zamówienie na:

Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 października 2007  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z poźn. zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Zadanie nr 1: TRANSTECH, Maria Helm, Michał Helm, Spółka Jawna, ul. Grunwaldzka 207-209, 85-451 Bydgoszcz, za cenę brutto 63.397,30 zł i terminem realizacji zamówienia 24 godziny. Zadanie nr 2: P.P.U ERZET s.c. Ż.Powała, R. Guzik, ul. Żeglarska 38, 85-529 Bydgoszcz, za cenę brutto 11.002,00 zł i terminem realizacji zamówienia 6 godzin. Zadanie nr 3: GRENE Sp. z o.o. Modła Królewska, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto, za cenę brutto 15.417,65 zł i terminem realizacji zamówienia 72 godziny. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszych Wykonawców spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najkorzystniejsze ceny brutto i terminy realizacji zamówienia.  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, tel.(fax) 052 382 25 62
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych

Kod CPV: 34300000-0
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi punkt 2 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać:
  • osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10,
  • za pośrednictwem poczty – bezpłatnie, po złożeniu pisemnego wniosku u Zamawiającego z prośbą o wydanie SIWZ,
  • ze strony internetowej www.bip.koronowo.pl z działu Przetargi - tytuł: „Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych”.
3.Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
4.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5.Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
6.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7.Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę informacji zawartych w złożonych dokumentach wg formuły ,,spełnia” ,,nie spełnia”. Brak jakiegokolwiek dokumentu, wskazanego w opisie sposobu przygotowania oferty, stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego bądź do odrzucenia oferty, jeżeli wykonawca nie uzupełni brakujących dokumentów na wezwanie Zamawiającego.
8.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9.Kryteria oceny ofert:
Cena oferty – o wadze 80%
Termin realizacji zamówienia - o wadze 20%
10.Oferty należy składać do dnia 10-10-2007r. do godz. 11:00 w sekretariacie Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo.
11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 10-10-2007r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo.
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Załączniki:

metryczka


Opublikował: Maciej Szlagowski (28 września 2007, 15:51:02)

Ostatnia zmiana: Maciej Szlagowski (10 października 2007, 15:13:56)
Zmieniono: rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1373