zamówienie na:

budowę drogi od ul. Dworcowej do ul. Witosa w Koronowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartosci określonej na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
termin składania ofert: 28 lipca 2008  09:00
wynik postępowania: IPR-ZP 341-14/7/08 -- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcy wykluczonym z postępowania Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu zwycięstwa 1, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi od ul. Dworcowej do ul. Witosa w Koronowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę Nr nr 2 złożoną przez Wykonawcę – BETPOL S.A. z siedzibą przy ul Fordońskiej 168a, 85-766 Bydgoszcz. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium ceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 2.016.444,23 zł brutto a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów. Lista Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównanie ofert : Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA Oferta Nr 1. Konsorcjum: - P.W. „KOMBUD” Sp. z o.o. ul. Piwnika-Ponurego 1E, 85-791 Bydgoszcz - DROGOMEX Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków - P.P.-U.AFFABRE Sp. z o.o. ul. Inwalidów, 85-727 Bydgoszcz - 91,83 punkty Oferta Nr 2. BETPOL S.A. ul. Fordońska 168A, 85-766 Bydgoszcz 100 punkty Oferta Nr 3. Rembet Plus Sp. z o.o. ul. Bukowa 27, 87-100 Toruń 85,17 punkty Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24, ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostało wykluczone Konsorcjum : „MANGO” sp. z o.o. ul. Betonowa 1, 86-005 Bydgoszcz – DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Główna 57 86-031 Maksymilianowo. Wykonawca nie przedłożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale V pkt 2, ppkt 5 siwz, tj. nie wykazał się realizacją robót budowlanych, zbliżonych, co do zakresu i wartości do robót objętych przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł netto. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1,
86-010 Koronowo
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 052 3826400, fax 052 3826401.

ogłasza przetarg nieograniczony na :

budowę drogi od ul. Dworcowej do ul. Witosa
w Koronowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 139311 - 2008;
data zamieszczenia: 24.06.2008

Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl
Odwołanie przysługuje.
Określenie zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie drogi od ul. Dworcowej do ul. Witosa w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.
Zakres obejmuje w szczególności :
1) budowę drogi od ul. Dworcowej do ul. Witosa, z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowę parkingów,
2) zagospodarowanie terenu przy hali sportowo-widowiskowej (w tym : wykonanie chodników, kortu tenisowego i zieleni),
3) budowę drogi dojazdowej do miejsca awaryjnego lądowania helikopterów medycznych.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: data zakończenia: 10.09.2008 r.
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 30.000,00 zł
(słownie : trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 23.07.2008 r. do godz. 9:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
Wadium może być wnoszone :
1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Gminy Koronowo : B.S. Koronowo Nr 36 8144 0005 2001 0000 0521 0009) 2)
2) w poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, pokój nr 10, w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godz. od 7:30 do 15:30, we wtorek od godz. 8:00 do godz. 16:00..
WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają warunki dodatkowe :
a) wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie minimum jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia.
Za pracę podobną zamawiający uzna budowę drogi z sieciami infrastruktury technicznej (sieci sanitarne i elektryczne) o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł netto
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna,
że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże:
- minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności drogowej bez ograniczeń,
- minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod.-kan,
- minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.
Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, czyli określenia zdolności określonego podmiotu (wykonawcy) do wykonania zamówienia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz :
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
c) w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz kadry
i podwykonawców.
4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pdpkt 3), posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami
a) w specjalności drogowej bez ograniczeń,
b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod.-kan;
c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,
oraz aktualne dokumenty potwierdzające przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego - aktualne na dzień składania ofert.
5) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych zbliżonych, co do zakresu i wartości do robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca ich wykonania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru końcowego) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał minimum 1 pracę zbliżoną zakresem do robót objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę zbliżoną zamawiający uzna: budowę drogi z sieciami infrastruktury technicznej (sieci sanitarne i elektryczne) o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł netto.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzają spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) Ofertę cenową, o której mowa w Rozdziale I pkt 3 siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2) Odpowiednie pełnomocnictwa
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej Rozdział III pkt 1 i siwz,
3) Kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, chyba że, mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt 1 pdpkt 2) i 4) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
KRYTERIUM OCENY OFERT jest najniższa cena.
Nie będzie wykorzystana będzie aukcja elektroniczna.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10
Cena SIWZ w wersji papierowej - 100 zł.
Termin składania ofert: 23.07.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
SIWZ (818kB) pdf
Dokumentacja projektowa - projekt zagospodarowania terenu - cz. I (4521kB) pdf
Dokumentacja projektowa - projekt zagospodarowania terenu - cz. II (5069kB) pdf
Dokumentacja projektowa - projekt zagospodarowania terenu - cz. III (5543kB) pdf
Dokumentacja projektowa - projekt zagospodarowania terenu - cz. IV (4251kB) pdf
Dokumentacja proj. - branża drogowa cz. 1 (4382kB) pdf
Dokumentacja proj. - branża drogowa - cz. II (1622kB) pdf
Dokumentacja proj. - br. konstrukcyjna (939kB) pdf
Dokumentacja proj. - br. sanitarna (4042kB) pdf
Dokumentacja proj. - br. sanitarna - cz. II (368kB) pdf
Dokumentacja proj. - br. sanitarna - cz. III (1192kB) pdf
Dokumentacja proj. - br. elektr. - cz. I (1049kB) pdf
Dokumentacja proj. - br. elektr. - cz. II (1589kB) pdf
Dokum. proj. dr-organizacja ruchu - cz. I (2081kB) pdf
Dokum. proj. dr. - organizacja ruchu - cz. II (4251kB) pdf
Dokumentacja proj. - Aneks do proj. zagosp. - br. dr. (2129kB) pdf
Dokumentacja proj. - aneks do proj. zagosp. - br. elektr. (561kB) pdf
Dokumentacja proj. - droga dojazdowa do ladowiska - cz. I (1776kB) pdf
Dokumentacja projektowa - droga dojazdowa do lądowiska (4296kB) pdf
Dokumentacja proj. - droga dojazdowa do lądowiska - cz. III (4343kB) pdf
Dokumentacja proj. - droga dojazdowa do lądowiska - cz. IV (3189kB) pdf
Dokumentacja geotechniczna (1443kB) pdf
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (3383kB) pdf
Przedmiary robót (426kB) pdf

