zamówienie na:

budowę kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" - zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określ. na podst. art. 11 ust. 8 uPzp.
termin składania ofert: 25 sierpnia 2008  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu nieograniczonego

na :

budowę kompleksu sportowego Moje boisko - ORLIK 2012 - zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie.
Numer ogłoszenia: 176895 - 2008; data zamieszczenia: 31.07.2008
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 052 3826400, fax 052 3826401

Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - ORLIK 2012 - zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu sportowego Orlik 2012 - zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie w zakresie:

1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m, o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)
- podbudowa przepuszczalna,
- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska.
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (projektem budowlanym - załącznik nr 7 do SIWZ i przedmiarem -(załącznik nr 8) oraz STWiOR (załącznik nr 9 do SIWZ).
Nawierzchnia do piłki nożnej:
Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa, o właściwościach i technologii układania określonych w projekcie budowlanym (załącznik nr 7 do SIWZ) i STWiOR (załącznik nr 9 do SIWZ).
Wyposażenie:
- bramki aluminiowe (5x2m) montowane w tulejach - 2 sztuki
- siatki do bramek - 2 sztuki

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego - do piłki ręcznej i tenisa o wymiarach 30,16 x 50,16 m o powierzchni 1.512,80 m2 (pole do gry 30 x 50 m, ograniczone krawężnikami oporowymi).
Rozwiązania funkcjonalno-materiałowe
Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową.
Na boisku znajdować się będą następujące pola do gier :
- boisko do piłki ręcznej,
- 2 boiska do koszykówki,
- pole do gry w tenisa.
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego: Nnawierzchnia poliuretanowa na podbudowie z asfaltobetonu, wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) i STWiOR (załącznik nr 9 do SIWZ).
Charakterystyka podłoża:
- Podbudowa pod asfaltobeton - na gruncie rodzimym zagęszczona podsypka piaskowa - 100 mm, następnie kruszywo łamane - 100 mm.
- Podbudowa asfaltowa - podbudowa z asfaltobetonu - asfaltobeton drobnoziarnisty o strukturze zamkniętej. Nawierzchnia powinna składać się z 2 warstw: wiążącej i ścieralnej.
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w projekcie budowlanym (załącznik nr 7 do SIWZ).
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) do i STWiOR ( załącznik nr 9 do SIWZ).
Konstrukcja nawierzchni : nawierzchnia poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm, układana na płycie nieprzepuszczalnej - asfaltobetonie metodą natrysku mechanicznego. Nawierzchnia składa się z 2 warstw : nośnej i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo. Górną warstwę użytkową stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Grubość warstwy użytkowej 2-3 mm.
Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) do i STWiOR ( załącznik nr 9 do SIWZ).
Wyposażenie boiska :
Dwa stojaki na kosze do koszykówki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. PB-30x50t.A-08/A (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). Dopuszcza się wariantowo - kosz z tablicą pełnowymiarową na podstawie podwójnej lub kosz z tablicą pomniejszoną na podstawie pojedynczej z regulacją wysokości.
1 komplet - siatka wraz ze słupkami do tenisa. Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB-30x50t.A-05. (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). Z regulacją wysokości.
2 bramki do piłki ręcznej (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB-30x50t.A-03. (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).
Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach.
Odwodnienie boiska :
Dwustronne odwodnienie liniowe. Zastosowano zamknięte, szczelinowe korytka proste o długości 1m z polimerbetonu.
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) oraz STWiOR ( załącznik nr 9 do SIWZ).

3. Budowa zaplecza boisk - budynki na bazie uniwersalnego systemu modułowego, opartego na prefabrykowanych modułowych elementach - moduł 2,55 x 5,20m w rzucie, wysokość 2,70 m. Przyjęto wersję uniwersalną zestawienia pawilonów (osiem pawilonów), posiadającą poza pomieszczeniem trenera, magazynem, sanitariatami, 2x przebieralnie z łazienkami.
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) oraz STWiOR ( załącznik nr 9 do SIWZ).

