zamówienie na:

Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia i pieszojezdni na ul. Kwiatowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progu określ art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamów. publ.
termin składania ofert: 21 sierpnia 2007  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia i pieszojezdni na ul. Kwiatowej w Koronowie Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty wspólnej, złożonej przez Wykonawców – WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie przy ul. Nadrzecznej 24, 86-010 Koronowo oraz P.P.H.U. NOVEL z siedzibą w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 47. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ oraz przedstawia najniższą cenę, tj. 1.323.527,35 zł brutto.  
Ogłoszenie o zamówieniuGmina Koronowo: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia i pieszojezdni na ul. Kwiatowej w Koronowie.

Numer ogłoszenia: 129525 - 2007; data zamieszczenia: 30.07.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822231, fax 052 3822271.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia i pieszojezdni na ul. Kwiatowej w Koronowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
oświetlenia i pieszojezdni na ul. Kwiatowej w Koronowie.

Zakres zadania obejmuje:

1. Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
na ul. Kwiatowej w Koronowie :

- włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej Dn 400 poprzez
studnię rewizyjną w ul. Kwiatowej,
- włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn200
w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej Dn 200 poprzez studnię rewizyjną
na ul. Kwiatowej,
- włączenie projektowanej sieci wodociągowej z rur PCV Dn 90
w istniejącą sieć wodociągową Dn 80.

2. Budowę oświetlenia ulicznego na słupach stalowych ocynkowanych.

3. Budowę pieszojezdni o szerokości 5,0 m z lokalnymi chodnikami
o długości 475,6 m.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone

w art. 22 ust. 1 ustawy oraz następujące warunki :

a) wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat minimum jednej pracy podobnej.
Za pracę podobną uznaje się budowę drogi - pieszojezdni z kostki betonowej o powierzchni min. 1000 m kwadratowych, wykonanie kanalizacji ściekowej min. Dn 200 oraz budowę sieci oświetleniowej.

b) dysponowanie co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia
do kierowania robotami w branżach :

- sanitarnej w zakresie sieci wod.-kan.
- drogowej,
- elektrycznej w zakresie sieci elektroenergetycznej.

Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

c) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie
na podstawie określonych w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia
i złożonych przez wykonawców oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane w ofercie :

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy,

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe oraz aktualne zaświadczenia
o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.

4. Wykaz prac odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz potwierdzeniem ich referencjami lub innym dokumentem świadczącym o ich należytym wykonaniu.

5. Oferta cenowa.

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (tylko w przypadku składania oferty wspólnej).

7. Kosztorys ofertowy.

8. Oświadczenie, że wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców.SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10 lub 11 (parter)..
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie,
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo,
pokój nr 10 (parter)..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 30.07.2007 r.

siwz (163kB) pdf
Załącznik nr 1 (62kB) pdf
załącznik nr 2 (42kB) pdf
Załącznik nr 3 (68kB) pdf
Załącznik nr 4 (45kB) pdf
Załącznik nr 5 (84kB) pdf
Załącznik nr 5a (88kB) pdf
Załącznik nr 6 cz.1 (207kB) pdf
Zał. 6 cz.2 (96kB) pdf
Załącznik nr 6 cz. 3 (779kB) zip
Załączniknr 7 (638kB) pdf
Załącznik 8.1 (116kB) pdf
Załącznik 8.3 (1953kB) pdf
Załącznik 8.2 (1430kB) pdf
Załącznik 8.4 (86kB) pdf
Załącznik 8.5 (92kB) zip
Załącznik 8.6 (2989kB) zip
Załącznik 8.7 (38kB) pdf
Załącznik 8.8 (102kB) pdf
Załącznik 8.9 (89kB) pdf


 
Sprostowanie  do SIWZ

              W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia i pieszojezdni                     na ul. Kwiatowej  w Koronowie  przesyłamy  poniższe wyjaśnienia:
 
1.Dokonujemy wyjaśnienia  zapisów zawartych w pkt II.1.2 ogłoszenia  o zamówieniu         i w  rozdziale XIV pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w sprostowaniu do wymienionych punktów.
W sprostowaniu dokonano w wyniku oczywistej omyłki korekty powyższych punktów tj. że od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Punkt II.1.2 ogłoszenia o zamówieniu oraz punkt 6 rozdziału XIV SIWZ winien mieć brzmienie :
Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

2. Jednocześnie dokonujemy zmiany w treści  ogłoszenia - pkt IV.3.4 oraz rozdziału X  SIWZ - Składanie i otwarcie ofert, pkt 1. tj.  podtrzymujemy zapisy zawarte w sprostowaniu.
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 28.08.2007 r.  do godz. 9:00.
 
metryczka


Opublikował: Elżbieta Malinowska (30 lipca 2007, 15:16:58)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Malinowska (30 sierpnia 2007, 12:36:44)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1611