IPR-ZP 341-14/1/08, Koronowo 2008-06-25

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ Nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującą zmianę:
- w przedmiarze robót pn. Budowa drogi od ulicy Dworcowej do ulicy Witosa w Koronowie – układ komunikacyjny i organizacja ruchu w 22 pkt 1 – Rozplantowanie humusu w kolumnie jednostki miary jest m2 winno być m3.
Termin składania ofert: 23.07.2008 r.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem
BURMISTRZ KORONOWA
Stanisław Gliszczyński
--------------------------------------------------------------------------------------
IPR-ZP 341-14/2/08 Koronowo 2008-07-11

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ Nr 2

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:
Rozszerza się zakres robót branży elektrycznej – sieci elektryczne (oświetlenie). Zakres robót zawarty został w dokumentacji projektowej – w załączeniu.

Termin składania ofert: 23 lipiec 2008 r., godz. 9:00.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem
Burmistrz Koronowa
Dokumentacja projektowa (261kB) pdf
Przedmiar robót (107kB) pdf

IPR-ZP 341-14/3/08 Koronowo, 2008-07-17


WYJAŚNIENIE TREŚCI
wraz
Z MODYFIKACJĄ SIWZ
Nr 3

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), wyjaśniam co następuje oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Pytanie nr 1
Dotyczy budowy drogi od ul. Dworcowej do ul. Witosa w Koronowie. Branża drogowa, ust. 5. - Podbudowa nawierzchni asfaltobetonowej, pkt 2. W tej pozycji kosztorysu ofertowego przewidziane jest wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Zagadnienie opisane jest także w SST D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego. Czy w świetle powyższego dopuszczalne jest zastosowanie kruszywa naturalnego wapiennego spełniającego stawiane w SST wymagania techniczne?
Odpowiedź:
Podbudowę nawierzchni asfaltobetonowej ulicy należy wykonać z kruszywa naturalnego, łamanego, twardego, nie dopuszcza się zastosowania kruszywa naturalnego wapiennego.
Pytanie nr 2
Dotyczy projektu zagospodarowania dla hali sportowo-widowiskowej w Koronowie. Branża drogowa, ust. 6 Nawierzchnia kortu tenisowego, pkt 1. Czy nawierzchnia kortu jest wykonana z kruszywa żwirowego ? Jaka ostatecznie jest przyjęta grubość podłoża. Jest, i w tej pozycji zapis o grubości warstwy 15 cm, i dalej wymienia się wielkość 20 cm ?
Odpowiedź:
Należy przyjąć nawierzchnię kortu z gruzu ceglanego, grubość nawierzchni kortu tenisowego projektuje się o wielkości 0,20 m.
Projektant, z uwagi na brak w katalogach kosztorysowych nawierzchni z gruzu ceglanego przyjął przez analogię tablicę dla nawierzchni żwirowej, katalog przewiduje grubość nawierzchni 0,15 m, zatem o 0,05 m mniej niż projektowana grubość konstrukcji nawierzchni kortu – proponuje się zwiększenie nakładu ceny jednostkowej, pokrywającej ww. różnicę grubości tj. zastosowanie mnożnika 1,33.
Pytanie nr 3
Ten sam projekt dotyczący zagospodarowania dla hali sportowo-widowiskowej, ust. 9, pkt 1. Ogrodzenie kortu tenisowego. Opis obejmuje ogrodzenie z siatki o wysokości 2,00 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m z rur (jakich: ocynk, czarnych, ze szwem, bez szwu?) o średnicy 76 mm obsadzonych w gruncie i obetonowanych – wysokość 4,00m – 110,00m?
Domyślamy się, że siatka powinna być umieszczona w dwóch rzędach po 2,00 m, co prawdopodobnie wynika z końcowej informacji o 4,00 m wysokości rurki. Jakie rurki i co z ich malowaniem?
Odpowiedź:
Projektant założył zastosowanie 2 rzędów siatki ogrodzeniowej o szerokości 2 m, na łącznej wysokości 4 m od powierzchni terenu. Zaprojektowano wykorzystanie siatek w oplocie z tworzywa sztucznego. Siatkę należy umieścić na ocynkowanych rurach (bez szwu) średnicy 76 mm w rozstawie co 2,10 m. Pozycja katalogowa nie obejmuje wykonania furtki wejściowej na teren kortu.
Należy zatem przewidzieć taką furtkę na wysokości 1 niższego rzędu siatek tj. 2,00 m, szerokości 1,20 m. Furtka powinna znajdować się w ramie z ocynkowanych rur ( bez szwu) średnicy 76 mm na całym obwodzie furtki. Słupki ogrodzenia pozostają niemalowane.

