zamówienie na:

Dostawa paliw płynnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 18 sierpnia 2008
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:NAFTPOL s.j. Anna i Arkadiusz Zwiewka, ul. Leśna 5, 86-010 Koronowo Oferta ww. została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu cena po przeliczeniu za 1l - 4,022 zł Marża stała wynosi: 1)Pb-95 - 0,15 zł 2)ON - 0,12 zł łączna wartość - 780 280 zł. Lista Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównanie ofert : Oferta nr 1. - NAFTPOL s.j. Anna i Arkadiusz Zwiewka, ul. Leśna 5, 86-010 Koronowo - oferta uzyskała - 100 punktów.  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, tel.(fax) 052 382 25 62

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Dostawę paliw płynnych
Kod CPV: 23111200-0, 23121100-2
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi punkt 2 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać:
osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10,
za pośrednictwem poczty – bezpłatnie, po złożeniu pisemnego wniosku u Zamawiającego z prośbą o wydanie SIWZ,
ze strony internetowej www.bip.koronowo.pl z działu Przetargi - tytuł:
„Dostawa paliw płynnych”.
3.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5.Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
6.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7.Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę informacji zawartych w złożonych dokumentach wg formuły ,,spełnia” ,,nie spełnia”. Brak jakiegokolwiek dokumentu, wskazanego w opisie sposobu przygotowania oferty, stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego bądź do odrzucenia oferty, jeżeli wykonawca nie uzupełni brakujących dokumentów na wezwanie Zamawiającego.
8.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9.Kryteria oceny ofert: Cena oferty – o wadze 100%
10.Oferty należy składać do dnia 18-08-2008r. do godz. 10:00 w sekretariacie Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo.
11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 18-08-2008r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo.
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
SIWZ z załącznikami (148kB) pdf

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon (9 lipca 2008, 07:49:54)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon (27 sierpnia 2008, 15:20:59)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2373