zamówienie na:

na usługi opiekuńcze dla osób, z terenu Miasta i Gminy Koronowo świadczone w okresie, od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 8 listopada 2007  10:00
wynik postępowania: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie zawiadamia, że w wyniku postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertą tą była oferta Punktu Opieki nad Chorym w Domu w Koronowie, Pani Ewy Malak. 
OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 137.000 euro
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, ogłasza na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) przetarg nieograniczony na usługi opiekuńcze dla osób, z terenu Miasta i Gminy Koronowo świadczone w okresie, od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione oraz dla osób które wymagają pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują:
  1. pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  2. opiekę higieniczną,
  3. zaleconą przez lekarza pielęgnację,
  4. niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
  5. zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
na podstawie art. 50 ust. 1-3 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu na usługi opiekuńcze jest posiadanie przez oferenta co najmniej trzyletniego stażu pracy w opiekowaniu się osobami, które z powodu wieku, choroby lub inwalidztwa wymagają pomocy innych osób.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wpłacania wadium. Warunki wymagane od Wykonawców będą podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl Urzędu Miasta i Gminy Koronowo względnie można je odbierać w siedzibie Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pokój 14 (I piętro) w godzinach od 800 do 1500.
Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej „Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo – OFERTA”, należy złożyć w formie pisemnej do dnia 8 listopada 2007 r. do godziny 1000 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pokój nr 14.
Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 8 listopada 2007 r. o godzinie 1200 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pokój nr 14.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która zdobędzie największą ilość punktów. Najkorzystniejsza oferta może zdobyć 100 pkt.
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu zostaną zwrócone bez otwierania.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział oferenci spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Michał Szałkowski (24 października 2007, 15:01:41)

Ostatnia zmiana: Paweł Święcichowski (12 listopada 2007, 12:42:19)
Zmieniono: wprowadzenie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1285