zamówienie na:

Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na kwotę 601.974,00 zł na okres 2008-20011 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowę nawierzchni ul. Kwiatowej w Koronowie.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty określ. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 listopada 2007  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY oraz O WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ ODRZUCON0 Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na kwotę 601.974,00 zł na okres 2008 – 2011 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowę nawierzchni ul. Kwiatowej w Koronowie”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Bank Spółdzielczy w Koronowie z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 22, 86-010 Koronowo za oferowaną Stopę Stałej Marży - 98,00. Poniżej przedstawiam streszczenie oceny ofert i punktację przyznaną ocenianym ofertom. Numer oferty i nazwa Wykonawcy Liczba pkt w kryteriumCena / Stopa Stałej Marży Razem Oferta nr 2Bank Spółdzielczy w Koronowie 100 100 Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 , pkt 2 ustawy – Prawo została odrzucona oferta złożona przez Bank Ochrony Środowiska oddział w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13, 85-950 Bydgoszcz. Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z faktem, Wykonawca przedstawił cenę realizacji zamówienia w sposób niezgodny z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, część IV, pkt 6 i część V pkt 2 i 3.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na
„Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na kwotę 601.974,00 zł na okres 2008-2011 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Koronowie”.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 216394 - 2007; data zamieszczenia: 08.11.2007
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, fax 052 3826401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na kwotę 601.974,00 zł na okres 2008-2011 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Koronowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na kwotę 601.974,00 zł na okres 2008-2011 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Koronowie.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie wymaga się..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy;
b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy;
c) mogą udzielać kredytów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z ustawą Prawo bankowe.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków wymaganych zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę składającą się z :
1. wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ,
2. Dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, przez Wykonawców krajowych :
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
b) Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu potwierdzającego dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wypisie z ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą Prawo bankowe, a w przypadku banków państwowych pisemne oświadczenie, że Bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów.

4. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, przez Wykonawców zagranicznych.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w . b,c, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

5. W przypadku zagranicznych instytucji kredytowych w rozumieniu Prawa bankowego, w miejsce dokumentu określonego w pkt 3 ppkt c) należy przedstawić potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię odpowiedniego dokumentu z kraju (siedziby), potwierdzającego prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię zawiadomienia złożonego w Komisji Nadzoru Bankowego o prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału lub w ramach działalności transgranicznej.
Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Oferta wspólna.
W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wskazane w pkt 3 lit. a - c SIWZ, lub odpowiednio pkt 4, dotyczące każdego z Wykonawców, a także wskazanie spośród siebie Banku, który będzie pełnił rolę agenta.
W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa należy załączyć do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10..
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania ofert: 19.11.2007 godzina 09:00,
miejsce: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

SIWZ (134kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (58kB) pdf
Załącznik Nr 2 - Wzór umowy (80kB) pdf

Koronowo 2007-11-12

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na kwotę 601.974,00
na realizację zadania pn. „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowa
nawierzchni ul. Kwiatowej w Koronowie”.

Gmina Koronowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), wyjaśnia oraz modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na kwotę 601.974,00 na realizację zadania pn. „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Koronowie”.

Pytanie 1 :
„Czy do obliczenia ceny przyjąć, że poprzedni Trzymiesięczny Okres Rozliczeniowy oznacza kwartał : lipiec, sierpień, wrzesień ?”

Odpowiedź :
Zamawiający w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części III pkt 2 pn. Koszt kredytu określił miesiące rozpoczęcia kolejnych Trzymiesięcznych Okresów Rozliczeniowych. Zapis SIWZ mówi : „Trzymiesięczny Okres Rozliczeniowy oznacza okres rozpoczynający się w pierwszym dniu odpowiednio : stycznia, kwietnia, lipca i października.”
Więc Wykonawca do obliczenia ceny oferty powinien przyjąć, że poprzedni Trzymiesięczny Okres Rozliczeniowy to kwartał lipiec, sierpień i wrzesień.

Pytanie 2 :
„Czy dla prawidłowego obliczenia odsetek przyjąć, że rok ma 360 dni, czy też rzeczywistą liczbę dni w roku (365/366)?”

Odpowiedź :
Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w załączniku nr 2 – wzór umowy, § 5, pkt 5, który brzmi :
„ Przy naliczaniu odsetek od Kredytu przyjmuje się faktyczną liczbę dni w Trzymiesięcznym Okresie Rozliczeniowym, za który odsetki są naliczane. W stosunku rocznym przyjmuje się, iż odsetki będą naliczane na bazie 365/365, co oznacza, że rok liczy się za 365 dni. W miesiącu przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu, a każdy dzień za 1/365 roku”.

