zamówienie na:

Rozbudowę budynku remizy OSP w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot z art.11 ust. 8 ust. Pzp
termin składania ofert: 27 września 2007  09:00
wynik postępowania: Koronowo dnia, 2007-10-24 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę budynku remizy OSP w Koronowie”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 2, złożonej przez Wykonawcę – „IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński z siedzibą w Świeciu przy ul. Zamkowej 3, 86-100 Świecie. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 208.193,34 zł brutto a w związku z powyższym uzyskała w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium cena, wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. najwyższą liczbę punktów – 300. Pozostałe oferty uzyskały następującą punktację : Oferta nr 1 - WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24 86-010 Koronowo - 274,11 pkt Oferta nr 3 - Firma „KORBUD” Józef Korczak, ul. Przemysłowa 9 86-010 Koronowo – 288,69 pkt Oferta nr 4 - Zakład Remontowo-Budowlany REMBUD Mały Rudnik 5a 86-302 Grudziądz 4 – 233,01 pkt  

Rozbudowa budynku remizy OSP w Koronowie


Numer ogłoszenia: 159317 - 2007; data zamieszczenia: 06.09.2007


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822231, fax 052 3822271.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku remizy OSP w Koronowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku remizy OSP, zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej na dz. 547/6 w Koronowie. Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego budynku remizy OSP o piętrowy obiekt
w linii zabudowy istniejącego budynku. W parterze projektowanej rozbudowy zlokalizowany zostanie garaż na pojazd gaśniczy, natomiast na piętrze zaprojektowana jest salka konferencyjna. Powierzchnia użytkowa - 100,20 m2, kubatura rozbudowy - 438,7 m3.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.21-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5) spełniają warunki dodatkowe :

a) wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednej
pracy podobnej do objętych przedmiotem zamówienia.
Za pracę podobną Zamawiający uzna : wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem prace budowlane, sanitarne oraz elektryczne na zadaniu o wartości, co najmniej 200.000 zł.
Prace te winny być potwierdzone dokumentami ( np. referencjami) stwierdzającymi, że zostały one wykonane należycie.

b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający
uzna że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, jeżeli wykaże minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu
zawodowego.

d) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na
podstawie określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie tych warunków.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1) Oświadczenie wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz :

a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,

c) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.


2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

3) Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie , niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz kadry i podwykonawców.

4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pdpkt 3), posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz zaświadczenie stwierdzające jej przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - aktualne na dzień składania ofert.

5) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca ich wykonania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz potwierdzeniem ich referencjami lub innym dokumentem potwierdzającym, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru końcowego).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzają spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1) Ofertę cenową, o której mowa w Rozdziale I pkt 3 niniejszej siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

2) Odpowiednie pełnomocnictwa.
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej Rozdział III pkt 1 i 2 niniejszej siwz,

3) Kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1,86-010 Koronowo, pokój nr 10 (parter).
Cena SIWZ w wersji papierowej 50 zł..
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
pokój nr 10 (parter).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


SIWZ (164kB) pdf
Załącznik nr 1 (61kB) pdf
Załącznik nr2 (42kB) pdf
Załącznik nr 3 (67kB) pdf
Zaącznik nr 4 (44kB) pdf
Załącznik nr 5 (84kB) pdf
Załącznik nr 5a (88kB) pdf
Specyfikacje techniczne (289kB) zip
Przedmiar robót (1044kB) pdf
Dokumentacja projektowa (2276kB) zip


Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych
Koronowo dnia, 2007-10-24

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNiniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę budynku remizy OSP w Koronowie”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 2, złożonej przez Wykonawcę – „IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński z siedzibą w Świeciu przy ul. Zamkowej 3, 86-100 Świecie.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 208.193,34 zł brutto a w związku z powyższym uzyskała w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium cena, wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. najwyższą liczbę punktów – 300.
Pozostałe oferty uzyskały następującą punktację :
Oferta nr 1 - WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24 86-010 Koronowo - 274,11 pkt
Oferta nr 3 - Firma „KORBUD” Józef Korczak, ul. Przemysłowa 9
86-010 Koronowo – 288,69 pkt
Oferta nr 4 - Zakład Remontowo-Budowlany REMBUD Mały Rudnik 5a
86-302 Grudziądz 4 – 233,01 pktmetryczka


Opublikował: Elżbieta Szalska (6 września 2007, 14:41:18)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (5 grudnia 2007, 14:21:55)
Zmieniono: a

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1432