zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do Starego Jasińca

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 23 września 2008
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu nieograniczonego
na
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do Starego Jasińca.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 207338 - 2008;
data zamieszczenia: 02.09.2008
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 052 3826400, fax. 052 3826401

Ogólny adres internetowy zamawiającego: www.koronowo.pl.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych polegających
na przebudowie drogi gminnej do Starego Jasińca.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej do Starego Jasińca. Roboty budowlane polegają na przebudowie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego i obejmują wykonanie w szczególności :
- warstwy podbudowy wyrównawczej z tłucznia kamiennego grub. 8 cm.
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 6 cm,
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm.
Na części drogi gruntowej należy wykonać pełną podbudowę piaskową grub. 10 cm oraz z tłucznia kamiennego grub. 15 cm pod warstwę wiążącą i ścieralną z asfaltobetonu.
Szerokość drogi 3,50 m. Boczne ograniczenia nawierzchni stanowią oporniki betonowe. Droga gminna łączy się z drogą krajową nr 56, gdzie zwiększa się szerokość jezdni do 5,0 m.
Zakres zamówienia został określony szczegółowo w dokumentacji projektowej (załącznik nr 6 do SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ).
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA- Zakończenie: 20.10.2008.

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
Należy wnieść Wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie : piętnaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 23.09.2008 r. do godz. 9:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
Wadium może być wnoszone :
-w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Gminy Koronowo : B.S. Koronowo Nr 36 8144 0005 2001 0000 0521 0009)
- w poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, pokój nr 10, w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godz. od 7:30 do 15:30, we wtorek od godz. 8:00 do godz. 16:00.

WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają warunki dodatkowe :
a) wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia.
Za pracę podobną zamawiający uzna budowę lub przebudowę drogi z asfaltobetonu o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł netto.
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,
Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, czyli określenia zdolności określonego podmiotu (wykonawcy) do wykonania zamówienia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz :
- o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
- o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz kadry i podwykonawców.
4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pdpkt 3), posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, oraz aktualne dokumenty potwierdzające przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego - aktualne na dzień składania ofert.
5) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych zbliżonych, co do zakresu i wartości do robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca ich wykonania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru końcowego) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał minimum 1 pracę zbliżoną zakresem do robót objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę zbliżoną zamawiający uzna: budowę lub przebudowę drogi z asfaltobetonu o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł netto.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzają spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) Ofertę cenową, o której mowa w Rozdziale I pkt 3 siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2) Odpowiednie pełnomocnictwa
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej Rozdział III pkt 1 i 2 siwz,
3) Kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony.

KRYTERIA OCENY OFERT - najniższa cena.
Nie będzie wykorzystana będzie aukcja elektroniczna.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo - pokój nr 10.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2008 r. godzina 09:00
miejsce:
Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo - pokój nr 10.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu: Inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

SIWZ (156kB) pdf
Załączniki Nr 1 - 5 do SIWZ (356kB) pdf
Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 6 cz. I (4692kB) pdf
Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 6 cz. II (5413kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (1373kB) pdf
Przedmiar robót (806kB) pdf
Dokumentacja Projektowa - Załącznik Nr 6 cz. III (4729kB) pdf
Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 6 cz. IV (816kB) pdf

WYJAŚNIENIE WRAZ MODYFIKACJA
TREŚCI SIWZ NR 1

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), wyjaśniam co następuje oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:
Pytanie 1
W przedmiarze robót oraz w kosztorysie ofertowym w dziale 6 poz. 6 oraz 12. W dziale 7 poz. 8, w dziale 8 poz. 6 oraz 12, w dziale 10 poz. 6 oraz 12 Zamawiający nie określił konkretnego zakresu, prosimy o podanie konkretnej ilości, zakresu pozycji do wyceny oraz zamieszczenie poprawionego przedmiaru i kosztorysu ofertowego.
Odpowiedź
W przedmiarze oraz w kosztorysie ofertowym Wykonawca winien przyjąć do wyceny następujące ilości :
w dziale nr 6 - Nakładka asfaltobetonowa
- w pozycji nr 6 winno być - 314,03 Mg,
- w pozycji nr 12 winno być - 209,35 Mg
w dziale nr 7 – Podbudowa nawierzchni asfaltobetonowej przy krawędzi drogi krajowej nr 56
- w pozycji 8 winno być - 12,84 Mg
w dziale nr 8 – Nawierzchnia asfaltobetonowa
- w pozycji nr 6 winno być - 11,01 Mg
- w pozycji nr 12 winno być - 9,17 Mg
w dziale 10 - Nawierzchnia asfaltobetonowa drogi gminnej
- w pozycji 6 winno być 252,12 Mg
- w pozycji 12 winno być 168,08 Mg

Zamawiający zwraca się uwagę, że każdy oferent określa indywidualnie odległość transportu mieszanki mineralno – bitumicznej ze swojej wytwórni do miejsca wbudowania, podobnie samodzielnie określa odległość transportu tłucznia kamiennego.
Pytanie 2
Prosimy o sprecyzowanie w jakiej formie należy przygotować kosztorys ofertowy, czy zgodnie z zamieszczonym na stronie formularzem „Kosztorys ofertowy”, sporządzonym w wersji uproszczonej, czy kosztorys w wersji szczegółowej opracowany na bazie KNR z podaniem wykazu stawek i narzutów (Kz, Kp, Z, R,)
Odpowiedź
Kosztorys ofertowy należy przygotować w formie szczegółowej tj. opracowany na bazie katalogów KNR z podaniem wszystkich wskaźników kosztorysowych.

Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowił przedłużyć termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert: 24.09.2008 r. godz. 9:00.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
BURMISTRZ KORONOWAIPR-ZP 341-21/08v Koronowo 2008-09-24

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz o wykonawcy, którego ofertę odrzucono

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do Starego Jasińca wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożo­ną przez Wykonawcę – „POL-DRÓG NAKŁO NAD NOTECIĄ” Spółka z o.o., 89-100 Nakło, ul. Młyńska 5.
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 718.280,43 zł brutto – otrzymała 100 punktów

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1 - POL-DRÓG NAKŁO NAD NOTECIĄ Sp. z o.o. – ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło n/Not. - 100 punktów
Oferta nr 2 - Konsorcjum : 1.BETPOL S. A. ul. Fordońska 168 a, 85-766 Bydgoszcz i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kobylarnia 8,
86-061 Brzoza - oferta odrzucona


Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta złożona przez Konsorcjum : BETPOL S. A. ul. Fordońska 168 a, 85-766 Bydgoszcz i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza. Oferta jest sprzeczna z SIWZ i przepisami Kodeksu Cywilnego, w związku z faktem, że oświadczenie woli stanowiące ofertę zostało złożone przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Załączona do oferty umowa konsorcjum obarczona jest wadą prawną. W imieniu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Kobylarni umowa konsorcjum została podpisana przez Panią Danutę Kadukowską – prokurenta, osobę nie upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Przedsiębiorstwa. Forma reprezentacji Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. została określona w wypisie z KRS, załączonym do oferty. Osobą uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki jest Prezes Zarządy Pan Stanisław Lewandowski. Pani Danuta Kadukowska nie została również umocowana przez osobę uprawnioną – Prezesa Zarządu, gdyż w ofercie nie ma stosownego pełnomocnictwa.
Zatem oferta i wszystkie zawarte w niej dokumenty i oświadczenia podpisane zostały przez osoby nieuprawnione, co skutkuje nieważnością oferty.
IPR-ZP 341-21/1/08 Koronowo 2008-09-30


ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej do Starego Jasińca wniesiony został protest przez Wykonawcę BETPOL S. A. z siedzibą przy ul. Fordońskiej 168 a, 85-766 Bydgoszcz. Kopia przedmiotowego protestu stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.
Zamawiający, w związku z powyższym, wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staja się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania do upływu terminu, o którym mowa w art. 181 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopie wykonawcy wnoszącemu protest.
Załącznik nr 1 – Treść protestu – pismo BETPOL S. A. z siedzibą przy ul. Fordońskiej 168 a, 85-766 Bydgoszcz

Treść protestu (110kB) pdf


IPR-ZP 341-21/2/08 Koronowo 2008-09-30

Rozstrzygnięcie protestu

W związku z protestem złożonym przez Państwa w dniu 29 września 2008 r., Zamawiający – Gmina Koronowo, na podstawie art. 183 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że protest został uwzględniony.
W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu oprotestowanej czynność i zgodnie z żądaniem protestującego powtórzy czynność z dnia 25.09.2008 r. polegającą na ocenie ofert, o czym niezwłocznie zostaną poinformowani wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.

Zamawiający dokonując analizy złożonych dokumentów wadliwie zinterpretował zapis w Krajowym Rejestrze Sądowym o sposobie reprezentacji Wykonawcy, pomijając okoliczność, iż posiada on zarząd jednoosobowy.
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zapis o samoistnej Prokurze udzielonej Pani Danucie Kadukowskiej i kierując się przepisami art. 1091 § 1 K.C. oraz art. 17 ust. 1 z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym postanowiono uwzględnić protest w całości.

Od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie (art. 184 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

IPR-ZP 341-21/3/08 Koronowo 2008-09-30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do Starego Jasińca wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożo­ną przez Wykonawcę – „POL-DRÓG NAKŁO NAD NOTECIĄ” Spółka z o.o., 89-100 Nakło, ul. Młyńska 5.
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 718.280,43 zł brutto – otrzymała 100 punktów

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1 - POL-DRÓG NAKŁO NAD NOTECIĄ Sp. z o.o. – ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło n/Not. - 100 punktów
Oferta nr 2 - Konsorcjum : 1.BETPOL S. A. ul. Fordońska 168 a, 85-766 Bydgoszcz i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kobylarnia 8,
86-061 Brzoza - 96,38 punktów.
metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (2 września 2008, 12:49:17)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (1 października 2008, 09:13:19)
Zmieniono: dodano informacje

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1349