4. Budowa ciągu komunikacyjnego.
Obsługa boiska chodnikiem z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm w kolorze szarym lub żółtym na podsypce piaskowej o grubości 4 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem. Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej.
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) oraz STWiOR ( zał. Nr 9 do SIWZ).

5. Budowa oświetlenia boisk.
Oświetlenie obiektu zaprojektowano na słupach stalowych - 6 szt. i masztach stalowych - 2 szt. o wysokości 12 m.
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) oraz STWiOR ( zał. Nr 9 do SIWZ).

6. Budowa ogrodzenia - typ ogrodzeń dotyczy całego zespołu boisk. Ogrodzenie boiska zaprojektowano, jako systemowe. Słupki stalowe w rozstawie, co ok. 250 cm. W ogrodzeniu każdego boiska zaprojektowano 1 furtkę i bramę wjazdową. Wysokość ogrodzenia 4m. Piłkochwyty o wysokości 6m.
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) oraz STWiOR ( załącznik nr 9 do SIWZ).

7. Budowa infrastruktury technicznej podziemnej
Przyłącze wodociągowe z istniejącej sieci Ø110 mm w ul. Okrężnej.
Przyłącze kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie ścieków rurą Ø 200 PCV do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
Przyłącze kanalizacji deszczowej - odprowadzenie rurą Ø 200 do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) oraz STWiOR ( załącznik nr 9 do SIWZ).

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa,
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót,
Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
Wymagany okres gwarancji na nawierzchnie syntetyczne - 60 miesięcy

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1. II.1.5)

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: data zakończenia: 31.10.2008 r.

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Koronowie, nr konta 36 8144 0005 2001 0000 0521 0009 Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do ofert.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego przy Placu Zwycięstwa w Koronowie w pokoju10, a kserokopię potwierdzenia złożenia wadium wraz z kserokopię dokumentu wadium potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 31.07.2008 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej i jedno boisko z nawierzchnią poliuretanową (dopuszczalne jest wykazanie realizacji dwóch boisk w ramach jednej lub dwóch umów), z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ).
Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.),
b) dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
1) konstrukcyjno-budowlanej,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych.
4) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
4) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 31.07.2008 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej jednego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową (dopuszczalne jest wykazanie realizacji dwóch boisk w ramach jednej lub dwóch umów), z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.
Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje itp.) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
2) Wykazu osób i podmiotów (kadry kierowniczej i podwykonawców), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.

3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych oraz zaświadczenie/zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. (dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).
4. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
1) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń w oparciu o zasadę spełnia- nie spełnia.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
Nie będzie wykorzystana będzie aukcja elektroniczna.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie- Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
pokój nr 10.
Termin składania ofert: 25.08.2008 godzina 09:00,
miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10..
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
SIWZ + załączniki od nr 1 - 6 (449kB) pdf
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa - cz. 1 (4791kB) pdf
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa - cz. 2 (3477kB) pdf
Załącznik nr 8 przedmiar robót (kosztorys nakładczy) (1204kB) pdf
Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (3326kB) pdf

----------------------------------------------------------------------------------------
IPR-ZP 341-15/1/08 Koronowo 2008-08-06

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu IPR-ZP 341-15/08 Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 - zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie wpłynął protest złożony przez firmę: POLCOURT S.A., ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7, 01-510 Warszawa.
Protestujący wniósł protest wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia na naruszenie zdaniem Protestującego przez zamawiającego zapisów art. 7 ust.1, art. 22 ust. 2 oraz art. 29 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie zamawiający, zgodnie z art. 181 ust. 3 wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku protestu. W załączeniu treść protestu.

Treść protestu (1327kB) pdf

Koronowo 2008-08-13
ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
W załączeniu rozstrzygnięcie protestu.

