zamówienie na:

DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. AL. WOLNOŚCI 7 W KORONOWIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 14 sierpnia 2008
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. AL. WOLNOŚCI 7 W KORONOWIE jako najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 1 - złożoną przez firmę: Zakład Malarski Józef Eckert Buszkowo 91, 86-010 Koronowo. Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 80 540,53 zł brutto, Lista Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównanie ofert : Oferta nr 1. - Zakład Malarski Józef Eckert Buszkowo 91, 86-010 Koronowo - 100 punktów Oferta nr 2. - Firma KORBUD Józef Korczak ul. Przemysłowa 9 86-010 Koronowo - 92,93 punkty 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
ul. Al. Wolności 4 , 86-010 Koronowo tel (fax) (052) 38 22 562
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8 w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r Nr.223 poz 1655) na:
DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. AL. WOLNOŚCI 7 W KORONOWIE
kod CPV - 45000000-7
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi punkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10,
- za pośrednictwem poczty – bezpłatnie, po złożeniu pisemnego wniosku u Zamawiającego o wydanie SIWZ,
- ze strony internetowej www.bip.koronowo.pl z działu Przetargi
1.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3.Termin wykonania zamówienia: 15.10.2008r.
4.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5.Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę informacji zawartych w złożonych dokumentach wg formuły spełnia - nie spełnia.
6.Brak jakiegokolwiek dokumentu żądanego przez Zamawiającego od Wykonawcy stanowić będzie podstawę wykluczenia Wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego bądź do odrzucenia oferty , o ile nie podlegać będą uzupełnieniu.
7.Termin związania z ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert
8.Kryteria oceny ofert: Cena - 100%
9.Oferty należy składać do dnia 14.08. 2008r do godz. 8:00 w sekretariacie
Zamawiającego , Al. Wolności 4 , 86-010 Koronowo .
10.Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.08.2008r o godz. 8:30 w siedzibie
Zamawiającego , pokój nr. 10.
11.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
SIWZ z załącznikami (206kB) pdf
Projekt budowlany 1 (62kB) pdf
Projekt budowlany 2 (569kB) pdf
Rysunek 1 (160kB) pdf
Rysunek 2 (162kB) pdf
Rysunek 3 (102kB) pdf
Rysunek 4 (102kB) pdf
Rysunek 5 (81kB) pdf
Rysunek 6 (82kB) pdf
Rysunek 7 (84kB) pdf
Rysunek 8 (84kB) pdf
Rysunek 9 (86kB) pdf
Rysunek 10 (80kB) pdf
Rysunek 11 (76kB) pdf
Rysunek 12 (76kB) pdf
Przedmiar (36kB) pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbiru robót (115kB) pdf

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon (24 lipca 2008, 09:58:23)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon (22 sierpnia 2008, 08:46:22)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1450