zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Samociążku gm. Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 grudnia 2007  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Samociążku, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej PROJEKT sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży przy ul. Korfantego 9, 64-800 Chodzież. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 98.820,00 zł brutto, w związku z powyższym uzyskała w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium cena, wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najwyższą liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty uzyskały następującą punktację : Oferta nr 2 - Zakład Usług Technicznych „PROBUDIN” sp. z o.o., ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz – 71,05 punktów. Oferta nr 3 - MP Inżynieria Sanitarna mgr inż. Maciej Roszkiewicz Os. Przyjaźni 10/238, 61-685 Poznań – 67,50 punktów.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. :
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Samociążku. gm. Koronowo

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 236328 - 2007;
data zamieszczenia: 29.11.2007Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, fax 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Samociążku. gm. Koronowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w m. Samociążek gm. Koronowo wraz z wymianą stacji kontenerowej uzdatniania wody.
2. Szacunkowe długości poszczególnych rodzajów sieci :
- sieć wodociągowa - 3.700 mb
- sieć kanalizacji grawitacyjnej - 4.060 mb
- sieć kanalizacji tłocznej - 1.000 mb
- przepompownie wraz z zasileniem energetycznym na warunkach podanych przez ENEA - 3 szt.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 5.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają następujące warunki dodatkowe:
a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże :
- minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowo - kanalizacyjnych.
Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
b) wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia.
Za pracę podobną zamawiający uzna :opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, potwierdzone referencjami.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów.
4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pkt 3, posiadają wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, oraz aktualne dokumenty potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień składania ofert.
5) Wykaz wykonanych usług (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty np. referencje, protokoły odbioru końcowego) potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
3. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a) Ofertę cenową, o której mowa w Rozdziale II pkt 3 niniejszej siwz, W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
b) Pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 1 i 2 niniejszej siwz (w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną),
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
c) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo pokój nr 10.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo pokój nr 10.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (159kB) pdf
Załącznik nr 1 (28kB) pdf
Załącznik nr 2 (25kB) pdf
Załącznik nr 3 (32kB) pdf
Załącznik nr 4 (24kB) pdf
Załącznik nr 5 (93kB) pdf
Załącznik nr 6.1 (1599kB) pdf
Załącznik nr 6.2 (1024kB) pdf
Załącznik nr 6.3 (1949kB) pdf
Załącznik nr 6.4 (564kB) pdf
Załącznik nr 6.5 (1065kB) pdf
Załącznik nr 6.6 (648kB) pdf
Załącznik 6.7 (776kB) pdf


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Samociążku, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej PROJEKT sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży przy ul. Korfantego 9, 64-800 Chodzież.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 98.820,00 zł brutto, w związku z powyższym uzyskała w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium cena, wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najwyższą liczbę punktów – 100.

Pozostałe oferty uzyskały następującą punktację :
Oferta nr 2 - Zakład Usług Technicznych „PROBUDIN” sp. z o.o., ul. Hetmańska 28,
85-039 Bydgoszcz – 71,05 punktów.
Oferta nr 3 - MP Inżynieria Sanitarna mgr inż. Maciej Roszkiewicz
Os. Przyjaźni 10/238, 61-685 Poznań – 67,50 punktów.


metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (29 listopada 2007, 14:29:49)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (10 grudnia 2007, 13:08:33)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1501