zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do Glinek

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartości określ. na podst. art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 23 września 2008  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego
na
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do Glinek

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 208340 - 2008;
data zamieszczenia: 02.09.2008
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 052 3826400, fax. 052 3826401.
Ogólny adres internetowy zamawiającego: www.koronowo.pl.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do Glinek.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej do Glinek - wykonanie nowej pełnej konstrukcji nawierzchni.
Zakres robót obejmuje wykonanie w szczególności :
- warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 15 cm,
- warstwy wiążącej z asfaltobetonu o grubości 6 cm,
- warstwy ścieralnej z asfaltobetonu o grubości 4 cm.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych
do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - zakończenie: 30.06.2009 r.
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 25.000,00 zł (słownie : dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 23.09.2008 r. do godz. 9:00.
Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
Wadium może być wnoszone :
- w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Gminy Koronowo : B.S. Koronowo Nr 36 8144 0005 2001 0000 0521 0009)
- w poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, pokój nr 10, w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godz. od 7:30 do 15:30, we wtorek w godz. 8:00 do godz. 16:00.
WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają warunki dodatkowe :
a) wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną pracę podobną do
przedmiotu zamówienia.
Za pracę podobną zamawiający uzna budowę lub przebudowę drogi z asfaltobetonu o wartości nie mniejszej niż 1.300.000,00 zł netto.
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,
Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, czyli określenia zdolności określonego podmiotu (wykonawcy) do wykonania zamówienia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz :
- o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
- o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz kadry i podwykonawców.
4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pdpkt 3), posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, oraz aktualne dokumenty potwierdzające przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego - aktualne na dzień składania ofert.
5) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych zbliżonych, co do zakresu i wartości do robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca ich wykonania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru końcowego) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał minimum 1 pracę zbliżoną zakresem do robót objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę zbliżoną zamawiający uzna: budowę lub przebudowę drogi z asfaltobetonu o wartości nie mniejszej niż 1.300.000,00 zł netto.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzają spełnienie warunku.
Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) Ofertę cenową, o której mowa w Rozdziale I pkt 3 siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2) Odpowiednie pełnomocnictwa
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w
przypadku składania oferty wspólnej Rozdział III pkt 1 i 2 siwz,
3) Kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT : najniższa cena.
Nie będzie wykorzystana będzie aukcja elektroniczna.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10.
Termin składania ofert: 23.09.2008 godzina 09:00,
miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (154kB) pdf
Załączniki Nr 1 - 5 do SIWZ (356kB) pdf
Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 6 cz. I (4352kB) pdf
Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 6 cz. II (763kB) pdf
Dokumentacja Projektowa - Załącznik Nr 6 cz. III (746kB) pdf
Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 6, cz. IV (760kB) pdf
Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 6 cz. V (809kB) pdf
Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 6, cz. VI (715kB) pdf
Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 6 cz. VII (1510kB) pdf
Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 6 cz. VIII (309kB) pdf
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (905kB) pdf
Przedmiary robót (356kB) pdf

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), wyjaśniam co następuje:
Pytanie 1
Dotyczy poz. kosztorysowej nr 3 – czy Zamawiający potwierdza wykonanie nasypów z gruntu rodzimego z wykopu (bilans mas ziemnych) ?
Odpowiedź:
Potwierdzamy utworzenie nasypów z gruntu rodzimego otrzymanego w wyniku prowadzenia
robót ziemnych w strefie wykopów przedsięwzięcia inwestycyjnego, bilans mas ziemnych
robót ziemnych przewiduje zużycie na miejsce wydobytych mas ziemnych i odwóz nadmiaru
mas ziemnych na odległość 2,0 km w miejsce odkładu zewnętrznego wskazane przez
Inwestora.
Pytanie nr 2
Czy do wykonania poboczy i podbudowy pomocniczej z tłucznia kamiennego (konstrukcja nawierzchni) można użyć kruszywa wapiennego.
Odpowiedź:
Podbudowę nawierzchni asfaltobetonowej drogi gminnej oraz nawierzchnię poboczy drogi gminnej należy wykonać z kruszywa naturalnego, łamanego, twardego, nie dopuszcza się zastosowania kruszywa wapiennego.
Pytanie nr 3
Prosimy o sprecyzowanie w jakiej formie należy przygotować kosztorys ofertowy, czy zgodnie z zamieszczonym przez Państwa na stronie formularzem „Kosztorys ofertowy”, sporządzonym w wersji uproszczonej, czy kosztorys w wersji szczegółowej opracowany na bazie KNR z podaniem wykazu stawek i narzutów (Kz, Kp, Z, R).
Odpowiedź:
Kosztorys ofertowy należy przygotować w formie szczegółowej tj. opracowany na bazie katalogów KNR z podaniem wszystkich wskaźników kosztorysowych.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem BURMISTRZ KORONOWA