Pytanie nr 4
W związku z licznymi różnicami pomiędzy elementami rozliczeniowymi zawartymi w przedmiarze Zamawiającego a elementami wynikającymi z programu do kosztorysowania np. Norma Pro, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sposobu wykonania tabeli elementów scalonych i zestawienia materiałów zgodnie z punktem X ust. 2 SIWZ.
Przykład 1
Przedmiar Zamawiającego – branża drogowa : p.4. Boczne ograniczenie nawierzchni CPV – 45233120-6 - KNNR 6 0401 – 0500 Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej – krawężniki betonowe zatopione na ławie betonowej.
Program do kosztorysowania – KNNR 6 0401 – 05 – Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej.
Przykład 2
Przedmiar Zamawiającego : branża drogowa : p.2 Roboty przygotowawcze CPV – 45111220-6. KNNR6 0802-0410 – Rozebranie nawierzchni z tłucznia, mas mineralno-bitumicznych, betonu i brukowca. Nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość nawierzchni 6 cm – nawierzchnia asfaltobetonowa chodnika i wjazdu – brak takiej pozycji w programie do kosztorysowania.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o podanie prawidłowych numerów pozycji kosztorysowych, na podstawie których możliwe będzie wykonanie tabeli elementów scalonych oraz zestawienie materiałów w oparciu o kosztorys ofertowy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic np. KNR, KNNR itp., użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny.
Podstawą dla wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokonaną wizję lokalną, dokumentację projektową oraz SIWZ.
Jednocześnie w nawiązaniu do przykładu 1, Zamawiający informuje, iż projekt budowlano-wykonawczy zawiera ustawienia bocznego ograniczenia wszelkich nawierzchni krawężnikami lub obrzeżami betonowymi na ławie betonowej z oporem bądź bez oporu. Przyjęta przez projektanta w przedmiarze pozycja KNNR 0401-0500 jest błędna. Należy przyjąć pozycję KNNR 6 0403-0301. Podobnie należy zastosować dla pozostałych elementów bocznego ograniczenia nawierzchni utwardzonych koniecznie na ławie betonowej, dla których projektant zastosował błędną pozycję KNNR 6 0401-0500.
We wszystkich pozycjach dotyczących obrzeży betonowych należy uwzględnić ustawienie ich na ławie betonowej.
W nawiązaniu do przykładu nr 2 Zamawiający informuje, iż pozycja kosztorysowa rozebrania nawierzchni asfaltobetonowej chodnika i wjazdu przyjęta została na podstawie bazy Sekocenbudu. Dla potrzeb przygotowania oferty Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższych pozycji KNR :
KNR 2-31 0803-03 – Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość nawierzchni w cm 3 cm - naw. asfaltobetonowa chodnika
i wjazdu grub. 0,06 m - 18,64+9,26= 27,90m2
i
KNR 2-31 0803-04 – Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość nawierzchni za każdy dalszy 1 cm - naw. asfaltobetonowa chodnika i wjazdu grub. 0,06 m - 27,90x3= 83,70m2

Pytanie nr 5
W ust. 1, pkt 1 Roboty pomiarowe oraz w ust. 23, pkt 1 Inwentaryzacja powykonawcza; w opisie kosztorysu ofertowego podaje się długość ulicy 398,79 m, natomiast w tabeli pod poz. „Ilość” zapisano 0,98 km. Jaki zatem parametr długości jest obowiązujący?
Odpowiedź:
W ust. 1, pkt 1 Roboty pomiarowe oraz w ust. 23, pkt 1 Inwentaryzacja powykonawcza
należy przyjąć w tabeli pod pozycją ilość 398,79 m.

