zamówienie na:

Budowa kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Koronowie wraz z wylotem do rzeki Brdy

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 26 sierpnia 2008
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na BUDOWĘ KANAŁU ZRZUTOWEGO ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KORONOWIE WRAZ Z WYLOTEM DO RZEKI BRDY jako najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 2 - złożoną przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne KOMPLEKS-BUD Tadeusz Radwan Srebrnica 2, 86-010 Koronowo Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 262 300,00 zł brutto, Lista Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównanie ofert : Oferta nr 1. - PRIM S.C. ul. Słowackiego 38/1 80-257 Gdańsk - 86,13 punktów Oferta nr 2. - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne KOMPLEKS-BUD Tadeusz Radwan Srebrnica 2, 86-010 Koronowo - 100 punktów 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
ul. Al. Wolności 4 , 86-010 Koronowo tel (fax) (052) 38 22 562
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej art.11 ust. 8 w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r Nr.223 poz 1655) na:
Budowę kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Koronowie z wylotem do rzeki Brdy
kod CPV - 45232424-0
1.Specyfikację istotnych warunków zamówienia w postaci elektronicznej ( nośnik CD-R ) można odbierać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty (odpłatnie)
2.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4.Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2008r.
5.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę informacji zawartych w złożonych dokumentach wg formuły spełnia - nie spełnia.
7.Brak jakiegokolwiek dokumentu żądanego przez Zamawiającego od wykonawcy stanowić będzie podstawę wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego bądź do odrzucenia oferty , o ile nie podlegać będą uzupełnieniu.
8.Termin związania z ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert
9.Kryteria oceny ofert: Cena - 100%
10.Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami :
w sprawach merytorycznych - Marian Kamiński tel (052) 38 22 386 kom 604968214, w sprawach proceduralnych - p. Angelika Gordon tel (052) 38 22 295 wew. 40 , codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
11.Oferty należy składać do dnia 26.08. 2008r do godz. 10:00 w sekretariacie
zamawiającego , Al. Wolności 4 , 86-010 Koronowo .
12.Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.08.2008r o godz. 10:30 w siedzibie
zamawiającego , pokój nr. 10.
13.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
SIWZ z załącznikami (211kB) pdf
Geologia1 (2638kB) zip
Geologia2 (2749kB) zip
Geologia3 (3641kB) zip
Opis zagospodarowania (221kB) zip
Przedmiar robót (66kB) zip
Rysunek1 (1440kB) zip
Rysunek 2 (1543kB) zip
Rysunek 3 (1565kB) zip
Rysunek 4 (1624kB) zip
Rysunek 5 (1265kB) zip
Rysunek 6 (1679kB) zip
Rysunek 7 (1243kB) zip
Rysunek 8 (1279kB) zip
Rysunek 9 (1278kB) zip
Rysunek 10 (1288kB) zip
Rysunek 11 (1281kB) zip
Rysunki (3287kB) zip
Specyfikacja techniczna wykonania i odbiru robót (545kB) zip
Projekt zamienny (2451kB) pdf

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon (4 sierpnia 2008, 14:32:09)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon (27 sierpnia 2008, 09:02:28)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1771