Koronowo 2008-09-15

WYJAŚNIENIE WRAZ MODYFIKACJA
TREŚCI SIWZ NR 2

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), wyjaśniam co następuje oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Pytanie z dnia 10 09.2008 r.
Dotyczy przedmiaru i kosztorysu ofertowego: w pozycjach oznaczonych numerami 6 oraz 12 nie podano ilości. Wykonawca prosi o ich uzupełnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia oraz modyfikuje poz. 6, 11 i 12 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego w 5 rodzaju robót Nawierzchnia asfaltobetonowa drogi gminnej. W pozycjach 6, 11 i 12 należy przyjąć następujące wartości :

dział 5 NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA DROGI GMINNEJ CPV-45233120-6
- poz. 6 - KNR 2-31 1502 - 01 Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport mieszanki mineralno - bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km. Mieszanka mineralno - bitumiczna ładowność środków transportowych do 5,0 t - 9061,85x0,06x2,45= 1332,092Mg - wg kalkulacji Wykonawcy - Mg 1 332,09
- poz. 11 - KNR 2-31 1501-01 Transport mieszanki mineralno - bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km. Mieszanka mineralno - bitumiczna ładowność środków transportowych do 5,0 t - 9061,85x0,04x2,45= 888,06132Mg - Mg 888,96
- poz. 12 - KNR 2-31 1502 - 01 Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport mieszanki mineralno - bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km. Mieszanka mineralno - bitumiczna ładowność środków transportowych do 5,0 t – 9061,85x0,04x2,45= 888,061Mg - wg kalkulacji Wykonawcy - Mg 888,06


Zamawiający zwraca się uwagę, że każdy oferent określa indywidualnie odległość transportu mieszanki mineralno – bitumicznej ze swojej wytwórni do miejsca wbudowania, podobnie samodzielnie określa odległość transportu tłucznia kamiennego.
Pytania z dnia 11.09.2008 r.
Pytania wykonawców z dnia 11.09.2008 r. (156kB) pdf


Odpowiedzi:
Pytanie 1:
Zamawiający posiada uzgodnienie ważne do dnia 26.02.2009 r.
Pytanie 2:
Roboty budowlane objęte zamówieniem zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane realizowane są na podstawie zgłoszenia robót, na które zgodnie z art. 29 w.wym. ustawy nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.
Pytanie 3:
Dokumentacja powykonawcza obejmuje przedłożenie odpowiednich protokołów wynikających z przepisów, norm i warunków technicznych realizacji robót wynikających z przedmiotu zamówienia.
Pytanie 4:
Zapis § 4 ust.3 pkt 2 jest zapisem mającym na celu zabezpieczenie przed odpowiedzialnością solidarną za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane podwykonawcy (art. 4671 § 5 kodeksu cywilnego). Zamawiający na wykonanie zadania ma przeznaczoną określoną kwotę. Brak takiego zapisu stwarza zagrożenie, że Zamawiający może zapłacić więcej niż przeznaczył na to zadanie w budżecie.
Pytanie 5:
Postanowienie § 4 ust. 5 ma podobny cel jak § 4 ust. 3 pkt 2. Jego celem jest zabezpieczenie ewentualnych roszczeń o zapłatę wynagrodzenia oraz odsetek od należności głównej czy też ustalonych kar umownych.
Pytanie 6:
Zapisy te w żaden sposób nie stanowią przejawu nierównego traktowania wykonawców w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Wskazany wcześniej przepis art. 4671 § 5 k.c. powoduje, że Zamawiający nie posiada możliwości kontroli stosunków łączących Wykonawcę z podwykonawcą. Jednocześnie Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczy środki publiczne w sposób dający możliwie najlepszą ich ochronę. (art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
Pytanie 7:
Przekazanie placu budowy nastąpi 8 dnia po podpisaniu umowy.
Pytanie 8:
W § 7 wskazano, że ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym, które zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego przy zastosowaniu stawek Wykonawcy zawartych w jego ofercie. Zapis ten ma niewątpliwie na celu ewentualne obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmian zakresu rzeczowego robót. Zapis ten nie powoduje jednak braku zlecenia wykonania robót dodatkowych. W takim wypadku, kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowić będzie podstawę ustalenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe.
Pytanie 9:
Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych – pierwszej po zrealizowaniu 30 % zakresu rzeczowego robót, następne np. w okresie miesięcznym w miarę zaawansowana robót. Wartość robót do wykonania w roku określa siwz.
Pytanie 10:
Obustronnie podpisany protokół, stwierdzający wykonanie określonego zakresu rzeczowego robót dotyczy fakturowania częściowego. Protokół ten nie stanowi protokołu odbiorowego, Jest potwierdzeniem ilości wykonanego zakresu rzeczowego.
Odbiór zadania nastąpi na podstawie odrębnego protokołu wykonanych robót po zakończeniu jego realizacji.
Pytanie 11:

Przepis art. 629 k.c. nie ma zastosowania do przepisów o robotach budowlanych. Jednocześnie strona umowy może zawsze zastosować art. 3571 k.c. np. przy zmianie stawki VAT w górę czy w dół. Ryzyko zmiany cen obciąża obie strony umowy, jest jednocześnie wyrazem ochrony środków publicznych i kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację inwestycji.
Pytanie 12;
Pominięcie w numeracji załącznika nr 5 do siwz w § 13 ust. 5, stanowi omyłkę pisarską. Korekta omyłki zostanie dokonana w umowie podpisanej z wykonawcą.

