zamówienie na:

Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na realizację inwestycji gminnych.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej określ. rozporz. wyd. na podst. art.11 ust. 8 uPzp.
termin składania ofert: 10 lipca 2008  09:30
wynik postępowania: Niniejszym informujemy, iż w niniejszym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Bank Spółdzielczy w Koronowie z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo. Zaoferowana stopa stałej marży ( w punktach procentowych) - 1,47. Oferta uzyskała 100 punktów. 

Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 052 3826400, fax 052 3826401

ogłasza przetarg nieograniczony na :Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych.Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - 147072 - 2008; data zamieszczenia: 02.07.2008Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie przez Zamawiającego kredytu bankowego na realizację inwestycji gminnych na łączną kwotę 3.454.188,00 złotych.
W tym :
Zadanie 1 - 106.933,00 zł na realizację zadania pn. Budowa remizy strażackiej w Koronowie. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2010.
Zadanie 2 - 706.593,00 zł na realizację zadania pn. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Koronowie. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2013.
Zadanie 3 - 560.000,00 zł na realizację zadania pn. Hala sportowo-widowiskowa w Koronowie. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2012.
Zadanie 4 - 300.000,00 zł na realizację zadania pn. Oświetlenie OM za Pilawą, OM Samociążek, Pieczyska. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2011.
Zadanie 5 - 287.000,00 zł na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola we Wtelnie. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2011.
Zadanie 6 - 200.000,00 zł na realizację zadania pn. Rozbudowa remizy strażackiej w Mąkowarsku. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2010.
Zadanie 7 - 325.379,00 zł na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia ścieków. Zadanie 1 - 2008 r. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2011.
Zadanie 8 - 368.283,00 zł na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej OM Tuszyny. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2011.
Zadanie 9 - 150.000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa remizy strażackiej we Wtelnie - I etap. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009- 2010.
Zadanie 10 - 450.000,00 zł na realizację zadania pn. Hala sportowo-widowiskowa w Koronowie. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2012.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA: data zakończenia: 31.12.2013.
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium.
WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy;
b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy;
c) mogą udzielać kredytów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z ustawą Prawo bankowe.

Złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia. Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów i oświadczeń czy Wykonawca spełnia wszystkie ww. warunki.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty :

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu potwierdzającego dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wypisie z ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą Prawo bankowe, a w przypadku banków państwowych pisemne oświadczenie, że Bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów.

Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa przez Wykonawców zagranicznych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 2 i 3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

W przypadku zagranicznych instytucji kredytowych w rozumieniu Prawa bankowego, w miejsce dokumentu określonego w pkt 3 należy przedstawić potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię odpowiedniego dokumentu z kraju (siedziby), potwierdzającego prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię zawiadomienia złożonego w Komisji Nadzoru Bankowego o prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału lub w ramach działalności transgranicznej.
Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Oferta wspólna.
W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wskazane w pkt 1- 3 , dotyczące każdego z Wykonawców, a także wskazanie spośród siebie Banku, który będzie pełnił rolę agenta.
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa należy załączyć do oferty.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.
Termin składania ofert: 10.07.2008 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

