zamówienie na:

Przebudowę pomieszczeń piwnicy budynku Zespołu Szkół we Wtelnie na potrzeby przedszkola

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2007  09:00
wynik postępowania: poniżej 
Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 228518 - 2007;
data zamieszczenia: 21.11.2007


Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, fax 052 3826401.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa pomieszczeń piwnicy budynku Zespołu Szkół we Wtelnie na potrzeby przedszkola..

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa (adaptacja) części pomieszczeń piwnic budynku Zespołu Szkół we Wtelnie (dz. 240/1), przy uwzględnieniu istniejącego układu pomieszczeń na potrzeby przedszkola - roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1, 45.40.00.00-1.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.06.2008.

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
· Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

WARUNKI UDZIAŁU
· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają warunki dodatkowe :
a) wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednej pracy podobnej do objętych przedmiotem zamówienia.
Za pracę podobną Zamawiający uzna : wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem prace budowlane, sanitarne oraz elektryczne na zadaniu o wartości, co najmniej 200.000 zł.
Prace te winny być potwierdzone dokumentami ( np. referencjami) stwierdzającymi, że zostały one wykonane należycie.
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.
Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.
· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz :
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
c) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie , niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz kadry i podwykonawców.
4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pdpkt 3), posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz zaświadczenie stwierdzające jej przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - aktualne na dzień składania ofert.
5) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca ich wykonania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz potwierdzeniem ich referencjami lub innym dokumentem potwierdzającym, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru końcowego).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzają spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) Ofertę cenową, o której mowa w Rozdziale I pkt 3 niniejszej siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2) Odpowiednie pełnomocnictwa
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej Rozdział III pkt 1 i 2 niniejszej siwz,
3) Kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10.

Termin składania ofert: 12.12.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Specyfilacja Istotnych Warunków Zamówienia (178kB) pdf
Załącznik nr 1 (62kB) pdf
Załącznik nr 2 (42kB) pdf
Załącznik nr 3 (68kB) pdf
Załącznik nr 4 (44kB) pdf
Załącznik nr 5 (85kB) pdf
Załącznik nr 5a (88kB) pdf
Załącznik nr 6 (47kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót cz. I (786kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót cz. II (628kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót cz. III (725kB) pdf
Przedmiar robót (199kB) pdf
Dokumentacja projektowa cz. I (223kB) pdf
Dokumentacja projektowa (1076kB) pdf
Projekt budowlany cz. III (1076kB) pdf
Projekt budowlany cz. IV (756kB) pdf
Brojekt budowlany cz. 5 (546kB) pdf
Projekt budowlany cz. VI (399kB) pdf

Wyjaśnienia do SIWZ

Koronowo 2007-12-05

Gmina Koronowo, działając zgodnie z art. 38ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę pomieszczeń piwnicy budynku Zespołu Szkół we Wtelnie na potrzeby przedszkola.

Pytanie :
W związku z tym, że w naszym programie kosztorysowym nie występują takie pozycje jak np.: C1/113/1(2), C11133(2). Czy możemy zastosować inne analogiczne pozycje katalogowe?


Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zastosowanie w kosztorysie ofertowym analogicznych pozycji katalogowych w stosunku do zastosowanych w przedmiarze robót.


W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona.Koronowo, 2008-01-08

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
oraz
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY
ODRZUCONE

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą
w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest przebudowa pomieszczeń piwnicy budynku Zespołu Szkół we Wtelnie na potrzeby przedszkola, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez :
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych „INŻBUD” inż. Andrzej Kortas
z siedzibą w Koronowie przy ul. W. Witosa 1G/1.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 305.153,42 zł brutto a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, iż w powyższym postępowaniu oferty złożyli :

Oferta nr 1 - F.H.U. „SANITAR”
Teresa Kallas-Falacińska
ul. Kosynierów Gdańskich 19
86-300 Grudziądz - oferta odrzucona

Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Zbysław Kotowski
ul. Czartoryskiego 13, 85-222 Bydgoszcz - oferta odrzucona

Oferta nr 3 - Zakład Ogólnobudowlany DANMAR
Marek Karasek
ul. Wielorybia 87 A, 85-435 Bydgoszcz - oferta odrzucona

Oferta nr 4 - Zakład Ogólno-Budowlany IZBUD
ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz - oferta odrzucona

Oferta nr 5 - Zakład Usług Ogólnobudowlanych
mgr inż. Robert Strzelecki
ul. Rzeszowska 3, 85-373 Bydgoszcz - oferta odrzucona

Oferta nr 6 - Zakład Usługowy EWADOR
ul. Kraszewskiego 17, 89-100 Nakło n/Not. - oferta odrzucona

Oferta nr 7 - WIMAR Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo - oferta odrzucona

Oferta nr 8 - Firma KORBUD Józef Korczak
ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo - oferta odrzuconaOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 228518 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, fax 052 3826401.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń piwnicy budynku Zespołu Szkół we Wtelnie na potrzeby przedszkola.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa pomieszczeń (adaptacja) części pomieszczeń piwnic budynku Zespołu Szkół we Wtelnie na potrzeby przedszkola - roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1, 45.40.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 250125,75 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD inż. Andrzej Kortas, ul. Witosa 1G/1, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 250125.75
  • Oferta z najniższą ceną: 250125.75 / oferta z najwyższą ceną: 250125.75
  • Waluta: PLN.

metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (21 listopada 2007, 15:37:28)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (22 stycznia 2008, 08:49:18)
Zmieniono: dodano inf. o podpisaniu umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1306