Pytanie 3 :
Wykonawca zapytuje Zamawiającego „ Czy w przypadku wyboru oferty Banku Zamawiający zechce (przed podpisaniem Umowy Kredytowej) uzupełnić treść Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu, tj. sprecyzować termin spłaty zobowiązania (do 31 grudnia 2011 roku)”.

Odpowiedź :
Gmina Koronowo przygotuje projekt aneksu do uchwały Rady Miejskiej, w którym doprecyzuje termin spłaty przedmiotowego zobowiązania – do dnia 31 grudnia 2011 r.

W odpowiedzi na prośbę o przesłanie uzupełnień do specyfikacji tj. :
1/ uchwały Rady Miejskiej o zaciągnięciu zobowiązania,
2/ sprawozdania Rb-N, Rb-Z oraz Rb-Nds za III kwartał 2007 r.
3/ prognozy budżetu oraz prognozy kwoty długu na okres kredytowania,
4/ opinii RIO o możliwości sfinansowania deficytu oraz możliwości spłaty kredytu,
5/ informację o stanie mienia komunalnego,
6/ harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego (informacja o wartości
inwestycji, o terminach rozpoczęcia i zakończenia zadania).
Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść SIWZ i uzupełnia jej treść o :
- uchwałę Rady Miejskiej w Koronowie o zaciągnięciu zobowiązania,
- sprawozdania za III kwartał 2007 r. Rb-N, Rb-Z, RbNds,
- opinię RIO o możliwości sfinansowania deficytu oraz możliwości spłaty kredytu,
- informację o stanie mienia komunalnego
- informacje dot. wartości podpisanej umowy z Wykonawcą, oraz termin rozpoczęcia
i zakończenia inwestycji.

Odnośnie zakresu informacji wymienionych w punkcie 3 informujemy, że jesteśmy w trakcie przygotowywania projektu uchwały budżetowej na rok 2008.

Jednocześnie informujemy, że Gmina w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia i pieszojezdni na ul. Kwiatowej w Koronowie podpisała umowę na realizację zadania z Wykonawcą (oferta wspólna) – WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie przy ul. Nadrzecznej 24 i P.P.H.U. NOVEL z siedzibą w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 47, 86-010 Koronowo na kwotę 1.323.527,35 złotych.
Termin realizacji zamówienia :
- rozpoczęcie zadania : 1.10.2007 r.
- zakończenie zadania : 30.06.2008 r.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji (korekty) zapisu w części IV, pkt 2, ppkt 2 SIWZ. W/w ppkt winien brzmieć :

2) Opakowanie musi zostać oznakowane jako „OFERTA” oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z jego adresem :

Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

Na kopercie winien znajdować się napis :

OFERTA PRZETARGOWA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na „Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na kwotę 601 974,00 zł na okres 2008 – 2011 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Koronowie”

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona

Załącznik do wyjaśnień i modyfikacji SIWZ (1026kB) pdf

Rozstrzygnięcie postępowania Koronowo 2007-11-20ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
oraz

O WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ ODRZUCON0Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na kwotę 601.974,00 zł na okres 2008 – 2011 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowę nawierzchni ul. Kwiatowej w Koronowie”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Bank Spółdzielczy w Koronowie z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 22, 86-010 Koronowo za oferowaną Stopę Stałej Marży - 98,00.

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny ofert i punktację przyznaną ocenianym ofertom.

Numer oferty i nazwa Wykonawcy - Oferta nr 2 - Bank Spółdzielczy w Koronowie
Liczba pkt w kryterium Cena / Stopa Stałej Marży - 100

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 , pkt 2 ustawy – Prawo została odrzucona oferta złożona przez Bank Ochrony Środowiska oddział w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13, 85-950 Bydgoszcz.
Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z faktem, Wykonawca przedstawił cenę realizacji zamówienia w sposób niezgodny z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, część IV, pkt 6 i część V pkt 2 i 3.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na : zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na kwotę 601.974,00 na okres 2008-2011 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Koronowie.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 242660 - 2007; data zamieszczenia: 06.12.2007

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 216394 - 2007.
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koronowo z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 1 w Koronowie zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na kwotę 601.974,00 na okres 2008-2011 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Koronowie. (CPV): 66.13.00.00-0, w dniu 5.12.2007 r. podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Koronowie, Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo
Cena wybranej oferty: stopa stałej marży - 98,00 punktów bazowych
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT): 72974 PLN.
metryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (8 listopada 2007, 14:51:06)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (6 grudnia 2007, 12:03:27)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1155