-100 Świecie z uwagi na to, że treść oferty nie e odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie ofertowym: • w elemencie 1 – roboty ziemne, poz. 1.3 - wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębranymi 0,40 m3 na odkład w gruncie kat. III przyjęto 36,86 m3 winno być 65,05 m3 • w elemencie 2 - fundamenty poz. 2.11 – słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr. do 3.0 m dwustronnie deskowane przyjęto 0,48 m3, winno być 0,52 m3. Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca w ofercie nie potwierdził również warunku udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wynikającego z rozdziału V, pkt 2, ppkt 5 SIWZ. Do oferty nie załączono dokumentów potwierdzających zrealizowanie co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem prace budowlane, sanitarne oraz elektryczne na zadaniu o wartości co najmniej 300 000,00 zł netto. Wykonawca został wykluczony podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 uPzp (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM –
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na
budowę budynku remizy OSP we Wtelnie

Numer ogłoszenia: 207233 - 2008; data zamieszczenia: 08.09.2008
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY - Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, fax. 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Budowa budynku remizy OSP we Wtelnie.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku remizy strażackiej OSP, zlokalizowanej w miejscowości Wtelno, gm. Koronowo. Zadanie obejmuje budowę budynku parterowego z dachem dwuspadowym o kubaturze 606,1 m3 i powierzchni użytkowej 105,7 m2. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, przykryty dachem w postaci kratownicowych wiązarów deskowych.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.21-8, 45.21.61.20-1.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2009 r.
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają warunki dodatkowe :
a) wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednej pracy podobnej do objętych przedmiotem zamówienia.
Za pracę podobną Zamawiający uzna : wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem prace budowlane, sanitarne oraz elektryczne na zadaniu o wartości, co najmniej 300.000,00 zł netto.
Prace te winny być potwierdzone dokumentami ( np. referencjami) stwierdzającymi, że zostały one wykonane należycie.
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz :
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie , niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz kadry i podwykonawców.
4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pdpkt 3), posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz zaświadczenie stwierdzające jej przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - aktualne na dzień składania ofert.
5) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca ich wykonania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz potwierdzeniem ich referencjami lub innym dokumentem potwierdzającym, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru końcowego).
Należy wykazać się wykonaniem robót budowlanych obejmujących swoim zakresem prace budowlane, sanitarne oraz elektryczne na zadaniu o wartości, co najmniej 300.000,00 zł netto.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzają spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) Ofertę cenową, o której mowa w Rozdziale I pkt 3 siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2) Odpowiednie pełnomocnictwa
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej Rozdział III pkt 1 i 2 siwz,
3) Kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
4) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, chyba że, mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania..
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIUM OCENY OFERT : najniższa cena.
Nie będzie wykorzystana będzie aukcja elektroniczna.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10.
Termin składania ofert: 30.09.2008, godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
SIWZ (269kB) pdf
SIWZ - Załączniki 1-5 (291kB) pdf
Dokumentacja projektowa - cz. 1 (5005kB) pdf
Dokumentacja projektowa - cz. 2 (3161kB) pdf
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (3308kB) pdf
Kosztorys ofertowy (152kB) pdf
Przedmiary robót cz. 1 (203kB) pdf
Przedmiary robót cz. 2 (134kB) pdf

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (8 września 2008, 15:34:07)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (29 października 2008, 15:00:02)
Zmieniono: dodano informację o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1416