Pytanie nr 6
Czy w świetle zapisu ust. 7, pkt 1 i 2 Nawierzchnia trawników ziemia urodzajna (humus) będzie wskazana przez Inwestora do ukopu, czy też pozostaje do załatwienia w gestii Wykonawcy robót?
Odpowiedź:
W świetle zapisu ust. 7, pkt 1 i 2 Nawierzchnia trawników – ziemia urodzajna (Humus) będzie wskazany przed inwestora do ukopu, z odległości nie większej niż 1 km.
Należy wykluczyć pozycję ust. 7 pkt 2 – Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km.

Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowił przedłużyć termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert : 28.07.2008 r., do godz. 9:00.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,
BURMISTRZ KORONOWAIPR-ZP 341-14/4/08 Koronowo, 2008-07-22


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 4
W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), wyjaśniam co następuje :
Pytanie: W związku ze zmianą terminu składania ofert, uprzejmie prosimy
o odpowiedź na pytania czy możliwe jest przesunięcie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od wykonawcy, tzn. termin związania ofertą wynosi 30 dni, więc zgodnie z terminem zakończenia prac podanym w materiałach przetargowych wykonawcy pozostają około 2 tygodnie na realizację zadania.
Odpowiedź: Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż do dnia 10.09.2008r.
Zamawiający dokona przesunięcia terminu realizacji zadania tylko w sytuacji, gdy dochowanie terminu nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

BURMISTRZ KORONOWA

IPR-ZP 341-14/5/08 Koronowo 2008-07-22
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 5
W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), wyjaśniam co następuje:
Pytanie: W przedmiarze pn „Aneks do projektu zagospodarowania dla hali sportowo-widowiskowej w Koronowie”, w elemencie 10 i 11 znajduje się pozycja „Projekt oraz wykonanie i utrzymanie organizacji ruchu na czas trwania robót drogowych. Czy należy usunąć pozycję 2 Projekt oraz wykonanie i utrzymanie organizacji ruchu na czas trwania robót drogowych z elementu 10 – inwentaryzacja powykonawcza?
Odpowiedź: Nie należy wyceniać pozycji z elementu 10 – Inwentaryzacja powykonawcza, pn. Projekt oraz wykonanie i utrzymanie organizacji ruchu na czas trwania robót drogowych – pozycja 2.

BURMISTRZ KORONOWAIPR-ZP 341-14/7/08 Koronowo 2008-08-01Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz o wykonawcy wykluczonym z postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu zwycięstwa 1, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi od ul. Dworcowej do ul. Witosa w Koronowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożo­ną przez Wykonawcę – BETPOL S.A. z siedzibą przy ul Fordońskiej 168a, 85-766 Bydgoszcz. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium ceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 2.016.444,23 zł brutto a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Lista Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównanie ofert :
Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA
Oferta Nr 1. - Konsorcjum: - P.W. „KOMBUD” Sp. z o.o. ul. Piwnika-Ponurego 1E, 85-791 Bydgoszcz - DROGOMEX Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków - P.P.-U.AFFABRE Sp. z o.o. ul. Inwalidów, 85-727 Bydgoszcz - 91,83 punkty.

Oferta Nr 2.- BETPOL S.A. ul. Fordońska 168A, 85-766 Bydgoszcz - 100 punktów.
Oferta Nr 3. Rembet Plus Sp. z o.o. ul. Bukowa 27, 87-100 Toruń - 85,17 punkty.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24, ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostało wykluczone Konsorcjum : „MANGO” sp. z o.o. ul. Betonowa 1, 86-005 Bydgoszcz – DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Główna 57 86-031 Maksymilianowo.
Wykonawca nie przedłożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale V pkt 2, ppkt 5 siwz, tj. nie wykazał się realizacją robót budowlanych, zbliżonych, co do zakresu i wartości do robót objętych przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł netto. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.


metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (24 czerwca 2008, 16:29:02)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (1 sierpnia 2008, 13:25:56)
Zmieniono: dodano inf. o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1682