zamówienie na:

dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2007/2008

zamawiający: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 11 września 2007  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie z siedzibą w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2007/2008, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Firmę TANK Sp. J. z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrzanowskiego 11. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ oraz przedstawia najniższą cenę, tj. 183.867,20 zł brutto. 
 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie

ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo

 1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:

  • odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pokój nr 7a),

  • pobrać ze strony internetowej www.bip.koronowo.pl z działu „Przetargi”.

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2007/2008 w ilości 78.000 litrów.

 2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.

 3. Możliwość złożenia oferty częściowej: nie.

 4. Możliwość złożenia oferty wariantowej: nie.

 5. Termin wykonania zamówienia: sezon grzewczy 2007/2008; do 15.08.2008 r.

 6. Warunki udziału w postępowaniu: spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

 7. Kryterium oceny ofert: cena: znaczenie – 100%.

 8. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 9. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 10. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów.

 11. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 13. Miejsce składania ofert: siedziba zamawia0jącego pokój nr 7a.

 14. Termin składania ofert: 11.09.2007 r, godzina 9.00.

 15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 16. Osoba do kontaktów z wykonawcami: Piotr Kamiński, tel./fax. (52) 382 28 10.


metryczka


Opublikował: Piotr Kaminski (29 sierpnia 2007, 11:10:09)

Ostatnia zmiana: Piotr Kaminski (1 października 2007, 09:49:04)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1878