Treść rozstrzygnięcia protestu (86kB) pdf

--------------------------------------------------------------------------------------
IPR-ZP 341-15/2/08 Koronowo 2008-08-08

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” – zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), wyjaśniam co następuje:
Pytanie: W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót SST-05 nawierzchnia poliuretanowa Zamawiający określa rodzaj nawierzchni poliuretanowej jako nieprzepuszczalną dla wody, wykonaną systemem natryskowym. Czy zamawiający dopuszcza nawierzchnię poliuretanową – gumową 13 mm o podobnej budowie oraz porównywalnych lub lepszych walorach użytkowych i jakościowych przepuszczalna dla wody na podbudowie betonowej co pozwala na zastosowanie tańszego rozwiązania powszechnie stosowanego w szkołach i obiektach osiedlowych. Nawierzchnia ta spełnia wszystkie wymogi programu Orlik, posiada wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Nadmieniamy, że opisaną w SST nawierzchnię nieprzepuszczalną produkuje wyłącznie jedna firma co uniemożliwia uczciwą konkurencję.
Odpowiedź: Wiążąca i ostateczna jest interpretacja nawierzchni z projektu budowlanego tj. Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm układana na płycie nieprzepuszczalnej -asfaltobetonie. Nawierzchnia sportowa składa się z dwóch warstw: nośnej i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. Kolor boiska, linie znakujące boiska – zgodne z wytycznymi pkt. 6.1.1. Dopuszcza się stosowanie nawierzchni sportowej, poliuretanowo-gumowej przepuszczalnej lub nieprzepuszczalnej dla wody, na podbudowie nieprzepuszczalnej dla wody z asfaltobetonu.

BURMISTRZ KORONOWA

IPR-ZP 341-15/3/08 Koronowo 2008-08-08
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” – zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), wyjaśniam co następuje:
Pytanie: W związku z wymogiem przedstawienia w ofercie referencji, prosimy o wyjaśnienie czy referencję na wykonanie nawierzchni syntetycznej będą przez Państwa akceptowane.
Odpowiedź: Wykonawca w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia winien załączyć wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 31.07.2008 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej jednego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową (dopuszczalne jest wykazanie realizacji dwóch boisk w ramach jednej lub dwóch umów), z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje itp.) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Zgodnie z zapisami Rozdziału 11 pkt. 3 SIWZ. W związku z powyższym referencję na wykonanie nawierzchni syntetycznej nie będą przez Zamawiającego akceptowane.

BURMISTRZ KORONOWA

IPR-ZP 341-15/5/08 Koronowo 2008-08-13

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa kompleksu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” - zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie.

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), działając w imieniu Zamawiającego wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującą zmianę:
W przedmiarze robót (kosztorys nakładczy) w elemencie nr 4 – Boisko wielofunkcyjne - pozycja nr 4.0 – „Nawierzchnia układana metodą natrysku na asfaltobetonie, zgodnie z projektem technicznym” zawiera w swej treści wykonanie podbudowy asfaltobetonowej i położenie nawierzchni poliuretanowej.
W ofercie – kosztorysie ofertowym należy przyjąć wykonanie podbudowy asfaltobetonowej z nawierzchnią poliuretanową o grubości łącznej 83 mm (nie jak mylnie przyjęto w przedmiarze, załączonym do SIWZ - 51 mm). W tym 70 mm podbudowy asfaltobetonowej i 13 mm nawierzchni poliuretanowej. Nie ulega zmianie powierzchnia boiska tj. 1512.80 m2.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert 22.08.2008 r. do godz. 9:00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo w pokoju nr 11 /parter/.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia


IPR-ZP 341-15/6/08 Koronowo 2008-08-18

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” - zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie .

WYJAŚNIENIE TREŚCI WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), wyjaśniam co następuje oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:
Pytanie 1
Kto ponosi opłaty administracyjne związane z wycinką drzew (Zamawiający czy Wykonawca) i czy jest pozwolenie na wycinkę? - poz. Nr 2 w „Robotach przygotowawczych”.
Odpowiedź
Decyzja oraz opłata administracyjna na wycinkę drzew jest w gestii Zamawiającego.
Pytanie 2
W SIWZ pkt 2.2 jest mowa o wykonaniu dwóch boisk do koszykówki, co potwierdza rys. nr IZOL 1 i rys. PB-30x50t.A-02.PA. Natomiast w kosztorysie „Boisko wielofunkcyjne” poz. 9 są tylko 2 szt. - czyli 1 kpl zestawu do koszykówki. Prosimy o potwierdzenie czy należy wycenić 2 zestawy, czyli 4 szt.
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – rozdział 2, pkt 2.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego (...) od akapitu Wyposażenie boiska (w zakresie dot. boisk do koszykówki).
Otrzymuje on brzmienie:
Cztery stojaki na kosze do koszykówki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. PB-30x50t.A-08/A (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). Dopuszcza się wariantowo – kosze z tablicą pełnowymiarową na podstawie podwójnej lub kosze z tablicą pomniejszoną na podstawie pojedynczej z regulacją wysokości.
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) oraz STWiOR (załącznik nr 9 do SIWZ).
Pozostała treść nie zmienia się.
Zamawiający modyfikuje jednocześnie przedmiar robót (kosztorys nakładczy) – część 4 – Boisko wielofunkcyjne poz. 9.
W złożonej ofercie, w kosztorysie ofertowym w części 4 – Boisko wielofunkcyjne, poz. 9 należy uwzględnić i przyjąć do wyceny:
Wyposażenie boiska do koszykówki – 2 kpl (w siwz jest 1 kpl),
W tym:
- Wysięg stalowy do tablicy – 4 szt (w siwz są 2 szt.),- Tablica do koszykówki epoksydowa – 4 szt (w siwz są 2 szt.),
- Obręcz do koszykówki – 4 szt (w siwz są 2 szt.),
- Siatka do obręczy 8 zaciskowa – 4 szt (w siwz są 2 szt.),
- Montaż konstrukcji jw. - 4 szt (w siwz są 2 szt.).
Zamawiający, w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowił przedłużyć termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert: 25.08.2008 r. godz. 9.00.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
BURMISTRZ KORONOWA

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz o wykonawcy wykluczonym z postępowania


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” – zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Usługowe „Hydro-Eko” Mirosław Rożek, ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium ceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 1 615 210,89 zł brutto a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Lista Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównanie ofert
wg kryterium cena 100 % :
Oferta nr 1 Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO-EKO Rożek Mirosław, ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice - P.P.H.U. CHEC Chęć Kazimierz ul. Zabrzańska 51, 41-700 Ruda Śląska - ALKA-MAR Sp. z o.o. ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo - 100 punktów
Oferta nr 2 - Masters Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin - 96,32 pkt

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24, ust. 2 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) z postępowania została wykluczona Firma Kaszub Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino. Wykonawca nie złożył i nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na
budowę kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 - zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie

Numer ogłoszenia: 218143 - 2008; data zamieszczenia: 15.09.2008

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
numer ogłoszenia w BZP: 176895 - 2008r.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 052 3826400, fax 052 3826401.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 - zespołu boisk przy Gimnazjum
nr 1 w Koronowie.
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu sportowego Orlik 2012 - zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie w zakresie:
1. Budowy boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m, o pow. całkowitej 1860m2
2. Budowy boiska wielofunkcyjnego - do piłki ręcznej i tenisa o wymiarach 30,16 x 50,16 m o powierzchni 1.512,80 m2.
3. Budowa zaplecza boisk - budynki na bazie uniwersalnego systemu modułowego, opartego na prefabrykowanych modułowych elementach .
4. Budowy ciągu komunikacyjnego.
5. Budowa oświetlenia boisk.
6. Budowa ogrodzenia .
7. Budowy infrastruktury technicznej podziemne-przyłącze kanalizacji deszczowej.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT): 1323943.35 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2008.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Konsorcjum :
1. P.U. HYDRO-EKO Rożek Mirosław ul. G. Zapolskiej 18;, 89-600 Chojnice,
2. P.P.H.U. CHEC Chęć Kazimierz 41-700 Ruda Śląska ul. Zabrzańska 51,
3. ALKA-MAR sp. z o.o. 62-041 Puszczykowo, ul. Wydmowa 10
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 1323943,35 PLN
Oferta z najniższą ceną: 1323943,35 oferta z najwyższą ceną: 1374503.25 PLNmetryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (31 lipca 2008, 14:27:16)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (18 września 2008, 10:37:41)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1168