Pytania z dnia 15.09.2008 r.
Pytanie 1
W przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym w dziale 5 poz. 6 oraz 12 Zamawiający nie określił konkretnego zapisu, prosimy o podanie konkretnej ilości, zakresu pozycji do wyceny oraz zamieszczenie poprawionego przedmiaru i kosztorysu ofertowego.
Odpowiedź : jak w pytaniu z dnia 10.09.2008 r.
Pytanie 2
W związku z odpowiedziami zamieszczonymi na stronie Zamawiającego, konkretnie pytanie Nr 3 , czy w związku z powyższym dodatkowo poza kosztorysem szczegółowym należy załączyć wypełniony kosztorys uproszczony załączony do dokumentacji przetargowej?
Odpowiedź:
Do oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy.
Pytanie 3
W przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym w dziale 5 poz. 11 błędnie wyliczono ilość pozycji. Zamiast 1332,09 Mg powinno być 888,06 Mg, prosimy o poprawienie omyłki oraz zamieszczenie poprawionego przedmiaru i kosztorysu ofertowego.
Odpowiedź : jak w pytaniu z dnia 10.09.2008 r.
Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowił przedłużyć termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert: 24.09.2008 r. godz. 9:00.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

IPR-ZP 341-22/08 Koronowo 2008-09-24
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz o wykonawcy, którego ofertę odrzucono

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do Glinek wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożo­ną przez Wykonawcę –„POL-DRÓG NAKŁO NAD NOTECIĄ” Spółka z o.o., 89-100 Nakło, ul. Młyńska 5.
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 1.620.129,12 zł brutto – otrzymała 100 punktów

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie 97,74 punktów
Oferta nr 2 - POL-DRÓG NAKŁO NAD NOTECIĄ Sp. z o.o. – ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło n/Not. 100 punktów
Oferta nr 3 - Konsorcjum : BETPOL S. A. ul. Fordońska 168 a, 85-766 Bydgoszcz i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza - oferta odrzucona
Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta złożona przez Konsorcjum :BETPOL S. A. ul. Fordońska 168 a, 85-766 Bydgoszcz i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza. Oferta jest sprzeczna z SIWZ i przepisami Kodeksu Cywilnego, w związku z faktem, że oświadczenie woli stanowiące ofertę zostało złożone przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Załączona do oferty umowa konsorcjum obarczona jest wadą prawną. W imieniu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Kobylarni umowa konsorcjum została podpisana przez Panią Danutę Kadukowską – prokurenta, osobę nie upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Przedsiębiorstwa. Forma reprezentacji Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. została określona w wypisie z KRS, załączonym do oferty. Osobą uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki jest Prezes Zarządy Pan Stanisław Lewandowski. Pani Danuta Kadukowska nie została również umocowana przez osobę uprawnioną – Prezesa Zarządu, gdyż w ofercie nie ma stosownego pełnomocnictwa.
Zatem oferta i wszystkie zawarte w niej dokumenty i oświadczenia podpisane zostały przez osoby nieuprawnione, co skutkuje nieważnością oferty.IPR-ZP 341-22/1/08 Koronowo 2008-09-30

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej do Glinek wniesiony został protest przez Wykonawcę BETPOL S. A. z siedzibą przy ul. Fordońskiej 168 a, 85-766 Bydgoszcz. Kopia przedmiotowego protestu stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.
Zamawiający, w związku z powyższym, wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staja się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania do upływu terminu, o którym mowa w art. 181 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopie wykonawcy wnoszącemu protest.
Załącznik nr 1 – Treść protestu – pismo BETPOL S. A. z siedzibą przy ul. Fordońskiej 168 a, 85-766 Bydgoszcz

Treść protestu (107kB) pdf

IPR-ZP 341-22/3/08      Koronowo 2008-10-14

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu zwycięstwa 1, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do Glinek wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę - „POL-DRÓG NAKŁO NAD NOTECIĄ” Spółka z o.o., 89-100 Nakło, ul Młyńska 5.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium ceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu –1.620.129,12 zł brutto – otrzymała 100 punktów.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie – 97,74 punktów

Oferta nr 2: POL-DRÓG NAKŁO NAD NOTECIĄ Sp. z o.o. ul Młyńska 5, 89-100 Nakło n/Not. - 100 punktów

Oferta nr 3: Konsorcjum: - BETPOL S.A. ul. Fordońska 168 a, 85-766 Bydgoszcz, - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza – 96,93 punktów


metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (2 września 2008, 16:06:25)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (14 października 2008, 13:56:34)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1069