zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej przebudowy budynku byłej szkoły we Wtelnie na cele budownictwa mieszkaniowego

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartości, określonych na podst. art. 11 pkt 8 uPzp.
termin składania ofert: 25 lipca 2008  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcy, którego ofertę odrzucono. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo – przedmiarowej przebudowy budynku byłej szkoły we Wtelnie na cele budownictwa mieszkaniowego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożo¬ną przez Wykonawcę – Zakład Projektowo-Budowlany „BE EM WU” z siedzibą w Giżycku, ul. Olsztyńska 21/4, 11-500 Giżycko. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 34.160,00 zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Liczba punktów 2. Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński ul. Konińska 18, 61-041 Poznań 50,91 3. Zakład Projektowo-Budowlany „BE EM WU” – WRZESIEŃ ul. Olsztyńska 21/4, 11-500 Giżycko 100 4. PROJEKTOWANIE mgr inż. Grażyna Kowalik ul. Lwowska 17, 65-225 Zielona Góra 50,91 Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę nr 1, złożoną przez Przedsiębiorstwo ABAKUS Stawarz Jan ul. Krajewskiego 3, 82-200 Malbork. W ofercie Wykonawca nie wskazał terminu realizacji zadania. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustaw.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

woj. kujawsko-pomorskie
tel. 052 3826400, fax 052 3826401.

ogłasza przetarg nieograniczony
na
„Wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej przebudowy budynku byłej szkoły we Wtelnie na cele budownictwa mieszkaniowego”.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 154471 - 2008;
data zamieszczenia: 09.07.2008
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej przebudowy budynku byłej szkoły we Wtelnie na cele budownictwa mieszkaniowego..
Rodzaj zamówienia: usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej przebudowy budynku byłej szkoły we Wtelnie na cele budownictwa mieszkaniowego.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1, 74.23.20.00-4.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.
TERMIN WYKONANIA: 5 miesięcy.
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium.

WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym legitymującymi się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz zaświadczeniem o wpisie na listę właściwej Okręgowej Izby Architektów i Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie , potwierdzone wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 uPzp.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowania zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie w. wym. warunków udziału w postępowaniu, czyli ustalenia zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania wymaganych od wykonawców warunków udziału w postępowaniu należy do oferty załączyć następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2). oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp (przy czym oświadczenie to może w imieniu każdego z wykonawców złożyć pełnomocnik, jeżeli został do tego umocowany i jeżeli przedstawi wraz z ofertą oświadczenie/a wykonawcy/ów, złożone zgodnie z obowiązującymi go zasadami reprezentacji, obie formy spełniają wymagania określone przez uPzp).
3) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w każdej z następujących specjalności:
- architektonicznej,
- konstrukcyjno - budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych.
- zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Okręgowej Izby Architektów i Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
4) wykaz wykonanych usług projektowych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
5) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
6) dokumenty (referencje) potwierdzające, że usługi projektowe wymienione w ww. wykazie zostały wykonane należycie - 1 szt.
7) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału ( zawarte w załączniku do oferty).
8) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 uPzp - zawarte w załączniku do oferty.
Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
pokój nr 10.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2008 godzina 09:00,
miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10 - parter..
Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1894kB) pdf

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (9 lipca 2008, 10:22:46)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (27 sierpnia 2008, 12:30:09)
Zmieniono: dodano inf. o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1294