SIWZ (622kB) pdf


IPR-ZP 341-16/1/08 Koronowo 2008-07-07

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z zadanym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 2273, poz. 1655), przedstawiam poniższe wyjaśnienia :
Pytanie 1
W specyfikacji nie zostało podane na jaki okres (liczba miesięcy) ma być udzielony kredyt w rozbiciu na poszczególne zadania. Niektóre zadania będące finansowane przez przedmiot zamówienia posiadają inny termin końcowy ( nie zostało to doprecyzowane szczegółowo w specyfikacji).
Odpowiedź:
Zamawiający w części II SIWZ zawarł informacje opisujące przedmiot zamówienia. Znajdują się tam również informacje o okresach spłat kredytów dla poszczególnych zadań. Okresy spłat kredytów przedstawiono w latach, w złożonej ofercie należy przyjąć dla każdego roku okres 12 m-cy.
Pytanie 2
W punkcie 5 SIWZ zostało podane, że Zamawiający może żądać uruchomienia kredytu do 90 dni po podpisaniu umowy kredytu oraz, że termin wymagalności pierwszej raty kapitałowej ustala się na dzień 21 lipca 2008 r. Proszę o doprecyzowanie jak należy interpretować ten zapis.
Odpowiedź:
Zamawiający będzie uruchamiał transze kredytów na poszczególne zadania w ciągu 90 dni od dnia podpisania umowy. Termin uruchomienia pierwszej transzy kredytu ustala się na dzień 21 lipca 2008 r. Kwoty transz i terminy ich uruchomienia, dla poszczególnych zadań zostaną każdorazowo określone przez Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SIWZ
- zapisy części II pkt 1 SIWZ w brzmieniu :
Jest : W celu zbadania zdolności kredytowej zamawiający przedstawi do wglądu następujące dokumenty:
- sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2008 r.,
- budżet gminy na 2008 r.,
- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Koronowo oraz o możliwości spłaty kredytu,
- sprawozdania RbZ, RbN, RbNDS za rok 2007 i I kwartał 2008 r.
Winno być : W celu zbadania zdolności kredytowej zamawiający przedstawi do wglądu następujące dokumenty:
- budżet gminy na 2008 r.,
- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Koronowo oraz o możliwości spłaty kredytu,
- sprawozdania RbZ, RbN, RbNDS za rok 2007 i I kwartał 2008 r.
Jednocześnie Zamawiający w załączeniu do niniejszych wyjaśnień przekazuje Wykonawcom :

- sprawozdania RbZ, RbN, RbNDS za rok 2007 i I kwartał 2008 r.,
- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Koronowo oraz o możliwości spłaty kredytu,
Budżet Gminy Koronowo na rok 2008 znajduje się na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl

- zapisy części II pkt 5 SIWZ w brzmieniu :
Jest: Termin wymagalności pierwszej raty kapitałowej ustala się na dzień 21 lipca 2008 r.
Winno być : Termin wymagalności uruchomienia pierwszej transzy kredytu ustala się na dzień 21 lipca 2008 r.
Jest : Po raz pierwszy odsetki od Kredytu naliczone zostaną 31 lipca 2008 r.
Winno być : Po raz pierwszy odsetki od uruchomionej transzy kredytu naliczone zostaną 31 lipca 2008 r.

- zapisy części II pkt 6, ppkt 1 SIWZ w brzmieniu :
Jest : W formularzu oferty Wykonawca podaje stopę stałej marży w punktach procentowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dziesiętnym dla każdego z dziesięciu zadań oddzielnie.
Winno być : W formularzu oferty Wykonawca podaje stopę stałej marży w punktach procentowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dziesiętnym, stała dla całego przedmiotu zamówienia.
- zapisy załącznika nr 1 do siwz - formularz ofertowy, pkt 4 w brzmieniu :
Jest : Po raz pierwszy odsetki od kredytu naliczone zostaną na dzień 31 stycznia 2008 r.
Winno być : Po raz pierwszy odsetki od Kredytu ( uruchomionej transzy ) naliczone zostaną 31 lipca 2008 r.
- zapisy załącznika nr 2 do siwz – wzór umowy :
§ 5 pkt 3 :
Jest : Po raz pierwszy odsetki od Kredytu (uruchomionej transzy) naliczone zostaną 31 stycznia 2008 r.
Winno być : Po raz pierwszy odsetki od Kredytu (uruchomionej transzy kredytu) naliczone zostaną 31 lipca 2008 r.
§ 6 pkt 2 :
Jest : Termin wymagalności pierwszej raty ustala się na dzień 31 stycznia 2008 r.
Winno być : Termin wymagalności pierwszej raty ustala się na dzień 31 stycznia 2009 r.
Termin składania ofert : do dnia 10.07.2008 r. do godz. 9:30.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem
BURMISTRZ KORONOWA
Załączniki (647kB) pdfmetryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (2 lipca 2008, 10:33:04)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (11 lipca 2008, 14:01:33)
Zmieniono: dodano informację o rozstrzygnięciu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1201